ಕರ್ಗಿಶೆಡ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to searchಕರ್ಗಿಶೆಡ್ತಿ ಒರ್ತಿ ಅನುಭವಿ ಸಿರಿ ದರ್ಸನ ಪಾತ್ರಿಣಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಅಳದಂಗಡಿ ಬಡಕಾರಂದೂರು ಗ್ರಾಮೊದ ಒಬ್ಬೊದೊಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪಿನಾರ್ ಕರ್ಗಿ ಶೆಡ್ತಿ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬದ್ಕುನಾರ್. ಕರಿನ ಸುಮಾರ್ ನಲ್ಪತೈನ್ ಒರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಅತ್ರಿಜಾಲ್ ಆಲಡೆಡ್ ಮೂಲ ಸಿರಿ ದರ್ಸನ ಪಾತ್ರಿಣಿ ಆದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಮೇರೆನ ಪದ್ರಾಡನೆ ಒರ್ಸೊ ಪ್ರಾಯೊಡು ಅತ್ರಿಜಾಲ್ಗ್ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ತೂಯೆರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಯಿನಾರೆಗ್ ಸಿರಿನ ಸೂಕೆ ಸುರು ಆಂಡ್ಗೆ. ಆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ಆರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಸುರುಸುರುಟು ಕಂಡನಿ ಉಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆತ್ತ ಉಪದ್ರಂದ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಪಂಡ್ನಲಾ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಅತ್ರಿಜಾಲ್ದ ಮೂಲ ಕುಮಾರೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆರ್. ಮೇರೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರಡೆ ಪಂಡಿಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಗೌರವೊಡು ತೂಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ. ಮೇರ್ ಸುರುಟು ದಲಿಯೊಗು ಉಂತಿನೆನೇ ಅತ್ರಿಜಾಲ್ಡ್. ಅಲ್ತುಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಏತೇತೋ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಕ್ ದಲಿಯೊ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನಗಾರ್ತಿಲಾ ಅಂದ್. ಮೇರೆ ಮನಸ್ಸ್ದ ಉಗ್ರಾಣೊಡು ಸಿರಿ, ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ, ದೇವುಪೂಂಜ ಸಂಧಿಲತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಕೆಲಸೊದ ಪದಕುಲುಲ್ಲ. ಮೇರ್ ಪಂಡಿನ ಸಿರಿನ ಸಂಧಿನ್ ಉಡುಪಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲೆಕ್ಕುಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರೊದ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ಡಾ.ಆಶೋಕ ಆಳ್ವೆರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಸಿರಿಕಾವ್ಯ ಲೋಕ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸಾದೆರ್. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಸಿರಿ ಪಠ್ಯಲೊಡ್ ಈ ಕಾವ್ಯೊಗು ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವೊ ಉಂಡು. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ನಾಟಿವೈದ್ಯೆಲಾ ಅಂದ್. ಮೇರೆ ಅನುಭವೊಡು ಇದಮುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿದ ಪಾಪೊದ ಸುಮಾರ್ ಐನೂದೆಡ್ದ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಂಜೆನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆದ್ಪಾವುನ ಕೆಲಸೊನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ್ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಪೆದ್ಪತ್ತ್ ಬುಕೊ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್ಡ್ ಮೇರೆನವು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್. ಮೆರ್ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋತಿನಿ ರಡ್ಡನೆ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೇ ಮೇರ್ ಆಕರ್ಸನೆಗ್ ಒಳಗಾಯಿನಿ ನಟ್ಟಿದ ಪದೊಕ್ಕುಲೆಗ್. ಅಂಚಾದ್ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪಂದೆ ನಟ್ಟಿದ ಪದೊ ಕಲ್ತೆರ್. ಮೇರೆ ಸಾಧನೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣೊ. ಮೇರೆನ ಮಾನಸಿಕ ಪಠ್ಯೊಡು ಇನಿ ಸುಮಾರ್ ನೂದೆಡ್ದ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚ ಗಂಟೆದ ಪದೊಕುಲು ಉಲ್ಲ. ಮೇರೆನ ಸಿರಿಕಾವ್ಯ ಲೋಕ ಪುಸ್ತಕ ಉಡುಪಿದ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟೊ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಜೊ ಮೇರೆನ್ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಸಿರಿ ಕಲಾವಿದೆಂದ್ ಗುರುತಿಸಾಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಮೇರೆನ ಸಾದನೆನ್ ಗುರುತಿಸಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕೇಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರದಂಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಮಾನಾದಿಗೆಲು ತಿಕ್ದ. ಮೇರೆಗ್ ನನಲಾ ಒಂಜಾತ್ ಪುರಸ್ಕಾರೊಲೊ ತಿಕಡ್ಂದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಆಶಯೊ.