ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಧರ್ಮದೈವ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ (ಒಡಿಲ್ತಾಯ) ದೈವ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್ ದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರೆ ಪಂಡ ಅವು ವೀರಭದ್ರ ದೆವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ದೇವೆರೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಆಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬೋಲಿಕೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಕೈಲಾಸೊಡ್ ತಪಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಅರೆನ ಬೆಗರ್‌ನ್ ನೆಲಕ್ ಕುಡ್ಪುವೆರ್‌ಗೆ. ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೆನ ಬೆಗರ್ ನೆಲಕ್ ಬೂರ್ದ್‌ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಂಶದ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಬವೊಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಅಯನ್ ಭೂಮಿಗ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ಧರ್ಮ ಕಾಪುಲ ಪಂದ್ ಭೂಮಿಗ್ ಕಡಪುಡ್ವೆರ್‌.ಇಂಚ ಉಪ್ಪನಗ ಕಾರ್ಲದ ಮರಿಗಲ್ಲ ಇಡತ್ತಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಬಾನು ಸೇನವೆ ಪನ್ಪಿ ಅರಸು ಉಪ್ಪುವೆಗೆ. ಕಾಲದ ಕಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ, ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ತೀರ್ ಪೊಪೆರ್‌ಗೆ. ಅಕಲ್ನ ಪಿಂಡೊನ್ ಬುಡ್ಯರೆಗ್‌ ಕಾಶಿಗ್ ಪೊದ್ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರ ಪಿದಡ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ದೈವೊಲ್ ಗಂಗಾ ನದಿಡ್ ಮೀಯೊಂದು ಉಪ್ಪುವಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿಲ ದೈವೊಲ್ ಅಯನ ಕಡೆ ತೂಪುಜಗೆ. ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತೂದ್ ಬಾನು ಸೇನವೆ ಪಿದಡ್ನಗ ಗಂಗಾ ನದಿತ ಮಧ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ತಾವರೆ ತೊಜುಂಡ್‌ಗೆ.ತೊವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ತಾವರೆ ಅರಲ್ದ್‌ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ. ಪಿದಯಿ ಬತ್ತುದ್ ಬಾನು ಸೇನವನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತುದ್ ಪನ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅಯ್ಯ ಯನನ್ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಭೂಮಿಗ್ ಧರ್ಮ ಕಾಪೆರೆಗ್‌ ಕಡಪುಡ್ದೆರ್‌ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬರೊಲಿಯ ಪಂದ್ ಕೇನುಂಡ್‌ಗೆ. ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನಿನಯನ್‌ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನಯೆ. ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಯೇನ ದೈವ ಪಂದ್ ಕೇನ್ವೆಗೆ ಅದಗ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ದೀತುಜೆರ್ ಪಂದ್. ಅದಗ ಬಾನು ಸೇನವೆ ಗಂಗೆದ ನಾಡಿಡ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತಿನ। ದೈವಗ್ ಗಂಗನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ದೀದ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೊಪೆಗೆ. ಬಾನು ಸೇನವನ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಉಂತುದು ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂದ್ ಪಂಡ್ದ್ ತೌತೆದ ಬಿತ್ತ್‌ನ್ ಕೊರ್ದ್‌ ಪನ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಉಂದೆಟ್‌ ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ಬುಲೆಟ್‌ ಎನ್ನ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಂಡ್‌ಗೆ. ಬಾನು ಸೇನವೆ ದೈವ ಕೊರಿನ ಬೀಜೊನ್ ಕಂಡೊಡ್ ಬಿತ್ತುವೆಗೆ. ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಬೀಜ ಚಿಗರ್‌ದ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಯಕದ ಬುಲೆ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾನು ಸೇನವೆ ಆ ತೌತೆದ ಬುಲೆನ್ ಕಾಪೆರೆಗ್ ತನ್ನ ಐನ್ ಜನ ಮರ್ಮಲೆನ್ ಉಂತವೆಗೆ. ಅಕುಲ್ ಆ ಬುಲೆನ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪವೆರ್ಗೆ. ಐಟ್ ರಡ್ ಜನ ಮರ್ಮಲೆಗ್‌ ಎಂಚಾಡಲ ಮಲ್ತ್ ತೌತೆದ ಮುಡಿನ್ ತಿನೊಡ್ ಪಂದ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಪ್ರತೀದಿನತ ಲೆಕನೆ ಬಾನು ಸೇನವೆ ತೌತೆದ ಮುಡಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ. ಉಂದೆನ್ ತೂದ್ ಬಾನು ಸೇನವೆ ಅಕಿಲಾಸೆಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಯೇರ್ ಎನ್ನ ದೈವದ ತೌತೆದ ಮುಡಿನ್ ಕನ್ನೊಂದೆರ ಅಕಲೆನ್ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರೆನೆ ತೂವೊಂಬೆ ಪಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಯನ ರಡ್ ಜನ ಮರ್ಮಲೆನಕುಲು ನೆಲಕ್ಬೂ ರ್ದ್ ಜೀವ ಬುಡ್ಪೆರ್‌ಗೆ. ಅದಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರನ ಕಾರ್ನಿಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ್ಗೆ. ದೈವೊಗ್ ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡ್ ಕಟ್ಟಾದ್ ಒಡಿಲ್ದ ಮಾಡ್‌ಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾಯೆನೆ ಒಡಿಲ್ತಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನ್ ದೀದ್ ಬಾನು ಸೇನವೆ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರನ್ ನಂಬುವೆಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]