ಇಸ್ರೇಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಸ್ರೇಲ್
ವಿಶ್ವಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್
ಇಸ್ರೇಲ್‌ತ ದ್ವಜ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಲಾಂಛನ

ಇಸ್ರೇಲ್ (ಹಿಬ್ರೂ ಬಾಸೆಡ್-יִשְׂרָאֵל Yisrāʾēl-ಇಸ್ರಾಯೆಲ್), ಅಧಿಕೃತವಾದ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ (ಹಿಬ್ರೂ ಬಾಸೆಡ್-מְדִינַת יִשְׂרָאֵל-ಮೆದೀನತ್ ಯಿಸ್ರೇಎಲ್) ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಆಗ್ನೇಯಕ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾತ ಒಂಜಿ ದೇಶ. ಉತ್ತರಕ್ಕ್ ಲೆಬನನ್, ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಸಿರಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಜೋರ್ಡನ್, ನೈರುತ್ಯಕ್ಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ದೊಟ್ಟ್‌ಗು ಗಡಿನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಉಂಡು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡಪ್ಪುನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ಪ್ರಪಂಚೊದ ಏಕೈಕ ಯಹೂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೈಬಲ್‍ದ ಕಾಲೊಡ್ ಯೆಹೂದಿ ಜನಸಮುದಾಯಂದು ಪುದಾರ್ ಆತ್ತತಂಡ್ ದುಂಬು ಹೀಬ್ರೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕ್ ಉಂದೆ ಅಂಕಿತವಾತ್ಂಡ್. ಈ ಗಣರಾಜ್ಯ 1948ರ ಮೇ 15ಗ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕ್ ಬಂತ್ಂಡ್. 1948ರ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾತ್ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನಿನ ಬಹುಭಾಗ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲಿತ ಭೂಭಾಗ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 7,999 ಚ. ಮೈ. 1961ರ ಜನಗಣತಿತ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜಾಸಂಖ್ಯೆ 21,79,491; ಇಂದೆಟ್ 19,32,357 ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರ್; 1,70,830 ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮೆರ್; 50,543 ಕ್ರೈಸ್ಎತರ್; 24,282 ಮಂದಿ ಡ್ರೂಸ್ ಜನ.[೧] ರಾಜಧಾನಿ ಜೆರೂಸಲೆಂ.

ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಟ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶ. ದಕ್ಷಿಣಗ್(ತೆಂಕಗ್) ಪೊಯಿನೆಲೆಕ್ಕೊ ಉಂದು ಅಗೆಲ ಮಸ್ತ್ (ಪರಮಾವಧಿ ಅಗಲ 20 ಮೈ.). ಎಸ್ಟ್ರೇಲನ್ ಬುಕ್ಕ ಜೆಜೀಲ್ ಕಣಿವೆ ಉತ್ತರತ ಆಕ್ರೆ ಮೈದಾನೊನ್ ಜಾರ್ಡನ್ ಬಯಲ್ ಕೂಡತ್ ಉಂಡು. ಉತ್ತರತ(ಬಡಗ) ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳೆ ಇಸ್ರೇಲಿಟ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ, ಶಿಖರೊಲು ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಯಿನ ಹರ್ ಮೇರಾನ್ (3,963'). ಜಾರ್ಡನ್ ಕಣಿವೆ ಉತ್ತರ(ಬಡಗ) ಭಾಗ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟಡ್‌ತ್ 500' ಎತ್ತರ; ಆಂಚನೆ ಗ್ಯಾಲಿಲೀ ಸಮುದ್ರತ ಬಳಿಟ್ ಅವು 696' ತಗ್ಗು. ನಿರ್ಜೀವ ಸಮುದ್ರತ ಮಟ್ಟ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟಡ್ತ್‍ ತಿರ್‌ತ್ 1,302'. ಅಕಾಬ ಖಾರಿ ಮುಟ್ಟ ರಿಫ್ಟ್ ಕಣಿವೆ ಹಬ್ಬಾತ್ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ನಡುಭಾಗ ಉಬ್ಬು (ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 500'). ನೆಗೆವ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಪ್ರದೇಶ ಒಣನೆಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶತ ವಾಯವ್ಯಭಾಗ ಮರಳು,ಕಲ್ಲುಭೂಮಿ. ಇಸ್ರೇಲ್-ಲೆಬನಾನ್-ಸಿರಿಯ ಗಡಿಟ್ ಉತ್ತರಟ್ ಜಾರ್ಡನ್ ನದಿತಾ ಉಗಮ. ಉಂದು ಹುಲ ಸಾಗರೊನ್ ಗ್ಯಾಲಿಲೀ ಸಮುದ್ರ ಮುಟ್ಟ ಪೊಪುಂಡು, ಜಾರ್ಡನ್ ದೇಶ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿ, ವೃತ ಸಮುದ್ರ ಮುಗಿಪುಂಡು. ಇಷ್ಟಾಂಟಲಾ ನಿರ್ಜೀವ ಸಮುದ್ರತ ನೀರು ದಡ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತ್ ಬರ್ರಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆವಿಯಾಪುನ ಕಾರಣ. ಆಂಚಾತ್ ಆ ಸಮುದ್ರತ್ ನೀರಿತ ಲವಣ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಸಾಗರತ ಸರಾಸರಿ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತರ ನದಿಲು ಎಲ್ಯ. ಉಂದು ಪೈಕಿ ಪೈಕಿ ಪುದಾರ್ದಿಪುನ ರಡ್ಡ್ ಮಾತ್ರ : ಹೈಫದ ಮುಟ್ಟ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್‍ಟ್ ಅನುಕ್ರಮವಾತ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಲ್ಪುನ ಕ್ವಿಸನ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾರ್ಕನ್. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಬುಕ್ಕ ಚೆರೂಸಲೆಂ ನಗರಗ್ ಯಾರ್ಕನ್ ಸುದೆಡ್‌ತ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು. ಉತ್ತರ ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶಗ್ ನೀರಾವರಿಗ್ ಯಾರ್ಕನ್ನೇ ಆಸರೆ.ಹೀಬ್ರೂ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ. ರಡ್ಡ್ ಸಮಾನಾಂತರ ನೀಲಿಪಟ್ಟೆಲ ನಡುಟ್ ಬೊಲ್ದು ಮೈಮಿತ್ತ್ ಷಟ್ಕೋನ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಇಸ್ರೇಲೀ ಬಾವುಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿಯಾಯಿನ ಡೇವಿಡ್ ದೊರೆನ ಧ್ವಜತ ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಹೈಫ, ರಾಮತ್‍ಗಾನ್ ಮುಖ್ಯ ನಗರೊಟ್, ಹೈಫ, ಜಾಫಲು ಮುಖ್ಯ ಬಂದರುಲು

ವಾಯುಗುಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಸ್ರೇಲಿತ ಉತ್ತರ ಭಾಗಟ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಗುಣ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರದೇಶತ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನಟ್ ಬರ್ಸ 24", ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕ್ ಪೊಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟ ವರ್ಷಗ್ 40". ಚೆರೂಸಲೆಂಟ್ 24". ಕರಾವಳಿಡ್ ಜಾರ್ಡನ್ ಕಣಿವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ, ಮಸ್ತ್ ಉನ್ಗೆಲ್. ನಿರ್ಜೀವಸಮುದ್ರಡ್ ವರ್ಸೊಗು 2"-4" ಬರ್ಸ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ಬರ್ಸದ ಕಾಲ; ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿಡ್ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಜೋರು, ಉನ್ಗೆಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅರೆಗಾಲ ನಡುಮದ್ಯಾಹ್ನ ಉಷ್ಣತೆ 29o-38o ಸೆ (85o-100o ಫ್ಯಾ.)ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕರಾವಳಿಡ್ ವಾಸಿ (15o-18o ಸೆ). ಚಳಿಗಾಲಟ್ ಎಪಲಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟಳ ಮಿತ್ತ್ ಶೈತ್ಯ ತರಂಗೊಲು ಉಬ್ಬು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಚನೆ ಕರಾವಳಿಟ್ ಜಾರ್ಡನ್ ಕಣಿವೆಟ್ಲಾ ಉಂದು ಸುಳಿ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಬೇಸಗೆಟ್ ಅರಬ್ಬೀ ಮರುಭೂಮಿಡ್‍ತ್ ಸಿನಾಯ್‍ಡ್‍ತಾಲಾ ಒಣಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹವೆನ್ ಹಬ್ಬಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ:ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಗೆಲ್
ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ:ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾತ್ರೆತ

ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯೊಲ್ ಅದೃಶ್ಯವಾತ್ ಉಂಡು. ಕಾರಣ ಬೇಸಾಯ, ಆಡುಲೆನ ಕಾಟ, ಗ್ಯಾಲಿಲಿ, ಷರಾನ್‍ಟ್ ಎನ್ಕಲ ಪೂರ್ವಜೆರ್ ಪ್ರತಿ ನಿಧಿಯಾತ್ ಅಲ್ಪ ಓಕ್ ಮರಟ್ ಒಂಟೊಂಟಿಯಾತ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಿಖರತ ಮಿತ್ತ್ ಅಲೆಪ್ಪೊ ಪೈನ್ ಮರಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜೆರೂಸಲೆಂಟ್ ನ್ಯಾಜರತ್‍ ಪೊಸತಾತ್ ಇತ್ ಕಾಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕರಾವಳಿಟ್ ಮರಳು ಗುಡ್ಡೆಟ್ಲಾ ನೆಗೆವ್‍ಟ್ ಮರುಭೂಮಿಟ್ ಕುರುಚಲು ಮಾಂತ ಬುಳೆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು .

ಬೆಳೆ, ಖನಿಜ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ, ಹತ್ತಿ, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು(ಪುಗೆರಾ), ಬೀಟ್‍ರೂಟ್, ನೆಲಗಡಲೆ, ಪರ್ಂದ್ - ಇವು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ, ಪೊಟಾಷ್, ಬ್ರೊಮೈನ್, ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ, ಗಂಧಕ, ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಉಂದು ಖನಿಜೊಲು.

ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಸ್ರೇಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಡ್‍ತ್ ರಡ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರ್ ಉಂಡು. ಸುರುತವು, ಸತತವಾಯಿನ ಯುದ್ಧಭಯ. ರಡ್ಡ್‌ನೆತ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ವಲಸೆಗಾರೆರ್. ಇಂಚಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಟ್ ಈ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಧನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಯಿನವು. 1966-67ರಟ್ ಮಾಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತೊನ್ ತಡೆಯರಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಷಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾತ್ಂಡ್. 1967ರ ಜೂನ್‍ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಯುದ್ಧಟ್ ಇಸ್ರೇಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆತ್ಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್‌ತ ಪೌಂಡ್ ನಾಣ್ಯ. 1 ಇಸ್ರೇಲಿ ಪೌಂ = 100 ಅಗುರಟ್ (ಏಕವಚನೊ : ಅಗೊರ), 1, 5, 10, 25 ಅಗುರಟ್, 1/2 ಪೌಂ. ನಾಣ್ಯಗಳ್ 1, 5, 10, 50 ಪೌಂ. ನೋಟುಲು ಚಲಾವಣೆಟ್. ವಿನಿಮಯ ದರ : 8.40 ಇಸ್ರೇಲಿ ಪೌಂ. = 1 ಪೌಂ. ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್. 3.50 ಇಸ್ರೇಲಿ ಪೌಂ. = 1 ಡಾಲರ್

ಕೃಷಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಒಟ್ ಗಣನೀಯವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆನ್. ಇಪ್ಪುನ ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಪಮಡ ದಾಧ ಪಂಡ, ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗ್ ಹೊಂದಣಿಕೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಸಹಾಯ ವಾಪುಂಡು ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮ. ಅಲ್ತ ಅನೇಕ ವಿಧತ ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗ್. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಆಧಾರಭೂತವಾತ್ ಮೊಷಾವ್ ಬುಕ್ಕ ಕಿಬುಟ್ಜ್ಂದು ರಡ್ಡ್ ಹಿಡುವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಮೊಷಾವ್ ಉಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರೆರ ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಹಿಡುವಳಿಗ್ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಟ್, ರೈತ ತನ್ನ ಪಾಲ್‌ತ ಭೂಮಿತ ಮಿತ್ತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಲ್ಪೆ. ತನ್ನ ಜಮೀನ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ರೈತನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾತ್ ಉಪ್ಪುವೆ ಗ್ರಾಮ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಬೆಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಅಯೆಗ್ ಹಣನ್ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕಿಬುಟ್ಜ್ಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಹಿಡುವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಉಂದು ಇಸ್ರೇಲಿಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಡುವಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ ಸಂಪತ್ತನ್ ಸಾಮೂಹಿಕವಾತ್ ರೂಢಿಟ್, ಶ್ರಮೊನ್ ಸಾಮೂಹಿಕವಾತ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಲ್ಪುನ, ಆದಾಯ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಯೊನ್ ಸಾಮೂಹಿಕವಾತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಲ್ಪುನ, ಬೇಸಾಯ ನಡಪುವೆರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತಗ್ಲಾ ಎನ್ನ ಶಕ್ತ್ಯನುಸಾರ ಬೆಲೆ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಆಯೆಗ್ ಕೂಲಿ ರೂಪಟ್ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂಚನೆ ಕಿಬುಟ್ಜ್ ಆಯೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಯಾಂತ ಜೀವನೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುನ್ಕೊರ್ಪೆರ್. ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕ್ರಮೊನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟಿಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್‍ಟ್ ಜಾರಿಟ್ ಉಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೇಸಾಯ ಯೋಗ್ಯಭೂಮಿ 1948-49ಟ್ 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇತ್ತಂಡು, ಅವು 1965-66ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗ್ ಏರ್ತ್. ಇಂಡೆನ್ ಸುಮಾರ್ 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗ್ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನೊನ್ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ 8%-10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಇಪ್ಪೂಂಡು ಆಶಯನ್ ದಿತೆರ್. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಪಂಡ ಜಂಬೀರ ಹಣ್ಣು. ಇವೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾತ್ (ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನತ 45%) ನಿರ್ಯಾತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1966-67 10,82,000 ಟನ್‍ಟ್ ಜಂಬೀರ ಫಲೊನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಿಟನ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯೊ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರೊಲು.

ಕೈಗಾರಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೀವ್ರವಾತ್ ಬುಳೆಯಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನ ದೃಷ್ಟಿಟ್ ಇಸ್ರೇಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆಗ್-ಮುಖ್ಯವಾತ್ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್-ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊರುತ್ತು ಬಂತ್ತು ಉಂಡು. 1960ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ವಯ 83%ರಾತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಟ್ 14ಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಿರ್ತ್ ಬೆಲೆತಾರ್. 1966ಟ್ ಕೈಗಾರಿಕಾರಂಗಟ್ 2,25,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತೆರ್. ವಜ್ರತ ಕತ್ತರಿಸಾಣೆ. ಜವಳಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು, ಕಾಗದ, ಟೈರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಲಕರಣೆ-ಉಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗ್. ಆಮದು ಮಾಲ್ತೆರ್ ಪಟ್ಟೆಟ್ ಆಕ್ರೆಟ್ ಉಕ್ಕು ಉತ್ಪಾದಿತಾವಾಪುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಆರಾಡ್‍ಟ್ ಕೃತಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಕ್ಕ ಗಂಧಕತ ಆಸಿಡ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡಪುಂಡು. ಇಸ್ರೇಲಿತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಕಾಡುನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ. ಬಂಡವಾಳತ ಕೊರತೆ ಅಂಚನೆ ಆಮದ್ತ ಅವಲಂಬನೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪುಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆರ್. 1960-64ರ ಅವಧಿಟ್ ಉಂದು ದ್ವಿಗುಣವಾತ್ 456 ಕೋಟಿ. ಕಿ. ವಾ. ಮುಟ್ಟ್ಂಡ್. ಇಸ್ರೇಲಿತ 1967ರ ತೈಲೋತ್ಪಾದನೆ 1,35,400 ಟನ್. ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಟ್ ಪೊಟಾಷ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಬ್ರೋಮೈಡ್‍ಗಳ ಬುಕ್ಕ ನೆಗೇವ್‍ಟ್ ತಾಮ್ರ, ಫಾಸ್‍ಫೇಟ್‍ಲ ಉತ್ಪಾದನೆನೆನ್ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುಂಡು. 1961ಟ್ ನೆಗೆವ್‍ತ ಫಾಸ್‍ಫೇಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ 2,25,000 ಟನ್.ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಯೆಂದರೆ ವಜ್ರದ್ದು. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆತಾರ್ ಉಳ್ಳೆರ್.

ಹಣಕಾಸು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್‍ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, 28 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು 8 ಅಡಮಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಲು 18 ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ಉಂಡು. ಇಸ್ರೇಲಿಟ್ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಖಾಸಗಿ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣನಿಯೋಜನೆ ಉಂಡು. ವಿಶ್ವತ ನಾನಾಕಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಯೆಹೂದ್ಯರ್ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಟ್ ಹಣ ಪಾಡುವೇರ್ ; ಇದೆಕ್ಕ್ ಹಣ ಕೊರ್ಪೆರ್. ವಿದೇಶೀ ಬಂಡವಾಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್ಜನಿಲು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೊರ್ಪೆರ್. ವಿದೇಶೀ ವ್ಯಾಪಾರ ರಂಗಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸತತವಾತ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪಾವತಿ ಶಿಲ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಾವೋಂತ್ ಉಂಡು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾತ್ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಾತ್ ವಸ್ತುನ್ ಆಮದು ಮಾಲ್ತುಪುಂಡು ಕಾರಣ. 1967ಟ್ ನಿರ್ಯಾತತ ಮೌಲ್ಯ 50ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ; ಆಯಾತ 71 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್. ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಲು, ಸಿಮೆಂಟ್, ಉಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಚರ್ಮ ಉಂಚಿನವು ಆಯಾತ. ಜವಳಿ, ಖನಿಜ ವಸ್ತು, ಈಳೆಜಾತಿ ಪರಂದ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಬುಕ್ಕ ವಜ್ರುಂದು ನಿರ್ಯಾತ.


ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಸ್ರೇಲಿನ ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಕ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ಮಹಾಯುದ್ಧೊಲೆನ ಪರಿಣಾಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]