ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತತ್ತಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಉಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಂಡ್ಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತಜಯಂತಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತೆಪುಟ್ಟ್‌ನ ಸಂಭ್ರಮೊದ ದಿನ. ಜಗತ್ತ್‌ದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುದ ೨೫ನೇ ದಿನೊನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಪರ್ಬವಾದ್ ಆಚರಿಸವೆರ್. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಧ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಸತ್ಯವೇದದ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಸುರುಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾಲ್ ಸುವಾರ್ತೆಲೆ (ಗಾಸ್ಪೆಲ್)ದ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಮೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸೆಫೆರೆನ ಮಗೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆತ್ಲಹೆಮ್ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿಯೆ. ಆಪಗ ಮೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಸೆಫ್ ದಂಪತಿಲು ರೋಮನ್ ಜನಗಣತಿಡ್ ನೋಂದಾಯಿಸೆರೆ ಅಡೆಗ್ ಪೋದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಜುಡಾಯಿಸಮ್ದ (ಯಹೂದ್ಯ ಧರ್ಮ)ದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾದನೆಲೆನ್ ನೆರವೇರಿಸಿಯೆರೆ ಡೇವಿಡ್ನ ವಂಶೊಡು ಮೆಸ್ಸಾಯ (ದೇವೆರೆ ದೂತೆ/ ರಕ್ಷಕೆ) ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಆ ಮೆಸ್ಸಾಯೆ ಬೇತೆ ಏರ್‌ಲಾ ಅತ್ತ್. ಸ್ವತಃ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತೆನೇ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಭಾವಿಸವೆರ್. ಗ್ರೀಕ್ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ದ ಎಕ್ಸ್ ದಂಚ ತೋಜುನೆರ್ದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬರೆಪೆರ್.

ಪದೊತ ಅರ್ಥೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪನ್ಪಿ ಪದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ (ಕ್ರಿಸ್ತಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿ ಆರಾಧನೆ) ಉಂದೆತ್ತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ರೂಪ. ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟುದಿ ತಾರೀಕ್‌ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಉಂಡು.

ಪಿರಾಕ್ ದ ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟುದು 300 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಾ ದಾಖಲೆಲುಲಾ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆಂಡಲಾ ಪಿರಾಕ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕ್ರಿ.ಶ. 336ಡ್ದ್ ದುಂಬು ರೋಮ್ದ ಪೇಗನೆರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೂರ್ಯನ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಜೂಲಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಾರೀಕ್ ದಾನಿ ಸೂರ್ಯೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಗೋಲದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಡ್ದ್ ಬಡಕಾಯಿಗ್ ಪಿರ ಬರಿಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ರೋಮನರೆಗ್ ಉಂದು ದೇವೆರಾಯಿ ಸೂರ್ಯೆ ಪುಟ್ಟುದಿ ದಿನ. ಅವೆಡ್ದಾವರನೇ ರೋಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆರೇಲಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕ್‌ನ್ ಸೂರ್ಯದೇವೆರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯದೇವೆರ್ ತನ್ನ ಚಕ್ರಾದಿಪತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಳೆಡ್ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದುಂಡು. ನರಮಾನಿಲೆನ ಐಕ್ಯತೆದ ಪರ್ಬೊಲು ಆನಿವಾರ್ಯವಾಯಿನೆಡ್ದ್ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನೊನು ಕ್ರಿಸ್ತೆಲಾ ಪಡೆವೊಂಡೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ಅಚರಣೆಗ್ ಬತ್ತಿನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದೊಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ದಿನನೇ ಪಂಡ್ದ್ ದಾಖಲೆ ಆವಂದೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆನುಯಾಯಿಲಾಯಿ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷೊಲೆಡ್‍ ಜನವರಿ 6,ಮಾರ್ಚ್ 28, ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಬೊಕ್ಕ 20, ನವೆಂಬರ್ 17 ಇಂಚ ಪದಿಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾರೀಕ್ಲೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಒಲ್ಪಲಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ಕ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನವು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕ್ರಿ. ಶ. 361ಟ್ಟ್ ಪೋಪ್ ಆದಿತ್ತಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟುದಿ ದಿನತ್ತ ಆಚರಣೆನ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ತೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 500ಟ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಉಂದೆನ್ ಜಾರಿಗ್ ಕನತ್‍ಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ಈ ದಿನೊನು ಒಪ್ಪಂದಿ ಗ್ರೀಕ್‌ದ ಅರ್ಥೊಡಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕದ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ಜನವರಿ 6 ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 18 ಗು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಆಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಉಪ್ಪು ದೇಶೊಲು ಬೊಕ್ಕ ರೋಮನ್ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪು ಮಾತಾ ಸಭೆಕ್ಕುಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ದಾನಿಯೇ ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಲಿಬಿಸಿಯಾ ಹಿಂಬಾಲಕೆರ್ ಯೇಸುನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ವರ್ಷೊಗು 11 ಸರಿ ಅಂದ್‍ಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಲೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಒರಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲುಲಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ದ ಯೇಸು ಪುಟ್ಟಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉಪ್ಪು ದೇವಾಲಯೊಡು ಬೇತೆ ಸಭೆತ್ತಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಜೆರ್ನಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರೆನ ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಯರೆ ಸುರು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿ. ಶ. 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಅರ್ದೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬ ಅಸ್ಥಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನೊಲಿ. ರೋಮನ್ ಕೆಥೊಲಿಕೆರ್ ಜನವರಿ 6 ಕ್ಕ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಪರ್ಬ ಆಯಿ ಎಫಿಫನಿಲಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊನು ನೆನೆಪುಗು ಕನಪಿನ ಪರ್ಬ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದೆಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿದತ್ತ ದಿನೊಲೆಡ್ ಈ ಪರ್ಬೊಲೆನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್. ಆಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಮಾತಾ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಆಚರಣೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗ್‍ ಈ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದವು. ಪರ್ಬದಾನಿ ಇಲ್ಲ್‍ಲೆನ್‍ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟ್‍ಲೆಡ್‍ ಆಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗೂಡುದೀಪ, ನಕ್ಷತ್ರೊಲೆನ್‍ ಆಕುಡಾವೆರ್, ಪಟಾಕಿ ಪುಡತ್‍ದ್‍ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ಪರ್ಬೊಗು ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍ ಐಕಾದ್ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯೊಲೆಡ್‍, ಇಲ್ಲುಲೆಡ್‍ ಲೈಟ್‍ದ ಗೂಡುದೀಪೊಲೆ ಆಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ತಿಪಿಲ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್‍ಲೆನ್‍ಲಾ ಪೊತ್ತಾವೆರ್. ಕ್ರಿಸ್ತಸ್‍ ಪರ್ಬ ತೀಪೆ ತಿನಸ್‍ಲೆ ಪರ್ಬ- ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ಪರ್ಬೊಗು ಖರ್ಜೂರ ಆವೊಡೆ.ಇತ್ತಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಖರ್ಜುರ ತಿಕ್ಕ್ಂಡಲಾ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲೊಡು ಖರ್ಜೂರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ರ್ಂಡ್.ಇಲ್ಲ್‍ಲೆಡ್‍ ತೊಂದುರುಡು ಮಲ್ತಿ ತೀಪೆ ದೋಸೆ, ತಾರೆದ ಪೇರ್ಡ್‌‍ ತಿನ್ಪಿ ಜಪ್ಪೆ ತೊಂದುರು ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ್‍ಲೆಡ್‍ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಡಿ, ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆವ್ವಂತ್ತಂದೆ ಈ ಪರ್ಬೊಡು ತೀಪೆದ ವಸ್ತುಲು ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ, ಕುಸ್ವಾರ್, ಕಲ್‍ಕಲ್‍, ನೆವುರಿ, ಗೋಳಿ, ರವೆಉಂಡೆ, ಆರಿತ್ತ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ,ಕುಕ್ಕಿಸ್‍, ಕೇಕ್‍, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿಲೆನ್‍ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ಪರ್ಬೊನು ಉಡಿಗೆರೆ ಕೊರ್ಪಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್‍. ದೇವೆರ್ ತನ ಮಗನ್ ಲೋಕೊಗು ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ನಮ ವರ್ಷೊಗೊರ ಆಂಡಲಾ ಉಡಿಗೆರೆ ತಿನಸ್‍ಲೆನ್‍ ಬಾಕಿದಕಲೆಗ್‍ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿ ಉದ್ದೇಶೊಡು ಬೇಲೆದಾಕುಲೆಗ್‍ ಉಡಿಗೆರೆ ನಿರೆಕರೆತಕುಲೆಗ್‍ ತೆನಸ್‍ದ ರೂಪೊಡು ಉಡಿಗೆರೆ, ದೇವಾಲಯೊಗು ಪೋಪಿ ಜೋಕುಲೆಗ್‍ ಕೊರ್ಪಿ ಉಡಿಗೆರೆ ಇಂಚ ಈ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್‍ ನಡಪುಂಡು.

ಬ್ರಾಂಜಿನೋ ಕೃತಿ: ಕುರುಬರ ಆರಾಧನೆ

ತಾರೀಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾದಿನಲಾ ಅಂದ್. ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಪಾನ್ ದಂಚಿನ ದೇಶೊಲೆನ್ ಒಳಗೊಂಡ್‌ನಂಚ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಕಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವರ್ಸೊದ ರಜಾದಿನ. ಜೀಸಸ್‌ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ತಾರೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆತ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಹಲವು ವಾದೊಲು ಉಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬೊನು ನಿರ್ಧರಿಸುನ ಯತ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ರಡನೇ ಶತಮಾನೊರ್ದು ಸುರು ಆಂಡ್. ಕ್ರೈಸ್ತ ಚರ್ಚ್ ಉಂದುವೇ ಕಾಲೊಡು ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಯೆರೆ ಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಪಗದ ಕಾಲದ ಸುಮಾರ್ ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚ್‌ಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ತಾರೀಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫ ಪಂಡ್‌ದ್ ಒತ್ತೊಂಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾತ ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೊನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಯಿತ್ತ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ ಕೆಲವು ದಿನೊಕುಲೆನ್ ಸೇರ್ಸವೊಂದು ಆಚರಿಸುವೆರ್.ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ದುಂಬುದ ದಿನೊನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಆಚರಿಸವೆರ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ದ ಬೊಕ್ಕದ ಪದ್‍ರಾಡ್‍ನೆ ದಿನೊನು ಎಪಿಫನಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಆಚರಿಸುವೆರ್. [[ಚಿತ್ರ:The visit of the wise-men.jpg|thumb|right|ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಪದ್‍ರಾಡನೆತ ದಿನತಾನಿ ಮೂಜಿ ವಿವೇಕಿಲು ತೂಯೆರೆ ಬತ್ತ್‌ನವು. ಪಿದಯಿದ ಊರುದಕುಲೆಗ್ ಯೇಸು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಈ ಬಗೆನ್ ’ಎಪಿಫನಿ’ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.]] ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪೊಸ ವರ್ಸೊದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುನೆರ್ದ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ದ ಸುರುರ್ದೆ ಪೊಸ ವರ್ಸೊದ ಸುರುಮುಟ್ಟ ಹಲವು ದೇಸೊಲೆಡ್ ರಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ನಂಬಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಲವು ದೇಸೊಲೆಡ್ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸ್‌ದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಬಂಧನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಆಚರಣೆಲು ರೂಢಿಡ್ ಉಂಡು.

  • ಇಲ್ಲಲ್ ಎಲ್ಯ ಕಿದೆತ್ತದಂಚಿನ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಜನನದ ಗೊಂಬೆಲೆನ್ ದೀಪುನೆ.
  • ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೃಕ್ಷ ದೀದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನೆ.
  • ಮಿಸಲ್ಟೋ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮರಕುಲೆನ ಇರೆತ್ತ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುನೆ
  • ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸ್‌ಗೆ ಪಂದ್ ತಯಾರಿಸಯಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಿಂಡಿಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಗೊರೆಲೆನ್ ಪಟ್ಟುನೆ.

ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಡುಗೊರೆಲೆನ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊನುನೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ದ ವಿಶೇಷೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಡುಗೊರೆಲೆನ್ ಕೊನತ್ತ್‌ದ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬುಗೆ. "ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್" ಪನ್ಪುನವು "ಸಂತ ನಿಕೋಲಾಸ್" ಪನ್ಪುನೆತ ಅಪಭ್ರಂಶ. [[ಚಿತ್ರ:Santa.gif|thumb|ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್]] ಸಂತ ನಿಕೋಲಾಸ್ ನಾಲನೆತ ಶತಮಾನೊಡು ಜೀವಿಸಾದ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಒರಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ. ಜೋಕುಲೆನ ಮಿತ್ತ್‌‍ದ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಸಂತ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧೆ. ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನತಾನಿ ಆಯೆನೇ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊನತ್‌ದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಅಲಂಕಾರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

thumb|ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೃಕ್ಷೊನು ಕೊನತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತವುನವು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ವೃಕ್ಷೊನು ದೀಪೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ವಸ್ತುಲೆರ್ದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಕುಲೆಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯಿಲಾ ದೀಪೊಲೆನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುನವು ವಾಡಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯಿ "ಹಿಮದ ಮನುಷ್ಯ" ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಲಂಕಾರೊಲು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂಚನೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಅಂಗವಾದ್ ಕೆಲವು ಪೂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ದಯಿಕುಲು (ಅಮರಿಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್) ಇಂಚಿತ್ತ್‌ನೆನ್ ಕನಪೆರ್.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ್‌ನ ಆಚರಣೆಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುದ ಸುರುಟು ಅಡ್ವೆಂಟ್ ರ್ದ್ ಸುರು ಅಪುಂಡು. - ಉಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮೊನು ಎದುರು ತೂಪುನ ಪರ್ಬ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರ್ಪವುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದ್ ಪದೊಕುಲೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್. (ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್). ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಔತಣ ದೇಶರ್ದು ದೇಶೊಗು ಬದಲಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೊಗು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ತಿನಿಸುಲು ಉಂಡು. ಈ ತಿನಿಸುಲೆನ್ ಪರಸ್ಪರ ಪಟ್ಟೊನ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭೂತಿ ಉಂಡು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಸುರು ಆವೊಂದು ಇತ್ತ್‌ನಂಚನೆ ಚರ್ಚುಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸ್‌ದ ಆಚರಣೆಗ್ ಸುರು ಮಲ್ತೊನುವ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ಗ್ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಚರ್ಚ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಲೆಡ್‍ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲು ನಡಪುಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನೊಕುಲೆಡ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರೊಲು ಚರ್ಚ್‌ಲೆಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದರಡನೆ ದಿನತ್ತಾನಿ "ಎಪಿಫನಿ" ಆಚರಣೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಲ ಮುಗಿಪುಂಡು.

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Link FA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Link FA ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Link FA

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]