ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್

ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಉಚ್ಚು. ಸುರುಕು ತೂನಗ ನಕ್ಕುರುದ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನೆಲಟ್ ಪರಪುನಗ ಉಂದೆಕ್ ಬುಕ್ಕ ನಕ್ಕುರುದ ನಡೂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ವಿಷ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಉಚ್ಚು. ಟೈಫ್ಲೋಪಿಡೆ ಕುಟುಮೊದ, ಇಂಡೋಟೈಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕುಲೊಕ್ಕು ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಉಚ್ಚುದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ಟೈಫ್ಲಿನ ಬ್ರಾಮಿನ. ಸಂಸೋದನೆಲು ನಡತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಲೊಟ್ಟು ನನಾತ್ ಉಪಜಾತಿದ ಉಚ್ಚುಲು ತೂವರ ಸಿಕ್‌ದ್ಂಡ್[೧].

ತೂವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂರ್ತಿ ಬುಳೆದಿನ ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್, ಮೈತ ವಿನ್ಯಾಸ ಬುಕ್ಕ ಕಿನ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನ ಕಣ್ಣ್(ತಿರ್ತ ಪಟ)

ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್‌ ಪುಟ್ಟುನಗ ಅಂದಾಜಿ ೩-೪ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಬುಳೆದಿನ ಉಚ್ಚು ೧೫ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ದಾತ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತೂವರ ನಕ್ಕುರುದಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನೆಲಟ್ ಪರತೊಂದು ಪೋನಗ ಅವು ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಈ ಉಚ್ಚುದ ಮೈ ಮೆತ್ತೆನ ನಯವಾದ್, ಕೆಂಪು ಕಂದ್ ಬೂದು ಅತ್ಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ ಮೆನ್ಕುಂಡು. ಬೀಲ ಬುಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಮುಂಡಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಮಂಡೆಡ್ ದಾಸ್ಮಿಡ್‌ದ್ಲಾ ಕಿನ್ಯವಾಯಿನ ರಡ್ ಕಣ್ಣ್, ಬೀಲೊಡು ಕಿನ್ಯ ಮುಳ್ಳುದಲೆಕ ಅಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು[೨].

ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್ ಉಚ್ಚುದ ಮೈ ಮೆತ್ತೆನ ಇತ್ತಿನೆಡ್‍ದಾವರ ಎಚ್ಚ ದೆಂಬು ಸೆಕೆ ತಡೆತೊನುಜ. ತಂಪು, ಪಸೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಈ ಉಚ್ಚು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ, ಪಜ್ಜಿ ಮಣ್, ಕುರಿದಿನ ಮರ ಇಜ್ಜಿಡ ದೈಕುಲೆ ಇರೆತ್ತ ಅಡಿ ಬಾಗೊಡು ಈ ಉಚ್ಚು ಎಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ, ರಾತ್ರೆ ಆನಗ ಸೆಕೆ ಕಡಮೆ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಮೆಮಣ್ ಎಚ್ಚ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು[೧].

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಮೆಮಣ್ಣ್ ಉದಲ್, ಪಿಜಿನ್, ನಕ್ಕುರುದ ಕಿನ್ನಿ, ಪಿಜಿನ್‌ದ ತತ್ತಿ- ಉಂದು ಮಾತ ಪುರಿ ಕೀಡ್‌ಲೆನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು[೩].

ಸಂತಾನಭಿವೃದ್ಧಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಇಸೇಸ ಪನ್ನಗ ಈ ಉಚ್ಚುಲೆಡ್ ಆಣ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾದ್ ಆಣ್ಲೆಡ ಸೇರುನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆಣ್ ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವಭಾವ ಒಂಜೇ ಉಚ್ಚುಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಸ್ವ ಫಲೀಕೃತ ವಿದಾನೊಡು ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಪೊರ್ತುಡು ತತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು. ತತ್ತಿ ಬುಳಂತೆ ಅರಿತ್ತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವರಕ್ ೪ಡ್‍ದ್ ೧೫ದಾತ್ ತೆತ್ತಿನ್ ಕುಮೆಮಣ್ಣ್ ದೀಪುಂಡು[೧].

ಸ್ವಭಾವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡ, ತುಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಕುರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಉಂಡು, ಆಂಡ ಉಂದು ಸುಳ್ಳು. ಉಂದೊಂಜಿ ಬಜಿ ಪಾಪದ ವಿಷದಾಂತಿನ ಉಚ್ಚು. ಉಂದೆತ ಬೀಲಡ್ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತುಂಡಲಾ, ತುಚ್ಚಿನಗ ಕಿಚಿಲ್ ಪಾಡಿಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಆತೆ. ಉಂದುವೇ ಮುಳ್ಳುದ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚು ಪೀ ಪಡ್ಕೆ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುಂಡು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಘಾಟ್‌ ಸುತ್ತ ಪಗರುಂಡು. ಉಂದು ಪಗೆಡ್‌ದ್ ತನ್ನ ಜೂವೊ ಒರಿಪಾವರಗಾದ್ ಈ ಉಚ್ಚುಗು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರದಾನ ಪನೊಲಿ[೧].

ವಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಗತ್‌ದ ಎಚ್ಚ ಬಾಗೊಲೆಡ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನ ಉಚ್ಚು ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್ ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ ದೇಸೊಡೊರ್ಮೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊಡ್‍ದು ೧೦೦೦ಮೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ಲಾ ಈ ಉಚ್ಚು ವಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಂಸೋಧನೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪೊಡು ತೋಜುದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಪನ್ನಗ ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್[೪].

ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ದೇಸೊಲು, ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್- ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕುಮೆ ಮಣ್ಣ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು[೫].

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ೧.೦ ೧.೧ ೧.೨ ೧.೩ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಪಗಳು-ರೋಮುಲಸ್ ವಿಟೇಕರ್ (ಅನುವಾದ- ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ) (1 ed.). ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. 2002. p. 190. ISBN 81-237-3663-0. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
  2. "Brahminy Blindsnake Indotyphlops braminus". floridamuseum.ufl.edu. The Florida Museum of Natural History (formerly known as the Florida State Museum). Retrieved 30 December 2022.
  3. "Brahminy Blindsnake Indotyphlops braminus". floridamuseum.ufl.edu. The Florida Museum of Natural History (formerly known as the Florida State Museum). Retrieved 30 December 2022.
  4. "Indotyphlops braminus (Daudin, 1803)". indiabiodiversity.org. India Biodiversity Portal (IBP). Retrieved 30 December 2022.
  5. "Indotyphlops braminus (DAUDIN, 1803)". reptile-database.reptarium.cz. Peter Uetz (database content) and Jakob Hallermann, Zoological Museum Hamburg (new species and updates). Web pages and scripting Jiri Hosek. Retrieved 30 December 2022.