ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ

ಕ್ರೇಸ್ತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಾನ್ಪಿ ಪರ್ಬೋ. ಉಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ಗ್ ಬರುಪುಂಡು.

ಪದೊತ ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪನ್ಪಿ ಪದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ (ಕ್ರಿಸ್ತಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿ ಆರಾಧನೆ) ಉಂದೆತ್ತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ರೂಪ. ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟುದಿ ತಾರೀಕ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಉಂಡು.

ಪಿರಾಕ್ ದ ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟುದು 300 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಾ ದಾಖಲೆಲುಲಾ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆಂಡಲಾ ಪಿರಾಕ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕ್ರಿ.ಶ. 336ಡ್ದ್ ದುಂಬು ರೋಮ್ದ ಪೇಗನೆರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೂರ್ಯನ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಜೂಲಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಾರೀಕ್ದಾನಿ ಸೂರ್ಯೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗೋಲದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಡ್ದ್ ಬಡಕಾಯಿಗ್ ಪಿರ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ರೋಮನರೆಗ್ ಉಂದು ದೇವೆರಾಯಿ ಸೂರ್ಯೆ ಪುಟ್ಟುದಿ ದಿನ. ಅವೆಡ್ದಾವರನೇ ರೋಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆರೇಲಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕ್ನ್ ಸೂರ್ಯದೇವೆರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯದೇವೆರ್ ತನ್ನ ಚಕ್ರಾದಿಪತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಳೆಡ್ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದುಂಡು. ನರಮಾನಿಲೆನ ಐಕ್ಯತೆದ ಪರ್ಬೊಲು ಆನಿವಾರ್ಯವಾಯಿನೆಡ್ದ್ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನೊನು ಕ್ರಿಸ್ತೆಲಾ ಪಡೆವೊಂಡೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ಅಚರಣೆಗ್ ಬತ್ತಿನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದೊಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ದಿನನೇ ಪಂಡ್ದ್ ದಾಖಲೆ ಆವಂದೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆನುಯಾಯಿಲಾಯಿ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷೊಲೆಡ್‍ ಜನವರಿ 6,ಮಾರ್ಚ್ 28, ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಬೊಕ್ಕ 20, ನವೆಂಬರ್ 17 ಇಂಚ ಪದಿಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾರೀಕ್ಲೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಒಲ್ಪಲಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ಕ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನವು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕ್ರಿ. ಶ. 361ಟ್ಟ್ ಪೋಪ್ ಆದಿತ್ತಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟುದಿ ದಿನತ್ತ ಆಚರಣೆನ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 500ಟ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಜಾರಿಗ್ ಕನತ್‍ಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ಈ ದಿನೊನು ಒಪ್ಪಂದಿ ಗ್ರೀಕ್ದ ಅರ್ಥೊಡಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕದ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ಜನವರಿ 6 ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 18 ಗು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪು ದೇಶೊಲು ಬೊಕ್ಕ ರೋಮನ್ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪು ಮಾತಾ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ದಾನಿಯೇ ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಲಿಬಿಸಿಯಾ ಹಿಂಬಾಲಕೆರ್ ಯೇಸುನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ವರ್ಷೊಗು 11 ಸರಿ ಅಂದ್‍ಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಲೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಒರಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲುಲಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ದ ಯೇಸು ಪುಟ್ಟಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪು ದೇವಾಲಯೊಡು ಬೇತೆ ಸಭೆತ್ತಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಜೆರ್ನಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರೆನ ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಯರೆ ಸುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿ. ಶ. 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಅರ್ದೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬ ಅಸ್ಥಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನೊಲಿ. ರೋಮನ್ ಕೆಥೊಲಿಕೆರ್ ಜನವರಿ 6 ಕ್ಕ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಪರ್ಬ ಆಯಿ ಎಫಿಫನಿಲಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ನೆನೆಪುಗು ಕನಪಿನ ಪರ್ಬ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದೆಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದತ್ತ ದಿನೊಲೆಡ್ ಈ ಪರ್ಬೊಲೆನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್. ಆಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಮಾತಾ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಆಚರಣೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗ್‍ ಈ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದವು. ಪರ್ಬದಾನಿ ಇಲ್ಲ್‍ಲೆನ್‍ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್‍ಲೆಡ್‍ ಆಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗೂಡುದೀಪ, ನಕ್ಷತ್ರೊಲೆನ್‍ ಆಕುಡಾವೆರ್, ಪಟಾಕಿ ಪುಡತ್‍ದ್‍ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ಪರ್ಬೊಗು ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍ ಐಕಾದ್ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯೊಲೆಡ್‍, ಇಲ್ಲುಲೆಡ್‍ ಲೈಟ್‍ದ ಗೂಡುದೀಪೊಲೆ ಆಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ತಿಪಿಲ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್‍ಲೆನ್‍ಲಾ ಪೊತ್ತಾವೆರ್. ಕ್ರಿಸ್ತಸ್‍ ಪರ್ಬ ತೀಪೆ ತಿನಸ್‍ಲೆ ಪರ್ಬ- ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ಪರ್ಬೊಗು ಖರ್ಜೂರ ಆವೊಡೆ.ಇತ್ತಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಖರ್ಜುರ ತಿಕ್ಕ್ಂಡಲಾ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲೊಡು ಖರ್ಜೂರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ರ್ಂಡ್.ಇಲ್ಲ್‍ಲೆಡ್‍ ತೊಂದುರುಡು ಮಲ್ತಿ ತೀಪೆ ದೋಸೆ, ತಾರೆದ ಪೇರ್ಡ್‌‍ ತಿನ್ಪಿ ಜಪ್ಪೆ ತೊಂದುರು ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ್‍ಲೆಡ್‍ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಡಿ, ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆವ್ವಂತ್ತಂದೆ ಈ ಪರ್ಬೊಡು ತೀಪೆದ ವಸ್ತುಲು ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ, ಕುಸ್ವಾರ್, ಕಲ್‍ಕಲ್‍, ನೆವುರಿ, ಗೋಳಿ, ರವೆಉಂಡೆ, ಆರಿತ್ತ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ,ಕುಕ್ಕಿಸ್‍, ಕೇಕ್‍, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿಲೆನ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ಪರ್ಬೊನು ಉಡಿಗೆರೆ ಕೊರ್ಪಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍. ದೇವೆರ್ ತನ ಮಗನ್ ಲೋಕೊಗು ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ನಮ ವರ್ಷೊಗೊರ ಆಂಡಲಾ ಉಡಿಗೆರೆ ತಿನಸ್‍ಲೆನ್‍ ಬಾಕಿದಕಲೆಗ್‍ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿ ಉದ್ದೇಶೊಡು ಬೇಲೆದಾಕುಲೆಗ್‍ ಉಡಿಗೆರೆ ನಿರೆಕರೆತಕುಲೆಗ್‍ ತೆನಸ್‍ದ ರೂಪೊಡು ಉಡಿಗೆರೆ, ದೇವಾಲಯೊಗು ಪೋಪಿ ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಕೊರ್ಪಿ ಉಡಿಗೆರೆ ಇಂಚ ಈ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್‍ ನಡಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]