ನೆಕ್ಲೇಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಜ್ರ ಬುಕ್ಕೊ ಗಾರ್ನೆಟ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕಂಟೆಲ್‌ಗ್ ದೀಡುನ ಪದ್ದೇಯಿ. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ನರಮಾನ್ಯರ್ ಅಲಂಕಾರೊಗಾದ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೧] ಅಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅತ್ತಂಡ ಸಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಪೊತ್ತು ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ಥಾನಮಾನೊದ ಸಂಕೇತ ಆದ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಲೆನ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಲೋಹೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ಕಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ನೆಕ್ಲೇಶ್ ಮಾಲೆದ ಮುಕ್ಯ ಅಂಶ ಪಂಡ ಕಂಟೆಲ್‌ಗ್ ಸುತ್ತೊನುನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸರಪಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲ್. ಇಂದೆನ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಬಂಗಾರ್, ಬೊಳ‍್ಳಿ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ಲಾಟಿನಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹೊಲೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ತ. ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಮಾಲೆಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತುಲು ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌‌ಲು, ಲಾಕೆಟ್‌‌ಲು, ಉರ್ಕುಲು, ಶಿಲುಬೆಲು ಅಂಚನೆ ವಜ್ರ, ಮುತ್ತು, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪಚ್ಚೆ, ಗಾರ್ನೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊ ನೀಲಮಣಿದಂಚಿತ್ತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಬುಕ್ಕೊ ಅರೆ-ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೊ. ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ವಸ್ತುಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಲೆನ್ ಅನೇಕೊ ವಿಸಯೊಲೆಗ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ದ ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನವಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಗಳಸ್‌ನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವೊಡು ಜನಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಲು, ಚಿಪ್ಪುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಸಸ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪರಿಸರೊದ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಕಂಚಿದ ಯುಗೊಡ್ದ್ ಪದ್ದೋಯಿಲು ಪೂರ್ವ-ಲೋಹೊದ ಅಲಂಕರೊ ಆದ್ ಬದಲಾಂಡ್.[೨] ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಲೆನ್ ಸುರುಕು ಪಿರಾಕ್ ದುಂಬುದ ಮೂರ್ತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಚಿತ್ರೊಲೆಡ್ ಬುಡ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬುಕ್ಕೊ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಮಾಲೆಲೆನ್ ಸುರುಟು ಯುರೋಪುಡ್ ರಚಿಸಯೆರ್.[೩]

೧೨ನೆದ ರಾಜವಂಶ - ಈಜಿಪ್ಟ್‌ದ ಮಣಿಮಾಲೆ

ಪಿರಾಕ್‌ದ ನಾಗರಿಕತೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿರಾಕ್‌ದ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾಡ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುದ್ರೆಲೆನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಪದ್ದೋಯಾದ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೪] ಪಿರಾಕ್‍ದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್‌ಡ್, ಮಾಲೆಲೆನ್ ಕಾರ್ನೆಲಿಯನ್, ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುಲಿ, ಅಗೇಟ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬಂಗಾರ್‌ಡ್ದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ್‌ನೆ, ಇಂದೆನ್ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಸರಪಳಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಂಡ್.[೫] ಪಿರಾಕ್‌ದ ಸುಮೇರಿಯನ್ನೆರ್ ಬಂಗಾರ್, ಬೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಪಿಸ್ ಲಾಜುಲಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾರ್ನೆಲಿಯನ್‌ಡ್ದ್ ಮಾಲೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಮಣಿಕ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪಿರಾಕ್‌ದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಡ್, ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲೆ ಮಾಲೆಲೆನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಿತ್ತ ವರ್ಗೊದ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರ್ ಕಂಟೆಲ್ಗ್ ಪಟ್ಟಿಲೆನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾವುದ ಉದ್ದೇಶಗಾದ್ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಲೆನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೬] ಈ ಕಂಟೆಲ್ದ ಪಟ್ಟಿಲೆನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕುಪ್ಪಿ, ಕರ ಬುಕ್ಕೊ ಟೊಲ್ಲಾಯಿನ ಮಣಿಡ್ದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೩] ವಿದೊ ವಿದೊತ ಬಿಲೆ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಮಣಿಕ್ಲೆ ಮಾಲೆಲೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೭] ಬಂಗಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸೈಲಿದ ದೈಕುಲು, ಪ್ರಾಣಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕಿರ್ಮಿಕೀಟೊಲೆ ಆಕಾರ ಆದ್ ರೂಪೊ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉರ್ಕುಲೆನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ ಆದ್ಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೮] ಪಿರಾಕ್‌ದ ಕ್ರೀಟ್‌ಡ್ ಮಾಲೆಲೆನ್ ಮಾಂತ ವರ್ಗೊದಕುಲಾ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ರೈತೆರ್ ಅಗಸೆ ಬಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕಲ್ಲ್‌ಲೆ ದೀಡೊಂಡ ಶ್ರೀಮಂತರ್ ಅಗೇಟ್, ಮುತ್ತು, ಕಾರ್ನೆಲಿಯನ್, ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ಫಟಿಕದ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮಣಿಕ್ಲೆನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಜೊತೆಟ್ ಪಕ್ಕಿಲು, ಪ್ರಾಣಿಲು ಬುಕ್ಕೊ ನರಮಾನ್ಯನ ಆಕಾರೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಲೆ ಮಣಿಕ್ಲೆನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಚಿಟ್ಟೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಾಲಿಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮಾಲೆ

ಪಿರಾಕ್‌ದ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಸೊಡು ರಿಪೌಸ್ ಬುಕ್ಕೊ ಲೇಪೊದ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಸರಿಗೆಲೆನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಮಾಲೆಲೆನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಲೆನ್ ನೀಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಚ್ಚೆ ಎನಾಮೆಲ್ಡ್ ರೋಸೆಟ್‌ಲು, ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಆಕಾರೊಲು ಅತ್ತಂಡ ಹೂದಾನಿ ಆಕಾರೊದ ಪದಕೊ(ಪದ್ದೋಯಿ)ಡ್ದ್ ಅಲಂಕಾರೊ ಆವೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬರಿಟ್(ಅಂಚು) ವಿವರಿಣೆ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಎದ್ಕೋನ್‌ನಗ ಪರಿಮಳೊದ ನೀರ್(ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ)ದ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟುಗು ಬುಕ್ಕೊ ಉದ್ದೊದ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಸರಪೊಲಿಲೆನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತ್‌ನೆ. ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಸ ಅಂಸೊಲೆನ್ ಪರಿಚಯಿಸರ ಆಂಡ್. ಪಾಲಿ-ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತುಂಡುಲೆಗ್ ಬಣ್ಣೊದ ಕಲ್ಲ್‌ಲೆನ್ ಸೇರಾದ್, ಪ್ರಾಣಿ-ತರೆ ಫಿನಿಯಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬರ್ಚಿ ರೂಪೊದ ಅತ್ತಂಡ ಮೊಗ್ಗು ಆಕಾರೊದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಲೆನ್ ಸರಪಳಿಲೆಡ್ದ್ ನೇಲ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೫] ಪಿರಾಕ್‌ದ ಎಟ್ರುಸ್ಕನ್ನೆರ್ ಪರೆಲ್‌ದ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಮಣಿಕ್ಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಂದೆಟ್ ಬಣ್ಣೊದ ಮಾಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಪ್ಪಿ ಬುಕ್ಕೊ ಫೈನ್ಸ್ ಮಣಿಕ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಯೆರೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಪ್ರಿರಾಕ್‌ದ ರೋಮ್‌ನಡ್ ರೋಮನ್ ಗಣ್ಯರ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಪದೋಯಿದ ಮಾಲೆಲು ಉಂಡು. ವಿದೇಸೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಲೆಡ್ದ್ ಅಲಂಕರ ಆಯಿನ ಬಂಗಾರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಬೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್. ಅಂಬರ್, ಮುತ್ತು, ಪದ್ಮರಾಗ, ನೀಲಮಣಿ ಬುಕ್ಕೊ ವಜ್ರದ, ಮುತ್ತುದ ಬಲ್ಲ್‌ಲು, ಕೂಲಿದ ಕವಚೊದೊಟ್ಟುಗು ಬಂಗಾರ್‌ದ ಫಿಲಿಗ್ರೀನ್‌ಡ್ ಹೊಂದಿಸಯಿನ ಮೆನ್ಕುನ ಕಲ್ಲುಲೆನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. [೩] ದಿಂಜ ಮಲ್ಲಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ಲೆನ ಬುಕ್ಕೊ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಆಮದು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್.

ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಡಡಮಾಲೆ

ಬುಕ್ಕೊದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊಡು, ಅನಾಗರಿಕ ಆಕ್ರಮಣೊ ಅನುಸರಿಸದ್, ಬಣ್ಣೊದ ಬುಕ್ಕೊ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ದೋಯಿಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯೊ. [೯] ಬೈಝೆಂಟೈನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯುಗೊಟ್ ಮುತ್ತುಲೆ ಬಲ್ಲ್‌ಲು ಬುಕ್ಕೊ ಉಬ್ಬು ಬಂಗಾರ್‌ದ ಸರಪಳಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಪೊಸ ತಂತ್ರೊಲೆ ಮಿಂಚಿಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಧಾನೊದ ರತ್ನೊದ ಕಲ್ಲ್‌ಲೆ ಹೊಂದ್‍ನ ಮಾಲೆಲೆಗ್ ಅನು ಮಲ್ತ್‌ಕೊರಿಯೊ.[೩] ಸುರುತ ಬೈಜಾಂಟೈನ್ ಯುಗೊ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪದ್ದೋಯಿಗ್ ಬದಲಾಂಡ್. ಅವು ಪೊಸ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರೊನು ತೋಜಾಂಡ್. [೫]

ಚಿತ್ರೊ ಗ್ಯಾಲರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿಗಾದ್ ನಾಡ್ದ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಅಡ್ಡ ಹಾರ
 • ಚೋಕರ್
 • ಕತ್ತುಪಟ್ಟಿ
 • ಫಿಗರೊ ಸರಪಳಿ
 • ಆಭರಣ ಸರಪಳಿ
 • ವಿತರಣಾ ಕಾಲರ್
 • ಲಾಕೆಟ್
 • ಪ್ರೀತಿಯ ಮಣಿಗಳು
 • ಪೆಂಡೆಂಟ್
 • ಟಾರ್ಕ್
 • ಯೂಸ್ಖ್ ಕಾಲರ್

ಹೆಚ್ಚ ಓದಿಗಾದ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪದ್ದೇಯಿ ೭,೦೦೦ ವರ್ಸೊಲೆ ಆವೃತ್ತಿ. ಹಗ್ ಟೈಟ್.   .
 • ಗೈಡೋ ಗ್ರೆಗೋರಿಯೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೊದ ಪದ್ದೇಯಿ .   ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್   0-8281-0007-1 .
 • ೨೦,೦೦೦ ವರ್ಸೊಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್: ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಬೌಚರ್ ಆರೆನ ವೇಷಭೂಷಣ ಬುಕ್ಕೊ ಸೊಂತೊ ಅಲಂಕಾರೊದ ಇತಿಹಾಸ .   ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್   0-8109-1693-2 .

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Davenport, Cyril (1902). "Journal of the Society for Arts, Vol. 50, no. 2595". The Journal of the Society of Arts. 50 (2595): 769–780. doi:10.2307/41335652. JSTOR 41335652.
 2. Cite book|title=Primitive and Folk Jewelry|last=Gerlach|first=Martin|publisher=Dover Publications|year=1971|isbn=0-486-22747-2|location=New York|pages=
 3. ೩.೦ ೩.೧ ೩.೨ ೩.೩ Cite book|url=https://archive.org/details/fashioninhistory0000bige%7Ctitle=Fashion in History|last=Bigelow|first=Marybelle|publisher=Burgess Publishing Company|year=1979|isbn=0-8087-2800-8|location=Minneapolis, Minnesota|pages=
 4. Cite web|url=https://web.archive.org/web/20210228001115/https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/41.160.192/%7Ctitle=Cylinder seal and modern impression: hunting scene Work of Art Heilbrunn Timeline of Art History The Metropolitan Museum of Art|website=The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History|access-date=2017-11-07
 5. ೫.೦ ೫.೧ ೫.೨ Cite book|title=Jewelry: 7,000 Years|last=Tait|first=Hugh|publisher=Abradale Press|year=1986|isbn=0-8109-8103-3|location=New York|pages=
 6. Cite web|url=https://web.archive.org/web/20210228013425/https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/12.183.16/%7Ctitle=Model collar of Hapiankhtifi Work of Art Heilbrunn Timeline of Art History The Metropolitan Museum of Art|website=The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History|access-date=2017-11-07
 7. Cite web|url=https://web.archive.org/web/20210228013119/https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/40.3.17/%7Ctitle=Necklace of Gold Ball Beads Work of Art Heilbrunn Timeline of Art History The Metropolitan Museum of Art|website=The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History|access-date=2017-11-07
 8. Cite web|url=https://www.metmuseum.org/toah/hd/egam/hd_egam.htm%7Ctitle=Egyptian Amulets Essay Heilbrunn Timeline of Art History The Metropolitan Museum of Art|last=Patch|first=Author: Diana Craig|website=The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History|access-date=2017-11-07
 9. Cite web|url=https://www.metmuseum.org/toah/hd/luxu/hd_luxu.htm%7Ctitle=Luxury Arts of Rome Essay Heilbrunn Timeline of Art History The Metropolitan Museum of Art|last=Lightfoot|first=Author: Christopher|website=The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History|access-date=2017-11-07