ಪುರಾಣೊಡುಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೊವುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರ್

ಪುರಾಣೊದ ಮಹಾಭಾರೊತೊಡು ಪಂಚಪಾಂಡವೆರೆಡ್ ಒರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ ಬುಡೆದಿಯಲ್ಲು ದ್ರೌಪದಿ,ಉಲೂಪಿ ,ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆನಕುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅನುಸಾರ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ.

ದ್ರೌಪದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಂಡವೆರೆನ ಬುಡೆದಿ ದ್ರೌಪದಿ. ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನ ಮಗಳ್. ದ್ರುಪದರಾಜನ ಮಗಳಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ದ್ರೌಪದಿನ ಸ್ವಯಂವರೊಡು ಪಂಥೊಗು ದೀದಿತ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರೊನು ಪುಡತಿನ ಅರ್ಜುನನ ಕೆಕ್ಕ್‌ಲ್‌ಗ್ ವರುಣಮಾಲಿಕೆನ್ (ಮಾಲೆ) ಪಾಡ್ದ್ ಆಯನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಳ್.ಆಂಡ ಕುಂತಿನ ಅಜಾಗರೂಕತೆದ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಬುಡೆದಿ ಆವೊಡಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಫಲೊಡ್ದಾವರ ಪಾಂಡವರೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಡಾದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಷಯ[೧].

ಕೃಷ್ಣೆಪನ್ಪಿನವು ಮೊಳೆನ ಸುರುತ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಳೆನ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಣ್ಣೆಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ . ಆಳ್ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾಯಿನೆಡ್ದಾವರ ದ್ರೌಪದಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್‌ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಪೊಣ್ಣಾದಿತ್ತಿನೇಡ್ದಾವರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ .ದ್ರೋಣಡ್ದ್ ಅವಮಾನ ಆಯಿನ ದ್ರುಪದೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಮದಿಮೆಯಾಪಿನ ಮಗಳೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಮಗನ್ ಪಡೆಯೆರೆ ತಪಸ್ವಿಲೆನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಪೆ. ಆಯಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾಜ್ಞಿಕೆರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಾಗ ಕುಂಡೊಡ್ದು ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿ ಉದಿತ್ ಬರ್ಪೆರ್. ದ್ರುಪದನ ಇಚ್ಚೆದಲೆಕ್ಕೊ ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾವರ ಅಕುಲು ದ್ರುಪದನ ಜೋಕುಲಾಪೆರ್. ಅಳ್ ಯಜ್ಞೊಡು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾವರಯಾಜ್ಞಸೇನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಯಾಜ್ಞಸೇನೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಮತ್ಸ್ಯ ಯಂತ್ರೊಗು ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ಪಂಥೊಡು ಗೆಂದಿನ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ನಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ದ್ರೌಪದಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿನ ಪಾತೆರೆದಲೆಕ್ಕೊ ಪಾಂಡವೆರೆನ ಬುಡೆದಿ ಆಪಳ್[೨] . ದ್ರೌಪದಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆಡ್ದ್ ಪ್ರತಿವಿಂಧ್ಯ, ಭೀಮಡ್ದ್ ಶ್ರುತಸೋಮ, ಅರ್ಜುನಡ್ದ್ ಶ್ರತುಕೀರ್ತಿ, ನಕುಲಡ್ದ್ ಶತಾನೀಕ, ಸಹದೇವಡ್ದ್ ಶ್ರುತಸೇನ ಪನ್ಪಿ ಐನ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುವೆರ್ .

ದ್ರೌಪದಿ ಐನ್ ಜನೊನು ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಕಾರಣ ದಾದಂದ್ ವ್ಯಾಸಮುನಿ ದ್ರುಪದರಾಜಗ್ ಇಂಚ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ - ದ್ರೌಪದಿನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಫಲೊಡ್ದು ಪಾಂಡವರೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪುಡಾದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೊಡು ದ್ರೌಪದಿ ಶಿವನ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಯನ್ ಎಂಕ್ ಕಂಡನಿ ಆದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ್ ವರ ಬೇಡುವಳ್. ಆಯಿಕ್ ಶಿವ ಪನ್ಪೆರೆ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಕುಲು ಒರಿಯಡನೇ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದುಂಬುದ ಜನ್ಮೊಡು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಆ ವರತ ಫಲವಾದ್ ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೆರೆ ಬುಡೆದಿಯಾಪಲ್.

ಪಾಂಚಾಲದ ರಾಜ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾಯಿನ ದ್ರೌಪದಿನ್ ಸ್ವಯಂವರೊಡು ಗೆಂದ್‌ದ್ ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕುಂತಿಡ ಯಾನ್ ದಾನ ಕೊನತ್ ಬೈದೆ ಪನ್ನಗ ಕುಂತಿ, ದಾನ ವಾ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೆರಿಯಂದೆ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾನೊನು ನಿಕುಲು ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು ಸಮಾನವಾದ್ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಪನ್ಪಳ್. ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದಾತ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರೆಗ್ ಬುಡೆದಿಯಾದಿಪ್ಪೊಡಾತ್ತ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್[೩] .ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು ನಡುವೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೊಲಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಯಿಕಾದ್ ಪಾಂಡವೆರ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಸರದಿದ ಪ್ರಕಾರ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಒರಿಯೊರಿ ಪಾಂಡವನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಏರಾಂಡಲ ಈ ನಿಯಮೊಗು ವಿರುದ್ದವಾದ್ ನಡತೊಂಡೆರ್ಂಡ ಅಕುಲು ೧೨ ವರ್ಷ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗ್ ಪೋವೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸುರುತ ವರ್ಷ ದ್ರೌಪದಿ ಯುದಿಷ್ಟಿರನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂತಪುರೊಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಅರ್ಜುನಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ್ ಅಕುಲೆನ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋವೊಡಾತ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಒರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪೆತ್ತಲೆನ್ ಕಳ್ವೆರ್ ಕಂಡ್‌ದ್ ಕೊನೊನಗ ಅಯೆ ಸಹಾಯ ಕೇನೊಂದು ಅರ್ಜುನನಾಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆ . ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಲ್ ಯುದಿಷ್ಟಿರನ ಕೋಣೆಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ಜುನ ನಿಯಮ ಭಂಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಡೆ ಪೋವೊಡಾಪುಂಡು . ಆಂಡ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪಾಂಡವೆರೆಗ್ ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಅರ್ಜುನಗ್ ಮಾಪು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಯೆರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ೧೨ ವರ್ಷ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಡುವೆ

ಉಲೂಪಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲೂಪಿ ಒರ್ತಿ ನಾಗ ಕನ್ಯೆ. ನಾಗ ರಾಜ ಕೌರವ್ಯನ ಮಗಳ್. ಗಂಗಾ ತುಧೆತಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊನು ಕೌರವ್ಯ ರಾಜೆ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ. ಉಲೂಪಿಲ ಒರ್ತಿ ಸಮರ್ಥ ವೀರ ನಾಗಕನ್ಯೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಭಾರಿ ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತಿನಾಳ್. ಅರ್ಜುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಡೆದಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಮಗೆಯಾಯಿನ ಬಬ್ರುವಾಹನಗ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಾಳ್ ಉಲೂಪಿ. ಉಲೂಪಿ ಅರ್ಜುನನ ರಡ್ಡನೆ ಬುಡೆದಿ[೪] ಬಬ್ರುವಾಹನನ ಬಾಣೊಗು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಜೀವ ಕಳೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನಗ್ ಪುನರ್ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಬದ್ಕಯಿನಾಳ್.ಉಲೂಪಿ[೫]. ಉಲೂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಜುನನ ಮದಿಮೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗ್ ಪಿದಡಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಗಂಗಾ ತುಢೆತ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪೆ್ ಮೀಯೆರೆ ತುಧೆಕ್ ಜಪ್ಪುವೆ.ದಾದನೊ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾತ ಶಕ್ತಿ ನೀರ್‌ದ ಉಲಯಿ ಒಯಿಪ್ಪುನಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಜವ್ವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೊ ನೀರ್‌ದ ಉಲಯಿ ಒಯಿಪುವಳ್.ಆಳೆ ನಾಗಲೋಕದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಉಲೂಪಿ. ಆಳ್ ಅರ್ಜುನನ್ ತನ್ನ ನಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಳ್. . ಅರ್ಜುನಡ ಪನ್ಪಳ್ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುವಳ್.ಅಪಗ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೆ 'ಎಂಕ್ ೧೨ ವರ್ಷ ಕಾಲ ದೇಶಾಂತರ ಪೋದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡು . ಅಂಚಾದ್ ನಿನನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ’ ಪನ್ಪೆ. ಅಯಿಕ್ ಆಳ್ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ದ್ರೌಪದಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಎಂಕತ್ತ್ ಪಂದ್ ಉಲೂಪಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವಳ್ ಕಡೆಕ್ ಆಳೆನ ಪಾತೆರೊಗು ಒತ್ತ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಆ‍ಪೆ. ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಉಲೂಪಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಒರಿ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಆಯಗ್ ಇರಾವಾನ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಮಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟಿತ್ತಿನ ಉಲೂಪಿ ಅರ್ಜುನಗ್ ವರ ಕೊರ್ಪಲ್.ಅಂಚನೆ ನೀರ್ದಡಿಟಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜಲಚರೊಕ್ಲು ಅರ್ಜುನನ ಆಜ್ಞೆನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನೀರ್‌ಡ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಸೋಪಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆನ್ ದುಂಬರಿಪೆ ಉಲೂಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾವಾನ್ ಮುಕುಲೆನ್ ನಾಗಲೋಕೊಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಉಲೂಪಿನ ಮದಿಮೆಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜುನನ್ ಮದುವೆಯಾಪಿನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಉಲೂಪಿಗೆ ನಾಗ ಲೋಕದ ಜವ್ವನನೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್‌ಗೆ.ಆಂಡ ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನೊಟು ಆಳ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯನ್ ಕಳೆವೊನೊಡಾಪುಂಡು ಆಳೆನ ಕಂಡನಿಯನ್ ಗರುಡ ದೇವೆ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿಡ್ ಕೆರ್ಪೆ. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೂಪಿನ್ ಅರ್ಜುನೆ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಣ

ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವಾರಕೆಡ್ದ್ ರಥೊಟು ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ.

ಸುಭದ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಸುಭದ್ರೆ ವಸುದೇವನ ಮಗಳ್ ವಸುದೇವೆ ಕಂಸನ ಕರ್ಪಿಲ್ಲ್‌ಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿಣಿದೇವಿನ ಮಗಳಾದ್ ಪುಟ್ಟುವಲ್.ಅಂಚಾದ್. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮನ ತಂಗಡಿಯಾಪಲ್. ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಮೋಕೆಗ್ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ಮದಿಮೆಯಾಪಲ್. ಸುಭದ್ರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಅಪ್ಪೆ..


ಮದಿಮೆದ ತಯಾರಿಸುಭದ್ರೆ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯೊಗು ಬನ್ನಗ ಬಲರಾಮ ತನ್ನ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದಿತ್ತಿನ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆ ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ದುರ್ಯೋಧನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ ಮದಿಮೆನ್ ತಪ್ಪಾಯೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ[೬].

ಸುಭದ್ರೆನ ಅಪಹರಣವ್ಯಾಸನ ಮಹಾಭಾರತವು ಸುಭದ್ರಾ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಹೇರಿದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅವರು ದ್ವಾರಕ ನಗರೊಗು ಬತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿಯಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ್‌ದ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ರೈವತ ಪರ್ವತೊಡು ನಡಪಿನ ಉಚ್ಚಯೊಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೆರ್. ಉಚ್ಚಯೊದಾಡೆ ಸುಭದ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಳೆನ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್. ಸುಭದ್ರೆನ್ ತೂಯಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಅಳೆನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾದ್ ಅಲೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಸತ್ಯೊನು ತೆರಿದ್ ಅಕುಲೆನ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಪ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಬಲರಾಮೆ ಅವೆಕ್ ದುಂಬೆ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಪಾತೆರೊ ಕೊರ್ತೆ ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯೊನು ತೆರಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಸುಭದ್ರೆನೊಟ್ಟುಗು ಬಲಿತ್ ಪೋಯೆರೆ ಪನ್ಪೆ. .ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಗ್ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂಚ ಅರ್ಜುನೆ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣದ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವೆಂದ್ ತೆರಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ರಥ ಆದ್ ಪೋಯೆರೆ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ .ಅರ್ಜುನೇ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋಪೆರ್ . ಅರ್ಜುನೆ ಸುಭದ್ರೆನ್ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆನ್ ರಥೊತ ಉಲಯಿ ದೀತಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಯಾದವರು ಕೋಪಡು ಅರ್ಜುನನ್ ರಥೊಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಪಾಡೊಡುಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾವರ ಒವ್ವುಲ ಫಲಕಾರಿ ಆಪುಜಿ ಕಡೆಕ್ ಬಲರಾಮೆಲ ಒಪ್ಪಿದ್ ಅರ್ಜುನನೊಟ್ಟುಗು ಸುಭದ್ರೆನ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುವೆ.

ಪೂಜೆಹಿಂದೂಲೆನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗೊಲು ಸುಭದ್ರೆನ್ ಯೋಗಮಯ ದೇವತೆ ಪಂದ್ ನಂಬುವೆರ್. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಪೂಜಿ ಪಡೆಪಿನ ಮೂಜಿ ದೇವತೆಲೆಡ್ ಸುಭದ್ರೆಲ ಒಂಜಿ. . ಇದಲ್ಲದೆ ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್‌ದ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಸುಭದ್ರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಿತಿಲ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.dollsofindia.com/library/draupadi/
  2. https://vedicfeed.com/draupadi-facts/
  3. https://sampada.net/%E0%B2%AE%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B2%A6%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%BF-%E0%B2%95%E0%B2%B3%E0%B3%86%E0%B2%A6%E0%B3%81%E0%B2%B9%E0%B3%8B%E0%B2%A6-%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81-%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%97-%E0%B3%AD-%E0%B2%89%E0%B2%B2%E0%B3%82%E0%B2%AA%E0%B2%BF/49286
  4. https://kannada.boldsky.com/inspiration/short-story/the-love-story-uloopi-arjuna-mahabharth-009249.html
  5. https://sakshatkara.com/2020/06/23/%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%97%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%9C%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%BF-%E0%B2%89%E0%B2%B2%E0%B3%82%E0%B2%AA%E0%B2%BF/
  6. https://vijaykarnataka.com/religion/hinduism/everything-you-must-know-about-arjuna-and-subhadra-love-story/articleshow/79603666.cms