ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯಲೆನ ಪಟ್ಟಿ

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ, ಎಪ್ರಿಲ್ 05, 2014
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ, ಎಪ್ರಿಲ್ 19, 2014
 3. ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್, ಉಡುಪಿ, ಮೇ 25, 2014
 4. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ, ನವಂಬರ್ 13 - 15, 2014
 5. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ, ನವಂಬರ್ 26 - 28, 2014
 6. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ 14 - 16, 2015
 7. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೬ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೧೨, 2015
 8. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೭ ಜಾಗೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತುಳುಭವನ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೮, 2015
 9. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೮ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೫ - ೩೦, ೨೦೧೬
 10. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೯ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಜೂನ್ ೧೦ ೨೦೧೬
 11. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೧೦ ಜಾಗೆ : ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ನವೆಂಬರ್ ೧೮ - ೨೦, ೨೦೧೬
 12. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೧೧ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ ೨೬-೨೭, ೨೦೧೬
 13. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೧೨ ಜಾಗೆ : ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯೆನೊ೨೦೧೬ ಬದಿಯಡ್ಕ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೯-೧೩
 14. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೧೩ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ತಾರೀಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ೧೧-೧೨, ೨೦೧೭
 15. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೧೪ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ತಾರೀಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ೦೫-೦೬, ೨೦೧೭
 16. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೧೫ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ತಾರೀಕ್ ಜೂನ್ ೨೪-೨೫, ೨೦೧೭
 17. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೧೬ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ತಾರೀಕ್ ಆಗೋಸ್ತು ೨೬-೨೭, ೨೦೧೭
 18. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ-೧೭ ಜಾಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ,ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧-೨, ೨೦೧೭.