ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಫಲ ವಸ್ತು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಫಲ ವಸ್ತು

ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂದುಲು, ನೆಕ್ಕ್‍ ಫಲವಸ್ತು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಭೂಮಿಡ್‍ ಗಿಡ ಆದ್‍ ಫಲ ಅಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕೇ ಫಲವಸ್ತು ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್. ಫಲ ವಸ್ತುಲೆಡ್‍ ಬೇತೆ-ಬೇತೆ ವಿದೊಕ್ಕುಲು ಉಮಡು. ತಾರೆ, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಆಂಡ, ಬಾರೆ, ಕುಕ್ಕು, ಗೋಂಕು ಇಂಚಿತ್ರ ಪರ್ಂದುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿದೊ. ಪರ್ಂದ್‍ಲೆಡ್‍ ತೋಟೊಡು ಅಯಿನ ಬೇತೆ, ಬಾರೆತ ಪರಂದ್‍ಲ್, ಕಾಡ್‍ಡ್‍ ಅಪಿನ ಬೇತೆ, ನೆಲತ್ತ ಆಡಿಟ್ಟ್‍ ಆಪಿನ ಬಟಾಟೆ, ಕಿರೆಂಗ್‍, ಮರಕಿರೆಂಗ್‍, ನೆಲಕಡ್ಲೆ, ಸೂರನ್‍, ಕ್ಯಾರೆಟ್‍ ಬಿಟ್ರೂಟ್, ಉಂದು ತೋಟ ಮಲ್ತ್‍ ಬುಲೆಪುನ ಫಲವಸ್ತುಲಾಂಡ, ಕಾಡ್‍ಡ್‍ ಬುಲೆಪಿ, ಬೋಲೆ ಕಿರೆಂಗ್‍, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ತುಪ್ಪೆಕಿರೆಂಗ್‍ ಉಂದುಲಾ ಫಲವಸ್ತುಲೇ ಇನಿಕೊಡೆಟ್ ನಮ ಮಸ್ತ್ ನಮುನೆದಾ ಫಲೋನ್ ತೂಪ. ಆ ಫಲಕೋಲ್ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎತ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾ ವಿಷಯ. ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡ್ ಮಾನವೆರ್ ಖುಷಿಕುಲ್ ಪುರಾ[೧] ಹಾರ ಮಾತ ಸೇವೆನ್ ಮಲತ್ದ್ ಬದುಕೊಂದಿತೆರ್. ಇನೀತ ಪಾಶ್ಚ್ಯತ ಜೀವನ ಶ್ಶೆಲಿ ಆ ಫಲತ ಸೇವೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ ನಾನಾ ನಮುನೆದ ರೋಗಳೊಗ್ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಅವೊಂದ್ ಉಲ್ಲ. ನಂಕ್ ಮರ್ದ ಕೊರಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ನಮಕ ಪನಪಿನ ಒಂಜೆ ವಿಷಯ ಆಯಿನಾತ್ ನೀರ್ ಪರಲೆ ಫಲ ವಸ್ತು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ವಸ್ತುಳೆನ್ ಮಾತ್ರ ತಿನಲೆ. ನಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾ ಈ ಫಲ ಉಂದು ಎಮಚ ಉದ್ಭವ ಆಂಡ್ ಪಂನಂಡೀ ಫಲಕೊಳ್ ಕೇವಳ ಒಂಜಿ ಬೀಜದ ರೂಪೊಡ್ ಮಣ್ಣಗ್ ಬುರ್ದ್ ಗಿಡ ಆದ್ ಆ ಗಿಡಕ್ ಎಲೆಕುಲ್ ಬತ್ತದ್ ಅವೆಟ್ ಪೂ ಬತ್ತದ್ ಆ ಪೂ ಪೊರುಳ್ದ ಕಾಯಿ ಆದ್ ಆ ಕಾಯಿ ಫಲತ ರೂಪೊನ್ ಗೆತ್ತದ್ ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲಾ ಸೇವನೆಗ್ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಜೋಡ್ ಆಪಿನಾ ಒಂಜಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಷ ಪನಪಿನ ಕ್ರಿಯೆಗ್ ಮನುಷೆರೆನಲಾ ಬೊಕಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ ಮಹತ್ವ ಆಯಿನ ಪಂಡಂದ್ ನಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.

ಉಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Fruit