ರಾಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುಪ್ಪಸ (ಕಾಂಚಾಲಿ) ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ಕರ್ಟ್ (ಘಘರಾ), ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಭಾರತ. ೨೦ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಮಧ್ಯಭಾಗೊ, ಪರ್ತಿ, ಕುಪ್ಪಿದ ಕನ್ನಡಿಲು - ಜವಳಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊ - ಕೆನಡಾ

ಪೊಂಜೊನಕುಲೆನ ಶರೀರೊದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗೊನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚುನ ಕುಂಟುನು ರಾಕೆ ಪನ್ಪೆರ್. ರಾಕೆ ಪದೊಕು ಕನ್ನಡಡು ರವಿಕೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆಕ್ ಕುಪ್ಪಸೊ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊಲಾ ಉಂಡು. ಕುಪ್ಪಸ ಪಂಡ ಕೂರ್ಪಾಸ ಪನ್ಪುನ ಪದೊಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ನೆ. ಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ, ನಿಲುವಂಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅರ್ತೊ ಕುಪ್ಪಸೊಗು ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‌ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್(blouse) ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಕುಂಟುನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪೊಣ್ಣುಜೋಕುಲು ಪಾಡೊನುನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಾಡುನ ಕುಂಟುಗು ನಮೊ ಬ್ಲೌಸ್ ಪನ್ಪೊ. ಕೆಲವು ಮಿಲಿಟರಿದಕುಲು ಪಾಡುನ ಕುಂಟುನುಲಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬ್ಲೌಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಫ್ರೆಂಚ್‍ ಬಾಸೆಡ್ದ್ ದೆತೊನ್‌ನೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಯೋಧೆ ಪೊಸ ಜಾಗೆಲೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಬಗೆತ ಕುಂಟುಲೆನ್ ಕೊನೊಪೆ. ಅಕುಲು ದೇಹಕವಚೊ ಪಂಡ ಮೈಜುಚ್ಚುನ ಅಂಗಿನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಭಾರತೊಡು ರಾಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸೀರೆನ್ ತುತ್ತೊನುವೆರ್. ರಾಕೆನ್ ಘಾಘ್ರಚೋಲಿದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡುವೆರ್.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಲಿಕೆಗ್ ಗಳಸುನ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‍ದ ಕ್ರಮೊ

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೮೯೦ಗ್ರ ದುಂಬು ರಾಕೆನ್ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕುಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೇಲೆದಕುಲು ರಾಕೆ ಪಾಡೊಂದಿದ್ಯಂಡ್. ಉಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಅತ್ತಂಡ ಪರ್ತಿಡ್ದ್ ತಯಾರಾವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ೧೯೯೦ಗ್ ಸಿಂತೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾಲಿಯಾಸ್ಟರ್‌ಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿದ ಮೂಲಕೊ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಸಮಯೊಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಅಗತ್ಯೊದ ಉಡುಗೆ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಪಗದ ಕಾಲೊದ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊದ ಪೊಂಜೊಲೆನ ದಿನೊತ ಉಡುಗೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅತ್ತಂದೆ ಕಚೇರಿ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಇಂದೆನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದಿನಬಳಕೆಗಾದ್ ಬುಕ್ಕೊ ನಿಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ಯರಲಾ ಇಂದೆನ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್.[೧] ಇತ್ತೆ ರಾಕೆದ ಗುಬ್ಬಿ ದುಂಬು ಇಪ್ಪುನೆ. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಗುಬ್ಬಿ ಪಿರವುಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಗುಬ್ಬಿಲು ಎಡ ಭಾಗೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಗುಬ್ಬಿದ ಒಟ್ಟೆಲು ಬಲಬಾಗೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ದರ್ಜೊನಕುಲು ಗುರ್ತೊಗಾದ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆಟ್ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಡೆದೆರ್. ರಾಣಿನ ಬೇಲೆದಕುಲು ಆಲೆಗ್ ರಾಕೆ ಪಾಡ್ಯರ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಗುಬ್ಬಿಲು ಪಿರವು ಇತ್ತ್‌ನೆಡ್ದಾರೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೊನ್ಯರ ಆವೊಂದಿದ್ಯಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಗುಬ್ಬಿನ್ ಎದುರು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಕುಪ್ಪಸ ಬುಕ್ಕೊ ಸೀರೆನ್ ಪಾಡ್ಬೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಇಂದೆಕ್ ಪಿನ್ನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಪದ್ದೋಯಿನ್ ಸೇರಾವೊನುವೆರ್. ಬಾರತೊದ ನಿಲೆಟ್ ಪನ್ಪುನೆಂದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮಿರೆಪಟ್ಟೊ, ಕುರ್ಪ್ಸಿಕ, ಕಂಚುಕಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಜಪಾನ್‌ದ ರಾಕೆ

ರಾಕೆಡ್ ವಿಬಾಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಕೆ, ಸೀರೆನ್ ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ಮೂಜಿ ಬಾಗೊಡು ವಿಂಗಡಿಸದಿತ್ತೆರ್.

 1. ‘ಆಂತ್ರೀಯ ಪಂಡ ತಿರ್ತಬಾಗೊದ ಕುಂಟು
 2. ‘ಉತ್ತರೀಯ’ ಪಂಡ ಸೆರಗ್
 3. ಮಿರೆಪಟ್ಟ/ಸ್ಥನಪಟ್ಟ
ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಬಾಗೊಲಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾಲಿ ಗ್ರಂತೊಲೆಡ್ ಇಂದೆತ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು. ಕಲ್ಹನೆ ೧೦ನೆ ಶತಮಾನೊದ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಗ್ರಂತೊಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಭಾಗೊದ ರಾಕೆನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಗ್ ದೆತೊಂದು ಪೋಯೆಂದ್ ಪನ್ತೆ. ರಾಕೆನ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಕೈಪಾಡ್ದ್ ಪಿರವುಗು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಈ ರೀತಿಡ್ ಕಟ್ಟುನ ರಾಕೆ ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ರಾಜಸ್ತಾನೊನು ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗುಜರಾತ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರೊಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಲಾಕೃತಿಲೆಡ್ ರಾಕೆದ ಸುರೂತ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡು ಸಂಗಮ ವಂಸೊ ಇಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರೊನು ಸೆರಗ್‌ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಕೆಗ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಕಲಾಕೃತಿಲು ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣೊದ ಚಿತ್ರೊಲೆನ ಪ್ರಕಾರೊ ಸುರೂತ ಶತಮಾನೊಡು ಮಿರೆಪಟ್ಟೊ/ಸ್ಥನಪಟ್ಟ ರಾಕೆಯಾದ್ ಬದಲಾಯಿನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತೊದಂಚಿ ರಾಕೆನ್ ಚೋಲಿ, ಘಾಗ್ರಚೋಲಿ, ಬ್ರಜ್, ಅಂಚನೆ ನೇಪಾಳಡ್ ಚೋಲೋ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ರಾಕೆ ಅಂಚನೆ ಚೋಲೋ ಇಂದೆನ್ ರಡ್ಡೆನ್ಲಾ ಎದುರ್ ಬಾಗೊಡು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉತ್ತರ ಭಾರತೊದ ರಾಕೆದ ಮಿತ್ತ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಪೋಶಾಕ್‍ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ರಾಕೆದ ಕುಂಟು ಅತ್ತಂದ ಅಯಿನ ಪೊಲ್ಲುನ ರೀತಿ ಬುಕ್ಕೊ ಅಯಿತ್ತ ಕಲಾಕೃತಿಲಾ ದಿಂಜ ಮುಕ್ಯೊ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಶೀಶಾ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿದ ರಾಕೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ಇಂದೆನ್ ಲೆಹೆಂಗಾದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಗುಜರಾತ್ದ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗೊದ ರಾಬರಿಲು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಚ್‍ ರೀತಿದ ಡಿಸೈನ್ ದಿಂಜ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು.

ಗಾದೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪಾಡ್ದನೊದ ಸಾಹಿತ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ರವಕೆಗ್ ಪತ್ಯೆ ಪಾಡ್ಯರ ಸೀರೆನೇ ಪರಿತಿಲೆಕೊ
 2. ತಿಗಲೆಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ ರಾಕೆ ಪರಿತೆನೋ ಓ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ, ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ ಪದಕೊ ಕಡ್ತೆನೆ
 3. ಎಡಂಬೂರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಆಣ್ ಏಸ ಬುಡಡಾರ್, ಪೊಣ್ಣು ಏಸ ಪಾಡಡ್, ಚಿಪ್ಪಿ ದೀಡಡ್ ರಾಕೆ ಪಾಡಡ್

ಯಕ್ಷಗಾನೊದ ಪುಂಡು ವೇಷಧಾರಿಲು ಪಾಡುನ ಅರ್ಧಕೈತ ಅಂಗಿ[೨]

ಕರಪತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊದ ಕೆಲ ಭಾಗೊಡು ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ನಡಪುನ ಇಸೇಸೊ ಸಮಾರಂಬೊಡು ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಆಪುನೆನ್ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಆಚರಿಸವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೊವು ಆಪುನೆನ್ ಮದಿಮ್ಮಾಲ್ ಆಪುನೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಳ್ಮ ಲಂಗದಾವಣಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವಳ್. ಮದಿಮ್ಮಾಲಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕರಪತ್ತವುನೆ ಕ್ರಮೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸೀರೆ ತುತ್ಯೆರೆ ಸುರುತ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ರಾಕೆ ಕೊರ್ಪರ್. ಮದಿಮ್ಮಾಲಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ರಾಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತ್‌ದ್ ಸಬೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಈ ಕ್ರಮೊ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದಾರೊ ಆಳ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದ್ ಪೊಂಜೋವು ಆಪಳ್ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಉಂಡು. ಪೊಣ‍್ಣ್‌ಬಾಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್‌ನಗ ಲಂಗೊ ದಾವಣಿ ಕೊರ್ಂಡ, ಮದಿಮ್ಮಾಲಾನಗ ರಾಕೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.

ವಿನ್ಯಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಲ ಕರಿನಂಚ ರಾಕೆನ್ ಸೀರೆದ ಕುಂಟುಡ್ದೇ ಗಳಸೊಂಡೆರ್. ಸೀರೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ ಸೀರೆದ ಉದ್ದೊಡೆ ರಾಕೆದ ಕುಂಟುನ್‌ಲಾ ಸೇರಾದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ರಾಕೆಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸೀರೆಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪೊಸ ಕ್ರಮೊತ ರಾಕೆಲು ಬರ್ಯರ ಸುರುವಾಂಡ್. ದಕ್ಷಿಣ ಏಶಿಯಾದ ಪಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನುಕರಣೆಡ್ದ್ ಪೊಸತನ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆನಿದ ಕಾಲೊದ ಏರ್ಕತ್ತ್‌ದ ರಾಕೆಲು ಇತ್ತೆ ಪೆರ ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್‌ದ ರಾಕೆಲು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪುಗೆಲ್ದ್ ಬಾಗೊಡು ರಾಕೆದ ಕುಂಟು ಕಡಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪುಗೆಲ್ ಬೆರಿ ತೋಜುನಂಚಿನ ರಾಕೆಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮುಂಗೈದ ಮುದೆಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಕೈತ ರಾಕೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸ್ಲೀವ್‍ಲೆಸ್ ರಾಕೆಲೆಡ್ ತೆಲ್ಪುಪಟ್ಟಿದ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ರಮೊದ ರಾಕೆಲಾ ಉಂಡು.

ದಿಂಜದ ಮಾಹಿತಿಗ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.craftsvilla.com/womens-clothing/blouses/
 2. https://www.maurices.com/p/clothing/tops/perfect-blouses/N-11543
 3. https://web.archive.org/web/20190525073148/https://www.flipkart.com/women/blouses/pr?sid=2oq,c1r,3pj,vx5

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://wgntv.com/2018/03/23/the-origin-of-the-t-shirt/_ಶರ್ಟ್_[dead link]
 2. ತುಳು ನಿಘಂಟು - ಸಂಪುಟ ಐದು, ತುಳು-ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕೋಶ, ೧೯೯೨, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ರಾಕೆ&oldid=167646"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು