ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಭದ್ರ ಮುಷ್ಥಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿ
ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿ
ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿ

ಭದ್ರ ಮುಷ್ಥಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಯಿ.[೧]

ದಯಿತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದಯಿ ಪಂತಿದ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ದಯಿ. ಈ ದಯಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ತೋಟ ಕಂಡೊಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾಟ್ ಪಂತಿ. ಈ ದಯಿ ೯ ಡ್ದ್ ೧೦ ಸೆ.ಮೀ ಉದ್ದ ಬಳಪುಂಡು. ಈ ದಯಿಕ್ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದದ ನೇಜಿದ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಇರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಲಟ್ ಕಿನ್ಯ ಕಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಬೇರ್ ಊರ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ದಂಡ್‌ದ ಕೊಡಿಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆದ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್-ಸೈಪಿರಸ್ ರೊಟುಂಡಸ್
 • ಕನ್ನಡ-ಕೊನ್ನಾರಿಗಡ್ಡೆ,ಜೇಕಿನಗಡ್ಡೆ
 • ಸಂಸ್ಕ್ರತ-ಮುಷ್ಠಕ,ಕುರುಬಿಲ್ವ,ಭದ್ರಮುಷ್ಠ
 • ಹಿಂದಿ-ಮೋತ,ಮುತ್ತ
 • ತಮಿಳು-ತುಂಗ ಗಡ್ಡೈ,ಕಿಳಂಗು
 • ತೆಲುಗು -ತುಂಗ ಮುಷ್ಠೆ,ಗಂಡಲ
 • ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ನಟ್ ಗ್ರಾಸ್

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭದ್ರ ಮುಷ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಪಂತಿಯಾದಿತ್ತ್ಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್‌‍ದ ಸತ್ವೊಲು ಅವೆಟ್ ಉಂಡು[೨]

 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆನ್ ಲುಂಗಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ೫ ಗ್ರಾಂ ಪೊಡಿಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಬೆಂಞಣ ಸೇರಾದ್ ದಿನೊಕ್ಕು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಉರ್ಚುನ, ನೆತ್ತೆರ್ ಉರ್ಚುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆದ ಪೊಡಿನ್ ೫ ಗ್ರಾಂ (ಗುರುಗುಂಜಿ)ದಾತ್ ದಿನಲ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ಮೇಲ್‍ಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ಕಿರ್ಬೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ಮೇಲ್‍ಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ಮಿರೆಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು
 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ಮಯಿತಲೆಕ್ಕ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ಕಣ್ಣ್‌ದ ತೊಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ಪೇರ್‌ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆರೆಸದ್ ಪರ್ಂಡ ನರದೋಷ (ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ)ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು
 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆದ ಪೊಡಿನ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕುದಿತ(ಪಿದಯಿದ ಕುದಿ)ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
 • ಭದ್ರ ಮುಷ್ಠಿದ ಕಂಡೆದ ಪೊಡಿನ್ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಬಾಯಿಗ್ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆಪಿನ ತೊಂದರೆ ,ತೆಮ್ಮ,ದಮ್ಮು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]