ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉಪ್ಪಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡ ವನಸ್ತೊಟ್ಟುಗು ರುಚಿಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಖಾದ್ಯ. ಇಂದೆನ್ ಪರ ಕಲಾರ್ದೆ ಮಂತ್ತೊಂದ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ದಾಯೆ ಪಂಡಾ ಉಪ್ಪಡ್ನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಪಯೋಗ ಮಂಪೋಲಿ . ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಸೃಷ್ಠಿ ಆಪುನೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಉಪ್ಪಡ್ನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದೆತ್ ದಿಯೆರ ಅವೊಂದಿತೀನಿ . ಉಂದು ದಾಲ ಹಲವೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್ .

ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡ್

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಪ್ಪಡ್ ಗ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ (Pickle) ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಂಡ್. ಉಪ್ಪುದ ಕಾಯಿ ಅವು ಉಪ್ಪಡ್ ಆಂಡ್. ಕುಕ್ಕು, ಕಾಯಿಪೆಲಕಾಯಿ, ಅಂಬಡೆ, ಲಿಂಬೆ, ಕ್ಯಾಬೆಜ್, ತರಕಾರಿ ನೆಟ್ಟ್ ಮಾತಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ದಾನೆಂದ್ಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ದಿನಾಲ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವನೇ ಮುಂಚಿ ಕಡೆದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಪ್ಪಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಉನ್ಯರೆ ತಿನಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಆಂಡ್. ಒಣಸ್ ದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಡ್ ಉನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಗಂಜಿದೊಟ್ಟುಗು ಕೊಜಪು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಉನಿಯೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಹಾಳಾತಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪಾಡಂದೆ, ಚೌಲಿ ನೀರ್ ದ ಪಸೆ ತಾಗಾವಂದೆ ನಿರ್ಮಲೊಡು ಮಲ್ತ್ಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅವೆನ್ ಹಾಳಾವಂದಿಲೆಕ್ಕ ದೀವೊಲಿ, ನರಮಾನಿ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಆಯಿ ಕಾಯಿ ಪರ್ಂದ್ ಲೆನ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬಳಕೆಗಾದ್ ಆಹಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪದ್ದತಿಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಉಪ್ಪಡ್ತ್ ತಾ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒಣಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಸೇರುಂಡು. ಗಂಜಿ ಉನ್ಪಿನಗಲು ಕಾಲಿ ಉಪ್ಪಡ್ಡ್ ಉನ್ಪೆರ್. ನಮ ಎನ್ನುನಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕುಕ್ಕುಡು[೧] ಪಂಡ್ದ್. ಆಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ನ್ - ಕುಕ್ಕುದ ಅತ್ತಂದೆ, ತರಕಾರಿ, ಕರ್ಂಡೆ, ನೆಲ್ಲಿ, ಲಿಂಬೆ, ಗುಜ್ಜೆ, ಮನೋಲಿ, ಬಿಂಬುಳಿ, ದಾರೆಪುಳಿ, ಬಂಬೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಲಿ, ಶುಂಠಿ, ಎಟ್ಟಿ, ಮೀನ್, ಬಲ್ಯಾರ್, ಳೆಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗಡಿ ಉಪ್ಪಡ್, ಮುಡಿ ಉಪ್ಪಡ್, ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು ಉಂಡು.ಉಪ್ಪಡ್ಡ್ ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಉಂಡು. ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ನ್ ಬಿಂಬುಳಿ, ದಾರೆಪುಳಿ, ಲಿಂಬೆಪುಳಿ, ಅಂಬಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುಳಿತ್ತ ಕಾಯಿಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ರಚ್ಚೆ, ಬಂಬೆ,ಅರ್ತಿಕಾಯಿ, ಕುಕ್ಕುಸೂಂಟಿಡ್ದ್ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಪುಳಿತ್ತ ಕಾಯಿಲೆನ್ ಪಾಡೊಡು. ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ, ನೀರ್, ಉಪ್ಪು, ಕಾಯಿಮುಂಚಿ, ಸೂಂಟಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ನೀರ್ ಉಪ್ಪುಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಗಂಜಿ ಉನಿಯೆರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಆಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ. ಪುಳಿ ಇತ್ತಿ ಕಾಯಿಳೆನ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀವೊಡು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ, ಜೀರ್ದರಿ, ದಾಸೆಮಿ, ಇಂಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ್ ಬೆರಕಾದ್ ದಾಸೆಮಿದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಬರಣಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀವೊಡು. ಉಪ್ಪಡ್ ಗ್ ಪಂಡ್ದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುಂಡು, ಕುಕ್ಕುಡು ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕುದ, ಗಡಿಕುಕ್ಕು ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ವಿದ ಉಂಡು. ಅಂಬಡೆಡ್ಲಾ ಕೊರಂಟ್ ಆತಿನ ಅಂಬಡೆದ ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಉಪ್ಪಡ್ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಪ್ಪಡ್ ತಾ ಬಗೆಟ್ಟುಪ್ಪುನಾ ಗಾದೆಲೂ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಹಾಸಿಗೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟ್ ಬುಡೆದಿ- ಇರೆತ್ತ ಕೊಡಿಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್.

ಉಪಯೋಗಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಪ್ಪಾದ್ಹ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗಳ ಉಂಡು .ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತಿನಕುಲೆಗ್ ಉಪ್ಪಡ್ ತಿನ್ಪುನೆರ್ದ್ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಇಥಿನ ಉಪ್ಪಡ್ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ .ಅಲ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ರ್ಧ್ .ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಹಾಲಪ್ಪುನೆರ್ದ್ಲ್ಯಾ ಕಪಾಡುಂಡ್ .

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2015-09-13. Retrieved 2016-09-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಪ್ಪಡ್&oldid=166240"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು