ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಚಂದ್ರಘಂಟಾ
ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ
ದೇವನಾಗರಿचंद्रघंटा
Affiliationದುರ್ಗೆನ ಅವತಾರ
ಮಂತ್ರಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ
ಚಂಡಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ ।
ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತೇ ಮಹ್ಯಂ
ಚನ್ದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ॥
ಹತಾರ್ತ್ರಿಶೂಲ, ತಾವರೆ ,
ಗದೆ, ಕಮಂಡಲ,
ಖಡ್ಗ, ಬಿಲ್ಲ್,
ಬಾಣ, ಜಪ ಮಾಲೆ,
ಅಭಯಮುದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ
ವಾಹನಸಿಂಹ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿಶಿವೆ

ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ[೧] ನವದುರ್ಗೆನ ಮೂಜನೇ ಅಂಶ. ಚಂದ್ರ - ಘಂಟಾ,ಪಂಡ್ಂಡ ತನ್ನ ಮಸ್ತಕೊಡು ಚಂದ್ರೆ ದೇವೆರೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅರ್ಥ.[೨] ಈ ದೇವಿನ ಮೂಜನೇ ಕಣ್ಣ್ ಯುದ್ದೊದ ಸಮಯೊಡು ಬುಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್[೩]. ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿಣಿಯಾಯಿನ ದೇವಿ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸ್‌ದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ್ ಒಲಿಸಾದ್ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಪೆರ್ ದೇವಿನ ಮುಂಡೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಚಂದ್ರೆ ಘಂಟಾಕಾರೊಡು ತೋಜುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ದೇವಿನ್ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸಿಂಹವಾಹನೆಯಾಯಿನ್ ಈ ದೇವಿಗ್ ೧೦ ಕೈ ಇತ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ ಮಾತ ಕೈಟ್‌ಲ ಆಯುಧೊಲು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರೊಗು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುವೆರ್.ದೇವಿ ಅರೆನ್ ನಂಬಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ್ ಸಂತೋಷ , ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ದಿ ,ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿನ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.[೪][೫][೬]

ದೇವಿನ ಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರೆನ ಮದಿಮೆದ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ರೋಪೊನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಹಿಮವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನಾ ದೇವಿನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅರೆನ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸ್ ಗ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಒಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಅರಮನೆಟ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆದ ತರಾಯಿ ಸುರು ಆಂಡ್. ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಆಯಿನ ಶಿವೆ ತನ್ನ ಭಯಾನಕ ರೂಪೊಡು, ತನ್ನ ಗಣಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಅರಮನೆಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಬೂದಿಡ್ ಮುರ್ಕುದಿನ ಮೈ, ಕಂಟೆಲ್‍ಡ್ ನಾಗೆ, ಗಂಟ್‍ದಿಂಜಿದಿನ ಜಟೆ , ಅರೆನೊಟ್ಟು, ಋಷಿಮುನಿಕುಲು, ಅಘೋರಿಲು ಸೇರ್ದಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆನ್ ತೂದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ತರೆತಿರ್ಗುಂಡು. ಮದಿಮೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ರೋಪೊನು ತೂದು ಪೋಡಿಗೆ ಸೇರುಂಡು, ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವೆರ್ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಅವತಾರೊಡು ಬತ್‍ದ್ ಶಿವ ದೇವೆರೆಡ ರಾಜಕುಮಾರನ ರೂಪೊಡು ಬರೊಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಬೇಡುವೆರ್. ಶಿವ ದೇವೆರ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು.[೭][೮][೯] ರಕ್ಕಸೆರಾಯಿನ ಶುಂಭ ಅಂಚನೆ ನಿಶಂಭುನ್ ಸೋಪಾವರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೌಶಿಕಿ ಅವತಾರೊಡು ಬರ್ಪೆರ್. ಕೌಶಿಕಿ ರೂಪೊನೇ ರಕ್ಕಸೆರೆನ ವಿನಾಶೊಗ್ ಕಾರಣ ಆವು ಪಂಡ್‍ದ್ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಶುಂಭ ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಶುಂಭುಗು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೌಶಿಕಿನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಬರ್ರೆ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸನ್ ಕಡಪುರ್ವೆ. ಇಂಚ ಒತ್ತಾಯೊಡು ಕೌಶಿಕಿನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಬರ್ರೆ ಪೋನಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹೂಂಕಾರೊಡು ಧೂಮ್ರಲೋಚನನ್ ದೇವಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ದೇವಿಗುಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಚಂದ್ರಿಕಾ.
 • ರಣಚಂಡಿ.

ದಂತಕತೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವ ಮಹಾ ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರೆನ ರೂಪೊಡ್ ಶಿವನ "ಶಕ್ತಿ" ಪಂಡ್‍ದ್ ಉಂಡು. ಶಿವನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಶಕ್ತಿರ್ದ್ ದಿಂಜಿದ್ಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್‍ಲಾ ಉಂಡು .[೧೦]

ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿನ ಮಹತ್ವ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಂದ್ರಘಂಟೆಯು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹೊದ ಆದಿದೇವತೆ. ಈ ದೇವಿ ಭೂಮಿಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜೀವಿ ಜಂತುಲೆಗ್ ಸುಖ ಸಂತಸನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವಿ ಪಂಡ್‍ದಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ದೇವಿನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸಂಪತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೃದ್ದಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ದೇವಿನ ರೂಪೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗಾರ್ ದಂಚಿನ ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಪತ್ತ್ ಕೈ , ಪತ್ತ್ ಕೈಟ್ತ್ ತ್ರಿಶೂಲ, ಗದೆ, ಬಿರು-ಪಗರಿ, ಕತ್ತಿ, ತಾವರೆ, ಘಂಟೆ, ಕಮಂಡಲ , ಅಭಯಮುದ್ರೆ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಿನ ವಾಹನ ಸಿಂಹ. ಅಂಚಾದ್ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಪಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪರ್ಬೊಡು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿನ ಈ ಒರುಂಬ ಅವತಾರೊಲೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವಿ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಪಾರ್ವತಿನ ವಿವಾಹಿತೆ ರೂಪ ಪಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ . ದಾಯೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಮದಿಮೆದ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಈ ಅವತಾರೊಡು ಶಿವನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆರ್. ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಮೂಜನೇ ರೂಪೊ ಆತಿನೈರ್ದಾವರ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಈ ದೇವಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ - ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾದ ಪೊರ್ತುಡು

ದೇವಿನ ಮಂತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿಂಡಜಪ್ರವರಾರೂಢಾ
ಚಂಡಕೋಪಾಸ್ತ್ರಕೈರ್ಯುತಾ ।
ಪ್ರಸಾದಂ ತನುತೇ ಮಹ್ಯಂ
ಚನ್ದ್ರಘಂಟೇತಿ ವಿಶ್ರುತಾ॥

 • ಓಂ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ
 • ಏಂ ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 • ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾಂ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ

ನಮಸ್ತಸ್ಯ ನಮಸ್ತಸ್ಯ ನಮಸ್ತಸ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ

 • ಆಹ್ಲಾದಕಾರಿಣಿ ಚಂದ್ರಭೂಷಣಾ ಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಧಾರಿಣೀ

ಘಂಟಾ ಶೂಲ ಹಲಾನೀ ದೇವೀ ದುಷ್ಟ ಭಾವ ವಿನಾಶಿನೀ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. Sep 28, Mahima Sharma / TOI-Online / Updated:. "Navratri 2022 Day 3: Maa Chandraghanta, Royal Blue Colours, Rituals, Importance and Significance | - Times of India". The Times of India (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 10 October 2022.{{cite news}}: CS1 maint: extra punctuation (link)
 2. Rosa, Carmilla de (2 April 2014). "Chaitra Navratri: Chandraghanta". Goddess of 10,000 Names (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 3 October 2022.
 3. https://www.indiatimes.com/trending/social-relevance/navratri-2022-day-3-maa-chandraghanta-puja-vidhi-mantras-aarti-and-bhog-580664.html. Retrieved 10 October 2022. {{cite news}}: Missing or empty |title= (help)
 4. "ಪಾರ್ವತಿ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಂದ್ರಘಂಟಾದೇವಿಯ ಕಥೆ..!". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 3 October 2022.
 5. https://www.hindustantimes.com/lifestyle/festivals/navratri-2022-day-3-who-is-maa-chandraghanta-know-all-about-significance-puja-vidhi-timing-mantra-colour-bhog-101664280802303.html. Retrieved 10 October 2022. {{cite news}}: Missing or empty |title= (help)
 6. https://www.indiatimes.com/trending/social-relevance/navratri-2022-day-3-maa-chandraghanta-puja-vidhi-mantras-aarti-and-bhog-580664.html. Retrieved 10 October 2022. {{cite news}}: Missing or empty |title= (help)
 7. "ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನ ಈಕೆಯ ಪೂಜೆ". Asianet News Network Pvt Ltd (in ಕನ್ನಡ). Retrieved 3 October 2022.
 8. "Devi Chandraghanta - Everything you need to know about this Goddess - Hinduism Outlook". www.hinduismoutlook.com. 18 October 2020. Retrieved 3 October 2022.
 9. https://www.rudraksha-ratna.com/articles/chandraghanta-devi. Retrieved 10 October 2022. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
 10. https://www.rudraksha-ratna.com/articles/chandraghanta-devi. Retrieved 3 October 2022. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)