ಗರ್ಗೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಗರ್ಗೊ

ಗರ್ಗೊ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮರ್ದ್ ದಯಿ. ಉಂದೆನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಭೃಂಗರಾಜ ಪನ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆತ ಪೂ ಸುರುಟ್ ಬೊಲ್ದ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು. ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಗರುಗ ಗಿಡ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಲ್ದು ಪೂತ ಗರ್ಗೊ

ಉಂದೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲು ತರೆತ ತಂಪುಗು ಅಂಚನೆ ಕೂಜಲ್ ದ ಬಣ್ಣೊಗು ಬೊಡಾದ್ ತರೆಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಗರ್ಗೊದ ದಯಿನ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ತಾರಾಯಿಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ತ್‌ದ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡೊಲಿ. ತರೆಕಜೊ ನರೆವಂದೆ ಬಣ್ಣನ್ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪಾದ್ ಕೂಜಲ್‌ನ್ ಮಂದೊಡು ಬಳಪಾವುನ ಗುನೊ ಉಪ್ಪುನ ಈ ದಯಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಕೇಶರಂಜನ, ಕೇಶರಾಜ ಪನ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆರ್ಧ ತರೆ ಬೇನೆಗ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದ್ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ ಸೂರ್ಯಾವರ್ತ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಲ ಉಂಡು. ಗರುಗದ ಎಣ್ಣೆನ್ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂಜಿದ್ ಮಾಲಿಶ್ ಮನ್ತ್‌ದ್ ಬೆಚ್ಚನೀರ್‍ಡ್ ಮೀಪಾಂಡ ಚರ್ಮೊದ ಅರೋಗ್ಯೊಗು ಎಡ್ಡೆ. ಉಂದೆತ ಇರೆಡ್ಡ್ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ರತಟ್ ಗಣಪತಿಗ್, ನಿತ್ಯ ಸೋಮಾರೊ ವ್ರತಟ್ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ವ್ರತಟ್ ವಿಷ್ಣುಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಉಮಾ-ಮಹೆಶ್ವರಗ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.[೧]

ದಯಿತ ರೂಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರಗದ ದಯಿ ಎಲ್ಯ ಜಾತಿದ ದಯಿ.ಉಂದು ನೆಲತ್ ಮಿತ್ತ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಗೆಲ್ಲ್ ನ್ ಪರಡದ್ ಬಳಪಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ದಯಿ. ನೆತ್ತ ದಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆದುವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದಯಿಟ್ ಎಲ್ಯ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೂತ ಬಣ್ಣ ಬೊಲ್ದು. ಪೂತ ಉಲಯಿದ ಬಿತ್ತ್ ಉಲ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕ್ ಬೂರ್ದ್ ನೀರ್‌ದ ಅಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕ್‌ನಗ ದಯಿಯಾದ್ ಕೊಡಿಪುಂಡು.

ಗರ್ಗೊದ ಬೊಲೆಚ್ಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಗ ಮಾತ ತರತ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ದಯಿ. ಎಚ್ಚಾದ್ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್, ಕಂಗ್ ತೋಟೊಡು ಅಂಚನೆ ನೀರ್ದ ಪರಿಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಗರ್ಗೊ ಬುಲೆಪುಂಡು.

ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಗೊದ ದಯಿಟ್ ಬುಡ್ಫಿನ ಪೂತ ಬಣ್ಣಗ್ ಅನುಸಾರವಾದ್ ಮೂಜಿ ವಿದೊಕುಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವೊಲಿ. ಬೊಲ್ದು, ನೀಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಬುಡ್ಫಿನ ಮೂಜಿ ವಿದೊಕುಲು. ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಗರ್ಗೊನ್ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಬಂಗಾಲೊಡು ಭೀಮರಾಜ ಪನ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕೇರಳೊಡು ಬೈದ್ಯೆರ್ನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜಲ್ ಪೂತ ಭೃಂಗರಾಜನ್ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಉಪಯೊಗ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡಾ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಕರಾವಳಿದಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೊಳುದ್ ಪೂತ ಭೃಂಗರಾಜನ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಪಂಚ ಅಂಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಗದ ೫ ಅಂಗೊಲಾದಿತ್ತಿನ ಬೇರ್, ದಂಡ್, ಪೂ, ಬಿತ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆ ಉಂದು ಮಾತಲ ಮರ್ದ್‍ದ ಸತ್ವನ್ ಹೊಂದೊಂದುಲ್ಲ.

ಮರ್ದ್‍ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗರ್ಗೊ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಪುದರ್ ಪಡೆವೊನ್ನ ದಯಿ.[೨]

  • ಅಜೀರ್ಣೊಡು ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬರ ಅದಿತ್ತ್ಂಡ ಭೃಂಗರಾಜದ ದಯಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪೊಗ್ತ್‌ದ್ ಬೆಞಣದೊಟ್ಟುಗ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಬೆರೆಸದ್ ತಿನೊಡು
  • ಚರ್ಮರೋಗೊಗ್ ಭೃಂಗರಾಜದ ಬೇರ್‌ನ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಪೂಜೊಡು.
  • ತರೆಬೇನೆಗ್ ಭೃಂಗರಾಜ ದಯಿತ ರಸನ್ ಎನ್ಮೆದೆಣ್ಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೆರೆಸದ್ ಮುಂಡೊಗು ಪೂಜೊಡು.
  • ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ತರೆಕೂಜಲ್ ನರೆಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಕೂಜಲ್ ತಾಳೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಭೃಂಗರಾಜದ ತೈಲನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ತರೆಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಕೂಜಲುದುರುನ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ಸೊಂಪಾದ್ ಬಳಪುಂಡು.
  • ಉಂದೆತ ತಪ್ಪುಡು ತಂಬುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದಯಿನ್ ತರೆತ್‌ದ್ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟು ಬೆರಸದ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದು ಮಂಡೆಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ಕೂಜಲು ಕಪ್ಪಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತರೆಕೂಜಲು ತಾಳುಜಿ. ಮಂಜೊಲ್ ಪಿತ್ತ್ ಆಯಿನಗುಲು ಬೇರುನು ಅರೆತುದು ಮಂಡೆಗು ಪುಜಿವೆರ್ ಅವು ಗುಣ ಅಪುಂಡು.

ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೃಂಗರಾಜ ತೈಲ ತಯಾರ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಗರ್ಗದ ದಯಿನ್ ಪೊರ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೊಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೆರ್ ದೀದ್ ಅಯಿಕ್ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ದೀನ ಗರ್ಗನ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಕುಡಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊದಿಯದ್ ಬೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ್‌ದ್ ಕುಪ್ಪಿಡ್ ಪಾಡ್ಡ್ ದಿವೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗರ್ಗೊ&oldid=160026"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು