ತುಲುನಾಡ್ದ ಜನಪದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to searchತುಲುನಾಡ್ದ ಒಡಿಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ದಿಸ್ಟಿಡ್ ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಪಡೆತೊಂದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಜಾನಪದ ಲೋಕೊನ್ ಪರ ಊರುಗು ತೋಜವುನ ನಿಟ್ಟ್ ಡ್ ತುಲುನಾಡ್ದ ಜನೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ್ ರ್. ಬಾಸೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ,ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ,ಸಾಹಿತ್ಯ,ಸಂಗೀತ,ನಲಿಕೆ ಮಾತಲಾ ಈ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ದೈವದತ್ತವಾದ್ ಬೈದ್ಂಡ್.

ತುಳುನಾಡ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನ್ಂಬುಗೆದ ಮಿತ್ತ್ ಅವಲಂಬಿತವಾದುಪ್ಪುನ