ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತ್ರಿಜಟೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಶೋಕವನಡ್ ಸೀತಾದೇವಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ತೊನ್ದು ಉಪ್ಪುನ ತ್ರಿಜಟೆ

ತ್ರಿಜಟೆ, ರಾಮಾಯಣೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಈ ರಕ್ಕಸಿ ಅಶೋಕ ವನಡ್ ಸೀತಾಮಾತೆನ್ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀನಾಲ್. ಕೆಲವು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಜಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತರಣೀಸೇನಾ, ವಿಭೀಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಸರಮೆ ದಂಪತಿಲೆನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲು. [೧]

ಸೀತೆನ ದಾಸಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತ್ರಿಜಟೆನ್ ಸೀತೆಗ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆದಿ ಆದ್ ಇಪ್ಪುವಲ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಮ ದೇವೆರ್ ಇನಿ ಬರುವೆರ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರುವೆರ್ ಪಂದ್ ಕಾತೋಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೀತೆಗ್, ರಾವಣೆ ದಿನೋಲ ಬತ್ತುದು ಎನನ್ ಮದಿಮೆ ಆಲಾ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಕೇನರೆ ಆವಂದೆ, ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿನ ದರ್ಬೆ ಪೊಲ್ತುದು, ರಾವಣಗ್ ನೇರ್ನಗ, ಅಲೆನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀನಾಲ್ ತ್ರಿಜಟೆ.[೨]

ತ್ರಿಜಟಾ ಸ್ವಪ್ನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾವಣನ ಈ ಪಾತೇರ ಕೇನುನೇಡ್ದ್ ತನ್ನ ಉದ್ದನೆದ ಕೂಜಲ್ನ್ ಪತ್ತುದು ನಾಲಿಗ್ ಪಾಡುದು ಸೈಪೇ ಪಂದ್ ಪೋನಗ, ನಾಲನೇ ಜಾವಾಡ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕನನ್ ಸೀತೆಗ್ ಪಂಡಲ್, ರಾಮ ದೇವೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಟ್ಟುಗು, ಹನುಮಂತ, ಜಾಂಬವಂತ, ಸುಗ್ರೀವ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇತೋ ಸಾರ ವಾನರೊಲೊಟ್ಟುಗು ಸಮುದ್ರಗ್ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುದು, ಲಂಕಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ, ರಾವಣೆ ಕೆಂಪು ದುತ್ತೈತೊಡು ಕತ್ತೆನ್ ಏರೋಂದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್ ಪೋಪಿನಾ ಕನನ್ ಬುಡುಪಾದ್ ಪಂದ್ ಸಯ್ಯರೆ ಪಿದಡುದಿನ ಸೀತೆನ ಜೀವ ನ್ ಒರಿಪಾದಿನಾಲ್ ಈ ತ್ರಿಜಟೆ. ದುಂಬುಗ್ ಅವು ತ್ರಿಜಟಾ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂದು ಪುಗರ್ಮೆಗ್ ಬತ್ತುಂಡು.[೩]

"ರಾಮಾಯಣ"ದ "ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ" ದೃಶ್ಯೊ, ಅಲ್ಪ ತ್ರಿಜಟಾ ಸೀತೆನೊಟ್ಟುಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೋಜಿದಳ್. ಮಿತ್ತ್‌ದ ಬಲಬಾಗೊಡು, ತ್ರಿಜಟಾ (ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ತುತ್ತ್‌ದ್) ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ತೋಜಿದಳ್

ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಡ್ ತ್ರಿಜಟೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣೋಡು ತ್ರಿಜಟೆನ್ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಗಟನೆಲೆಡ್ ಚಿತ್ರಿಸಾದೇರ್.

  • ಸುಂದರಕಾಂಡೋಡು, ರಾವಣ ಸೀತೆನ್ ಅಪಹರಣ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಅಶೋಕ ವನಡ್ ದೀದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅದಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಕ್ಕಸಿ ನಕಲೆನ್ ಅನುಕೂಲ ನಾರಿನಕುಲು ಪಂದ್ ಸೀತೆನಲ್ಪ ಬುಡುದು ಉಪ್ಪುವೇರ್. ಅಯಿಟ್ ಒರ್ತಿ ತ್ರಿಜಟೆ. ತ್ರಿಜಟೆ ಸೀತೆಗ್ ನಿಜವಾದುಲಾ ಅನುಕೂಲ ನಾರೀಯಾದೇ ಇತ್ತುದು, ಸೀತೆ ಜೀವ ದೆತ್ತೊನುವೆ ಪಂದ್ ಪೋನಗ ಸೀತೆಗ್ ಅಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುದಿನ ಪುಲ್ಯನ ಕಾಂಡೇದ ಕನೊನು ಪಂದ್ ಅಲೆನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿತೀನಾಲ್ , ಈ ತ್ರಿಜಟೆ.
  • ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡೋಡು, ಸೀತೆನ್ ನಾಡೊಂದು ಲಂಕೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ, ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾನರ ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಗ್ ಬನ್ನಗ , ರಾವಣನ ಮಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ನಾಗಾಪಾಶಾ ಪನ್ಪಿನ ಆಯುಧಡ್ ಬಂಧಿಸನಾಗ, ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಮತಿ ತತ್ತುದು ಬುರುದು ಉಪ್ಪುವೇರ್. ಅದಗ ರಾವಣೆ ಸೀತೆನ್ ತ್ರಿಜಟೆ ನೊಟ್ಟುಗ್ ಲಡಾಯಿದ ಜಾಗದಡೆ ಕಡಪುಡುವೇರ್. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ತೀರ್ ಪೋಯೇರ್ ಪಂದ್ ಸೀತೆ ದುಃಖ ಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೆಗ್ ದಾಲಾ ಆತುಜೀ, ಅಕುಲು ಜೀವಂತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ್ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪಲ್. ಸೀತೆನ ಗುಣ, ನಡತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಲಾ ತ್ರಿಜಟೆ ಪನ್ಪಲ್. [೪]

ಜೈನ ರಾಮಾಯಣಡ್ ತ್ರಿಜಟೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೈನ ರಾಮಾಯಣಡ್ ತ್ರಿಜಟೆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ . ರಾವಣನ್ ಮದಿಮೆ ಆಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕಾಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಆಲಾ ಪಂದ್ ರಾವಣನ ಪರವಾದ್ ತ್ರಿಜಟೆ ಸೀತೆಗ್ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಜೈನ ರಾಮಾಯಣಡ್ ಚಿತ್ರಿಸಾದೇರ್.[೫]

ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣೋಡು ತ್ರಿಜಟೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣೋಡು, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನೊಡು ತ್ರಿಜಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಮೆ ( ವಿಭೀಷಣನ ಬೊಡೆದಿ) ರಡ್ಡ್ ಜನೊಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಆತೆ ಅತ್ತಾವಂದೆ, ಸೀತೆ ಲಂಕೆಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ನಗ ತ್ರಿಜಟೆ ನ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋನೇ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಲೇ ಪಂದ್ ಸರಮೆಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂದ್ ಚಿತ್ರಿಸಾದೇರ್.

ಥಾಯ್ ರಾಮಕಿಯನ್ಡ್ ತ್ರಿಜಟೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಥಾಯ್ ರಾಮಕಿಯನ್ಡ್ ಹನುಮಂತೆ ದೇವೆರ್ ರಕ್ಕಸರೆನ್ ಕೆರ್ರೇ ವಿಭೀಷಣ ಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಹನುಮಂತೆ ದೇವೆರೆಗ್ ತ್ರಿಜಟೆನ್ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಮೊಕಲೆನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಫಲವಾದ್ ಅಕಲೆಗ್ ಅಸುರಪಾದ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಅಸುರಪಾದ ಮಂಗನ ಮೋನೆದ ರಕ್ಕಸೆ ಆದುಪ್ಪುವೆ.[೬]

ತ್ರಿಜಟೆ ಸೀತೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ದ ಪೊಡ್ತುಡು ಒಡನಾಡಿ ಆದ್ ರಾಮಾಯಣೋಡು ತೋಜುದು ಬರ್ಪೇರ್‌. ಮನಸ್ ಗ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಆನಾಗ ಅವೆನ್ ಪಟ್ಟೊನರೆ ಏರಾಂಡಲಾ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸೀತೆ ನಾ ದುಃಖನ್ ಪಟ್ಟರೆ ಸೀತೆಗ್ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಇಷ್ಟೇರ್ ನೇಟ್ ತ್ರಿಜಟೆ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಾನೋಡು ಉಪ್ಪುವೇರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. "Valmiki Ramayana - Yuddha Kanda - Sarga 33". sanskritdocuments.org. Retrieved 30 December 2023.
  2. "Valmiki Ramayana - Yuddha Kanda - Sarga 33". sanskritdocuments.org. Retrieved 30 December 2023.
  3. https://archive.org/details/unset0000unse_d0v4/page/n307/mode/2up
  4. https://archive.org/details/unset0000unse_d0v4/page/n307/mode/2up
  5. https://jainqq.org/booktext/Jain_Ramayan_Romanized/005654
  6. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರಾಮಕಿಯಾನ್ – ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯೂರಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧ, ISBN 974-7588-35-8