ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾತಂಗೀ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಾತಂಗೀ
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ,
ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ
ಅಲೌಕಿಕ
ಶಕ್ತಿಲು ಇತ್ತಿನ ದೇವತೆ
Member of ಪತ್ತ್ ಮಹಾವಿದ್ಯೊಲು
ಮಾತಂಗೀ ದೇವಿ
ಬೇತೇ ಪುದರ್ಲುರಾಜ ಮಾತಂಗಿ,
ಮಂತ್ರಿಣಿ ದೇವಿ
ದೇವನಾಗರಿमातङ्गी
ಸಂಸ್ಕೃತMātaṅgī
Affiliationಮಹಾವಿದ್ಯ,
ದೇವಿ,
ಪಾರ್ವತಿ,
ಸರಸ್ವತಿ,
ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿಮಾತಂಗ
ರೋಪೊಡ್ ಶಿವ ದೇವೆರ್

ಮಾತಂಗೀ (ಸಂಸ್ಕೃತ: मातङ्गी,) ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. ದೇವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಲೆಡ್ ಒರ್ತಿ. ಅರೆನ್ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಬರವುದ ದೇವತೆ ಆಯಿನ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪೊ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಾತಂಗಿ ದೇವಿನ ಪಾತೆರ, ಸಂಗೀತ, ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆನ್ ಆಲ್ಪುನ ದೇವತೆ.[೧] ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿನ್ ಪಡೆಯರೆ ವಿಸೇಸವಾದ್ ಕಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯೊನ್ ಪಡೆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೊನ್ ಪಡೆಯರೆ ಈ ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೨] ಮಾತಂಗೀ ದೇವಿಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಅಶುಭ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೊದೊಟ್ಟುಗ್ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಂಡಾಲಿನಿನ ರೂಪೊಡು ಸಂಬಂದ ಉಂಡು.[೩]

ದೇವಿನ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪತ್ತ್ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಲೆಡ್ ಒರುಂಬನೇದಾರ್ ದೇವಿ ಮಾತಂಗೀ. ಈ ದೇವಿಗ್ ಮಾತಂಗೀ ಅತ್ತಂದೇ ರಾಜ ಮಾತಂಗೀ, ಮಂತ್ರಿಣಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಲಾ ಉಂಡು. ಕಾಳಿದಾಸನ ಶ್ಯಾಮಲದಂಡಕಂ ದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾತಂಗೀ ಮಾಣಿಕ್ಯೊ ಇತ್ತಿನ ವೀಣೆನ್ ಪತೊಂದ್ ಇಪ್ಪುನ ದೃಶ್ಯೊನ್ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೪]

ದೇವಸ್ತಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗಿ ತಾತಿ ದೇವಸ್ತಾನ - ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ.[೫][೬]

ಮಾತಂಗೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತಶ್ಚರಣಾಂಬುಜೇ ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಿಸ್ತೃತ ಕೀರ್ತಿಮಾಯುಃ |
ಅನ್ಯೇ ಪರಂ ವಾ ವಿಭವಂ ಮುನೀಂದ್ರಾಃ
ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಭಕ್ತಿ ಪರೇಣ ಚಾನ್ಯೇ || ೧ ||
ನಮಾಮಿ ದೇವೀಂ ನವಚಂದ್ರಮೌಳೇ-
ರ್ಮಾತಂಗಿನೀ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಾಂ |
ಆಮ್ನಾಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾರ್ಥಂ
ಪ್ರಬೋಧಯಂತೀಂ ಪ್ರಿಯಮಾದರೇಣ || ೨ ||
ವಿನಮ್ರದೇವಸ್ಥಿರಮೌಳಿರತ್ನೈಃ
ವಿರಾಜಿತಂ ತೇ ಚರಣಾರವಿಂದಂ |
ಅಕೃತ್ರಿಮಾಣಂ ವಚಸಾಂ ವಿಶುಕ್ಲಾಂ
ಪದಾಂ ಪದಂ ಶಿಕ್ಷಿತನೂಪುರಾಭ್ಯಾಮ್ || ೩ ||
ಕೃತಾರ್ಥಯಂತೀಂ ಪದವೀಂ ಪದಾಭ್ಯಾಂ
ಆಸ್ಫಾಲಯಂತೀಂ ಕಲವಲ್ಲಕೀಂ ತಾಂ |
ಮಾತಂಗಿನೀಂ ಸದ್ಧೃದಯಾಂ ಧಿನೋಮಿ
ಲೀಲಾಂಶುಕಾಂ ಶುದ್ಧ ನಿತಂಬಬಿಂಬಾಮ್ || ೪ ||
ತಾಲೀದಳೇನಾರ್ಪಿತಕರ್ಣಭೂಷಾಂ
ಮಾಧ್ವೀಮದೋದ್ಘೂರ್ಣಿತನೇತ್ರಪದ್ಮಾಂ
ಘನಸ್ತನೀಂ ಶಂಭುವಧೂಂ ನಮಾಮಿ
ತಟಿಲ್ಲತಾಕಾಂತಿಮನರ್ಘ್ಯಭೂಷಾಮ್ || ೫ ||
ಚಿರೇಣ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ನವರೋಮರಾಜ್ಯಾ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜಗತಾಮಧೀಶೇ |
ವಲಿತ್ರಯಾಢ್ಯಂ ತಮ ಮಧ್ಯಮಂಬ
ನೀಲೋತ್ಪಲಾಂ ಶುಶ್ರಿಯಮಾವಹಂತಮ್ || ೬ ||
ಕಾಂತ್ಯಾ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಕಮಲಾಕರಾಣಾಂ
ಕದಂಬಮಾಲಾಂಚಿತಕೇಶಪಾಶಂ |
ಮಾತಂಗಕನ್ಯೇ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ
ಧ್ಯಾಯೇಹಮಾರಕ್ತಕಪೋಲಬಿಂಬಮ್ || ೭ ||
ಬಿಂಬಾಧರಂ ನ್ಯಸ್ತಲಲಾಮರಮ್ಯ-
ಮಾಲೋಲಲೀಲಾಲಕಮಾಯತಾಕ್ಷಂ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ತೇ ವದನಂ ಮಹೇಶಿ
ಸ್ತುವೇನ್ವಹಂ ಶಂಕರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ || ೮ ||
ಮಾತಂಗಿನೀಂ ವಾಗಧಿದೇವತಾಂ ತಾಂ
ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ |
ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯಮುಪಾಶ್ರಯಂತಿ
ಪರತ್ರ ಕೈಲಾಸತಲೇ ವಸಂತಿ || ೯ ||
ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||
[೭]

ಪಟಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Matangi - Utterance of the Divine Word". www.thehitavada.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 8 February 2023.
  2. "Matangi Maa! One of the Mahavidya Tantric Goddess's". Goddess Vidya (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 8 February 2023.
  3. "मातंगी देवी इतिहास". Matangi Darshan :Modh Brahmin Kuldevi ,Hindu Religious Temple, Sprictual Place In India (MP) (in ಹಿಂದಿ). Retrieved 3 March 2023.
  4. "Raja Mathangi, Mathangeeswara, Mathanga Maharishi. Thiru Nangoor - Agasthiar.Org". agasthiar.org. Retrieved 3 March 2023.
  5. "Matangi Mata Temple". templesofindia.org (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 8 February 2023.
  6. "ಮಾತಂಗೀ". Retrieved 3 March 2023.
  7. "ಮಾತಂಗೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ". Retrieved 8 February 2023.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾತಂಗೀ&oldid=169325"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು