ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ

ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂದೆನ್ ತಾರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ತಾರಾಯಿಕಲಿಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತಾರಾಯಿದ ನೀರ್ಡ್ಲಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಇಂದೆಕ್ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುವೆರ್ ತಾರಿ ಬೆಲ್ಲೊಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕಲಿ ಬೆಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರಿ ಪಂಡ ತಾರಿದ ಮರ. ತಾರಿದ ಮರತ ಕೊಂಬುಡು ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಬುಲೆಪುನ ತಾರಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪರ್ಂದ್‍ನ್ ತಾರಿಪರ್ಂದ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ತಾರಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಳಿನ್ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕುಂದದ್ ತಾರಿದ ಇರೆತ್ತ ಕಾಜಿದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಉರುಂಟುದ ಅಚ್ಚಿಗ್ ಮೈತ್‍ದ್ ಬೆಲ್ಲನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತೂವೆರೆ ಉಂದು ಕಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೆಲ್ಲೊಡ್ದು ಉಂದು ಉಪಯೋಗೊಗು, ಮರ್ದ್ ಗ್ ಎಡ್ಡೆ. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್ ಗ್ ಉಂದೆನ್ ಉಪಯಫಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮರಿಯಲೊಗು ಸೀತ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಕಸಾಯೊಗು ಈ ಬೆಲ್ಲೊನು ಪಾಡುವೆರ್. ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ತಿಂಗೊಲು ಆನಗ ಆಪಿನ ತೊಂದರೆಲೆಗ್ ಈ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಸೀತೊಗು ತಿನ್ಯರೆ ಪಂಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತಿನ್ಯರೆಗಾದ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದ್ಲಾ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಪುನ ವಿಧಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲಿನ್ ಮಲ್ಲ ಬನಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕೊದ್ದಿದ್ ಅಂಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಕೊದ್ಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಸಿಮೆಂಟ್‍ದ ನೆಲೊಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಕಜಿ ಪಾಡ್ದ್ ತಾರಿದ ನುಂಗೆಲ್ ಒಲಿಡ್ದ್ ಕಾಜಿದ ಆಕಾರೊಡು ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಹಾಸಿದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದೀವೊಡು. ಬೆಚ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಒಲಿತ್ತ ಅಚ್ಚಿಗ್ ಉಂದೆನ್ ಮೈಪೊಡು. ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ನುಂಗೆಲ್ ತಾರಿದ ಒಲಿಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಪುಗೆ ಪೋಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ದೀವೊಡು. ಉಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಆಂಡಲಾ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ಉಂದೆನ್ ಕೊದ್ಯಾನಗ ಸುಣ್ಣ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತಾ ಪಾಡುವೆರ್. ಉಂದು ಸಾದಾರಣ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಲಿತ್ತ ಅಚ್ಚಿಡ್ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]

ಬೆಲ್ಲೊದ ವಿದೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲೊ
  • ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲೊ
  • ನೀರ್ ಬೆಲ್ಲೊ
  • ಕರ್ಜೂರೊ ಬೆಲ್ಲೊ

ಉಪಯೋಗೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತಿನಿಯೆರೆಲಾ ಬಾರಿ ರುಚಿ. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್ ನೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.(ಕೊಕನಟ್/ಪಾಮ್ ಜಾಗರಿ (Coconut/ palm jagary)

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://www.kannadaprabha.com/supplements/travel-automobile/%E0%B2%B8%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%B5%E0%B2%BF-%E0%B2%93%E0%B2%B2%E0%B3%86%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2/114045.html[dead link]
  2. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/district/dakshinakannada/-/articleshow/27093785.cms