ಓ ಬೇಲೆಪದೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನಿ
ನೇಜಿ ನಡ್ಪುನಿ
ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನಿ

ಓ ಬೇಲೆಪದೊ ಪಂಡ ಕೆಲಸದ ಪದೊ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್ ದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ. ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಬಚ್ಚೆಲ್, ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಸಾಗೊಡು ಪಂದ್ ಪದಪನ್ಪೆರ್ ಆ ಪದೊಕು ಓ ಬೇಲೆಪದೊ ಪಂದ್ ಪುದರ್. ಒಟ್ಟಾದ್ ಪದ ಪನೋಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಅಕುಲಕುಲೆ ಮನಸ್ಸ್ ದ್ ಬೇಜಾರೊನು ಮರತ್ ದ್ ಕೆಲಸದಂಚಿ ಗೇಣೊ ಕೊರ್ಪೆರ್.ಪದೊಕು ಮನಸ್ಸ್ ನ್ ಶಾಂತ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಓ ಬೇಲೆ ಪದೊಕುಲು ಹಿರಿಯಕುಲೆರ್ದ್ ಕಿರಿಯಕುಲೆಗ್ ಬಾಯಿರ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತ್ ನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಓ ಬೇಲೆಪದೊನು ಒರಿ ಪನೋಂದು ಪೊಂಡ ಬೊಕ್ಕದಕುಲು ಪಲ್ಲವಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ, ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಮರ ಕೊಯ್ಯಿನಗ, ಮರ ನೂಕುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪತ್ತೆರ ಪೊನಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬೀಜಿನಗ ಓ ಬೇಲೆಪದೊ ಪನ್ಪೆರ್[೧]

ರಾವೊ ರಾವು ಕೊರುಂಗು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಂಗೂ ರಾಯರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ!
ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಂಗೂ ರಾಯರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಲದೇ ಕೊರ್ಂಗು ಬರಿಯೇರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ತುತ್ತಾದ್ ನಿಕ್ಕ್ ಗಜದಿಕ್ ಮುಂದಾಳೆ ದೀಪಾವೆ
ಗಟ್ಟದ ಯೆರ್ಮೆ ಕಟ್ಟಾವೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ಟದ ಮುಡಿ ಅರಿ ಪೋರೆಪಾವೇ
ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಂಗೂ ರಾಯರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಂಗೂ ರಾಯರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಲದೇ ಕೊರ್ಂಗೂ ಬರಿಯೇರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ಮುಂಗೈ ಪರಪೋಲಿ ಅಂಗೈ ಕನ್ನಾಡಿ ಮುತ್ತು ಪಕಲೋಡು ಕೆತ್ತಾವ
ಕಣ್ಣುದ ಮಿಂಚಿ ರಟ್ಟುನಲೆಕ ವಜ್ರದ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಾವೆ
ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಂಗೂ ರಾಯರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಂಗೂ ರಾಯರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಲದೇ ಕೊರ್ಂಗೂ ಬರಿಯೇರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ
ಅಂಕಣದ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾವೆ ಯಾನ್ ಬಾಣದ ಬೊಳ್ಳಿನ್ ಕೊಯಿಪಾವೇ
ಸಿರಿ ಮುಡಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತುದು ನಿಕ್ಕ್ ಸರಿತೂಕ ಬಂಗಾರ್ ಮುಚ್ಚಾವೆ
ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಂಗೂ ರಾಯರೆನೆ ಕೆನುಜಲೇ.!

ಪೊಂಜೊವುಲು ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಅಕುಲೆಗ್ ಕೊರೊಂಗುದ ಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂಗು ಸದ್ದ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಮೀನ್ ಪತ್ತೆರ ಉಂತ್ದುಪ್ಪುನೆನ್ ತೂನಗ ನಾಚಿಗೆಡ್ ಉಂತಿನ ಮದಿಮಲ್ ಪೊಣ್ಣುನ ನೆಂಪಾದ್ ಸೂಚ್ಯ ಅರ್ಥೊದ ಈ ಪದೊ ಪನ್ಪೆರ್. ನೇಜಿದ ಬೇಲೆಡ್ ಆಂಜೊಲೆರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಜೊವುಲು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಪದ್ದೈಯಿ ಬಂಗಾರ್, ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಲು, ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್ ದ ವಸ್ತುಲೆನ ಬಗ್ಗೆಟೆ ಓ ಬೇಲೆಪದೊಕುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು[೨]ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಡ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಹಿಂದು,ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪೂರಾ ಒಟ್ಟಾದ್ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಬೇಲೆಪದೊ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಕೆಲವು ಓ ಬೇಲೆಪದೊಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು.

  • ಏರ್ ದೆ ರೋಜಿನಾ ತರೆಬಾರ್ದ್ ಕಟ್ಟ್ ಲಯಾ
  • ಬದನೆಬಾಯಿ ಬತ್ತಲ್
  • ಲಿಲ್ಲಿಗ್ ಮದಿಮೆ

ಎಂಚೆಂಚಿ ಪುರ್ಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓ ಬೇಲೆಪದೊಕುಲೆಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂಕುಲೆನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದೊಕುಲುಲ ಉಂಡು.

ಎಂಚೆಂಚಿ ಪುರ್ಪೊ ಕೊನತ್ತೆಪ್ಪ ಕುಮಾರೆ
ಇಟ್ಟೇಲ ಜೋಗಂದ ಕುಮಾರೆ ನಾ
ದಾಸಾನ್ ಪುರ್ಪೊ ಕೊನತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಮಾರೆ! ಇಟ್ಟೇಲ...
ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪೊ ಕೊನತ್ತೆಪ್ಪ ಕುಮಾರೆ!ಇಟ್ಟೇಲ...
ಗುಲಾಬಿದ ಪುರ್ಪೊ ಕೊನತ್ತೆಪ್ಪ ಕುಮಾರೆ!ಇಟ್ಟೇಲ...
ಜಾಜಿದ ಪುರ್ಪೊ ಕೊನತ್ತೆಪ್ಪ ಕುಮಾರೆ!ಇಟ್ಟೇಲ...

(ದುಂಬರಿಪುಂಡು)

ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬದನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓ ಬೇಲೆಪದೊಕುಲೆಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತರಕಾರಿ(ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು)ದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪದೊಕುಲುಲ ಉಂಡು.

ಗೋವಿಂದ ಬದನೆ ಗೋವಿಂದ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬದನೆ ಗೋವಿಂದಾ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೌತೆ ಗೋವಿಂದಾ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಂಬುಡೆ ಗೋವಿಂದಾ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಡೊ ಗೋವಿಂದಾ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪದ್ಪೆ ಗೋವಿಂದಾ

(ದುಂಬರಿಪುಂಡು)

ಓ ಬೇಲೆಪದೊ ಆಶಾದಾಯಕವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡ್, ಕುರಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡ್ ಕೃಷಿಕನ ಬುಡೆದಿಗ್ ಗರ್ಭ ಉಂತಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಹಾರೈಕೆಲೆನ್ ಪದ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಫೊಂಜೊಲೆನ ವರ್ಣನೆ ಕೃಷಿತ ವರ್ಣನೆನ್ ಒರಿ ಪದ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಪನ್ನಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೆರಡೆದ ಪಿರವು ಕಿನ್ನಿ ಪೊಪಿಲೆಕ್ಕ ಅನುಸರಿಸದ್ ಸ್ವರ ಸೆರ್ಸಾಬೆರ್.

ಮಾಲುಂಡು ಮರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೇಜಿದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆಂಜೊಲು ಬಂಙದ ಬೇಲೆಲಾಯಿನ ಮರ ಕೊಯ್ಯಿನಗ ಮರ ನೂಕುನ ಪೊರ್ತುಡು ಓ ಬೇಲೆಪದೊ ಪನ್ಪೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಸಮುದ್ರೊಗು ದೋಣಿಡ್ ಪೋದ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಗ ಬಲೆ ಬೀಜಿನಗ ಓ ಬೇಲೇ ಪದೊ ಪನ್ಪೆರ್ . ಮೀನ್ ಪತ್ತ್ ನಗ ಪನ್ಪಿನ ಪದೊಕು ಅಂಬ ಪಾಡುನಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮಾಲ್ಂಡುಮರ ಮಾಲುಂಡು ದಾಯ್ತನ ಮರ ಮಾಲುಂಡು
ಮಾಲ್ಂಡುಮರ ಮಾಲುಂಡು ಚೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಮಾಲುಂಡ
ಮಾಲ್ಂಡುಮರ ಮಾಲುಂಡು ಬೀಟಿದ ಮರ ಮಾಲುಂಡು
ಮಾಲ್ಂಡುಮರ ಮಾಲುಂಡು ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಮಾಲುಂಡು
ಮಾಲ್ಂಡುಮರ ಮಾಲುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಮಾಲುಂಡು
ಮಾಲ್ಂಡುಮರ ಮಾಲುಂಡು ಮರ್ವೊದ ಮರ ಮಾಲುಂಡು

(ದುಂಬರಿಪುಂಡು)

ಜಾಯಿನ ಮರ ಕೊಚ್ಚಿನರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಂಜೊಲೆನ ಬಂಙದ ಬೇಲೆಲಾಯಿನ ಮರ ಕೊಯ್ಯಿನಗ, ಮರ ನೂಕುನ ಬೇಲೆಡ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಹಿಂದು,ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪೂರಾ ಒಟ್ಟಾದ್ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಬೇಲೆಪದೊ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಕೆಲವು ಓ ಬೇಲೆಪದೊಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು. ಈ ಪದೊಕುಲೆಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುಗ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಸೇಕೋ ಸೇಕು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಜಾಯಿನ ಮರ ಕೊಚ್ಚಿನರೆ
ಸೇಕೋ ಸೇಕು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಕೊಚ್ಚಿನರೆ
ಸೇಕೋ ಸೇಕು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಪಿಲತ್ತ ಮರ ಕೊಚ್ಚಿನರೆ
ಸೇಕೋ ಸೇಕು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕೊಚ್ಚಿನರೆ

(ದುಂಬರಿಪುಂಡು)

ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವೊಂಜಿ ಓ ಬೇಲೆಪದೊಕುಲೆಡ್ ತಮಾಷೆದಯಾದ್ ಆಂಜೊಲೆನ ವರ್ಣನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರಾ ಓಲುಂಡು ಗಂಗಸರ
ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರಾ ಪರೊಡುಕಲಿ ಗಂಗಸರ
ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರಾ ಓಲುಂಡು ಗಂಗಸರ
ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರಾ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಡ್ ಗಂಗಸರ
ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರಾ ಗೊಬ್ಬರದಡಿಟ್ ಗಂಗಸರ
ಹಾತ್ ಲೌಡಿ ಗಂಗಸರಾ ಪುದೆಲ್ ಪುದೆಲ್ ಗಂಗಸರ

(ದುಂಬರಿಪುಂಡು)

ಜವ್ವನೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇಲಿ ಬೇಲ್ಯಪ್ಪ ಜಗ್ಗಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗಯಿ ಬೇಲಿನ್ ಏರಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಏರಯಿ ಬೇಲಿನ್ ತಗ್ಗಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗ ಬೈಲ್ ದ ಜವ್ವನೆರತ್ತ ಯಾ
ಸೂಳೆಗ್ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗ ಬೈಲ್ ದ ಜವ್ವನೆರತ್ತ ಯಾ
ಸೂಳೆಗ್ ರವಕೆ ಕೊರ್ಪಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗ ಬೈಲ್ ದ ಜವ್ವನೆರತ್ತ ಯಾ
ಸೂಳೆಗ್ ಬಂಗಾರ್ ಕೊರ್ಪಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗ ಬೈಲ್ ದ ಜವ್ವನೆರತ್ತ ಯಾ
ಸೂಳೆಗ್ ಪೌಡರ್ ಕೊರ್ಪಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗ ಬೈಲ್ ದ ಜವ್ವನೆರತ್ತ ಯಾ
ಸೂಳೆಗ್ ಸೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗ ಬೈಲ್ ದ ಜವ್ವನೆರತ್ತ ಯಾ
ಸೂಳೆಗ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪಯಿ ನೇರ್ ಯಾ
ಜಗ್ಗ ಬೈಲ್ ದ ಜವ್ವನೆರತ್ತ ಯಾ
ಬೇಲಿ ಬೇಲ್ಯಪ್ಪ ಜಗ್ಗಯಿ ನೇರ್ ಯಾ

ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಯನ್ ಮತ ಭೇಧ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ತಮಾಷೆದಯಾದ್ ಓ ಬೇಲೆ ಪನೊಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲಸ ಮನ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/working-womans-songs-of-tulunadu/article2972289.ece
  2. "Archive copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2016-12-20.CS1 maint: Archived copy as title (link)


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.