ಬಬ್ಬರ್ಯಗ್ ದೀಪುನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಉಸರಿಜ್ಜಂಡ ಬಬ್ಬರ್ಯಗ್ ಕರಿಪುನ ಅಗೆಲ್.

ಪರಪೊಕು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಏಪ ಅರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಪನಿಯರ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಅವು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆನ ಸಂಪತ್ತ್‌ಲಾ ಅಂದ್. ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಆ ಮೃಗೊಲೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡುಂದ್ ಪನಿಯರಲಾ ತೆರಿವುಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಕಿದೆ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ, ನಡೆಕ್ಲೆನ ಆರೋಗ್ಯ ತತ್ತ್‌ಂಡ, ಬಬ್ಬರ್ಯ ದೈವೊನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜಾನುವಾರುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ 'ದೃಷ್ಟಿ'ನ್ ಬೇತೆ ಮೈಕ್ಕ್ ತಿರ್ಗಾವುನ ಆಚರಣೆ ತುಲುವೆರೆಡ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್ 'ಬಬ್ಬರ್ಯ ದೀಪಿನಿ' ಇಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ದೈವೊಲೆಗ್ಕರಿಪುನ ಸಂಬಿಲೊಂದ್ ಪನೊಲಿ.

ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಸಂಕ್ರಮಣತ್ತಾನಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅಂಗಾರೆ, ಐತಾರೊ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತ್ತ ಅಡ್ಡ್ಯೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ (ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದ್, ಬೆಲ್ಲ- ತಾರಾಯಿ ಬೆರಸ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್‌ತ್ಂಡ ಅಡ್ಡ್ಯೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು) ತಡ್ಪೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕೊಡಿಬಾರೆ ಇರೆ ದೀದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ನುಪ್ಪು, ಅಡ್ಡ್ಯೆ, ಮೀನ್‌ದ ಗಸಿ ಬಳಸೊಡು. ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆಡ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ದೀವೊಡು. ಒಂಜಿ ಚೆಂಬುಡು ನೀರ್ ದಿಂಜಾದ್ ಅಯಿನ್ ಕೈಟ್ಟ್ ಪತ್ತೊನೊಡು. ಕಿದೆಕ್ಕ್ ಪೋದು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ತೊರತ್ (ನಿವಾಳಿ ತೆಗೆಯುವುದು) ದೆಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಿದೆತ್ತ ಪಿರಾವುದ ಮೈಕ್ಕ್ ಪೋದು ನೀರ್ ತಳಿತ್ತ್‌ದ್ ಜಾಗೆನ್ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ತಡ್ಪೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ನೈವೋದ್ಯೊನು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ನೆಲೊಟ್ಟು ದೀದ್ ತಿಬಿಲೆನ್‌ಲಾ ಅಲ್ಪನೇ ದೀದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು

ನಟ್ಟೊನುನ ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

'ಸ್ವಾಮೀ ಬಬ್ಬರ್ಯ, ಅನಾದಿ‌ಡ್ದ್ ಕಿದೆ ಕೊಟ್ಟ್ಯಡಿತ್ತಿನ ನಡೆಲೆನ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾಯಗಾರೆ ಈ ಆದುಲ್ಲ. ಇಂಚಪ್ಪ ನಾಲೈನ್ ದಿನೊಡ್‌ದ್ ಕಿದೆ ನಿಲಿಕೆ ನುಂಗು ಆದ್, ಪಿಜಿನ್ ದಿಂಜಿದ್, ಪೆತ್ತ ಸಮಕಟ್ಟ್ ಪೇರ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಕಿದೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುದೊಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ನಿನ್ನನ್ ನೆನೆತೊಂಡ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆ ದಿನೊ, ಅಡ್ಡ್ಯೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮೀನ್ ಅಡದ್ ಬಳಸ್‌ದ್ ದೀಯೊ. ಅವೆನ್ ಕಿದೆಟಿತ್ತಿನ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ತುರತ್‌ದ್, ಕಿದೆತ್ತ ಬೆತ್ತಡಿ ಕನತ್ತ್‌ದ್ ಬಲಸ್‌ದ್ ದೀತೊ. ಇನಿ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಅಟಿಲ್‌ಡ್ ಆವಡ್, ಬಲಸಿನೈಟಾವಡ್, ದಾಲ ಎಚ್ಚ ಕಡಮೆ ಇತ್ತ್ಂ‌ಡ, ಈ ಮಾಯಗಾರೆ, ತಪ್ಪುನ್ ಒಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲ. ಉಂದೆನ್ ಸಂತೋಸೊಡು ಕೈಕೊಂದು, ನನ ಕಿದೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತ್ಂ‌ಡಲಾ ಅವೆನ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ತಿರ್ಗಾಲ. ಕಿದೆಟಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಾತೊಂದು, ಚೆಂಬು ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್‌ಲ ಬಬ್ಬರ್ಯ ಪಂಡ್‌ಡ್ ನಟ್ಟೊನುವ'.

ಈತ್ ಪಂ‌ಡ್‌ದ್ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ಉಂತಿ ಬೆಟ್ಟ್‌ಗೆ ಬಬ್ಬರ್ಯ ದೈವ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಎಡೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಉಂಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ತಳಿಪೊಡು. ಎಡೆಕ್ಕ್ ದೀತಿನ ಅಡ್ಡ್ಯೆನ್ ಪುರ್ಸಾದ ರೂಪೊಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ತಿನೊಲಿ. ನುಪ್ಪು ದುಂಬಾಯಿ ಒರಿನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಅಲ್ಪನೇ ಬುಡ್‌ದ್, ಚೆಂಬುಡುಪ್ಪುನ ನೀರ್‌ನ್ ಕೌಂತ್‌ದ್, ತಡ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುನಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]