ಶಬರಿಮಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
18 ಮೊಟ್ಟುಲು

ಶಬರಿಮಲೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನೊ. ಈ ದೇವಸ್ತಾನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊಡು ಉಂಡು. ಇಡೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಜನೊಕುಲ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ದೇವೆರೆನ ದರ್ಶನ ಮಳ್ತ್ ದ್ ಪೋಪೆರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಪೋದು ದೇವೆರೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ವೃತೊಟ್ಟು ಇತ್ತ್ ದ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದುತ್ತೈತೊಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದು, ಕಾರ್ ಗ್ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡಂದೆ ಪೋಪೆರ್. ಉಂದೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ದೇವೆರೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿ ಬಾವನೆ ಬರೊಡು ಪನ್ಪಿನವೇ [೧]

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನೋ ಗ್ ಪೋಯರ ಸುರುಕು ೪೮ ದಿನ ವೃತ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಬರೋಡು ಅಪುಂಡು. ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ ದ್ ಚೌಲಿ ನೀರ್ ಮೀದ್ ದೇವೆರೆನ್ ಶರಣು ಲೆಪ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ೪೮ ದಿನ ಮದುಮಾಂಸ ತಿನ್ಯರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ೪೮ ದಿನಾಲ ಕಾರ್ ಗ್ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು . ಮಸ್ತ್ ಶ್ರದ್ದೆ ಭಕ್ತಿ ಡ್ ದೇವೆರೇ ನ ವೃತ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.

ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ

ಪಂಬಾ ಗಣಪತಿ

ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ತಾನ. ದಕ್ಷಿಣ-ಉತ್ತರ ದ ಮುಕ್ಯ ದೇವಸ್ತಾನ ಆದ್ ಇ ದೇವಸ್ತಾನ ಉಂಡು. ಶಬರಿಮಲೆಗ್ ಪೋಪಿನ ಭಕ್ತೆರ್ ಸುರುಕು ಎ ದೇವಸ್ತನೋಗ್ ಪೋದು ಪೋಪೆರ್ ಪಂಬಾ ಸುದೆನ್ ಕರಿದ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋನಗ ಕನ್ನಿಮುಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ತಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ ಈ ದೇವಸ್ತಾನೊನು ಪಂಬಾ ಗಣಪತಿ ಪಂದ್ ಲ ಲೆಪ್ವೆರ್. ಮುಲ್ತ ಮುಕ್ಯ ಪೂಜೆ ಅದ್ "ಗಣಪತಿ ಹೊಮಂ"ಉಂಡು.

ಹೋಮಕುಂಡಂ

ಉಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ತ ಸನ್ನಿಧಾನೊದ ಎದುರುಡು ಉಂಡು. ಇರುಮುಡಿ ನ್ ತರೆಟ್ ದಿವೊಂದ್ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತೆರ್ ಅಕುಲ್ ಕಂತಿನ ನೆಯಿತ ತಾರಯಿ ನ್ ಈ ಹೋಮಕುಂಡೊಗು ಪಾಡುವೆರ್. ಉಂದು ವರ್ಷಲ ನಡಪುನ ಆಚರಣೆ ಯಾದ್ ಉಂಡು.

ಬಸ್ಮಕುಲಂ

ಈ ಕೊಳ ಸನ್ನಿದಾನೊಡ್ದು ೧ km ದೂರೊಡ್ ಉಂಡು.ಶಬರಿ ಪನ್ಪಿನ ತಪಸ್ವಿಡ್ದ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬೈದ್ಂಡ್ . ಬಸ್ಮಕುಲಂ ದ ನೀರ್ ಪವಿತ್ರವಾಹಿನವು ಆದುಂಡು. ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತೆರ್ ಇಡೆಗ್ ಬತದ್ ಶುದ್ದ ಆದ್ ಪೋಪೆರ್.

೧೮ ಮುಟ್ಟುಲು

ಉಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಭಾಗ. ೧೮ ಮುಟ್ಟುಲು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಇಂದೆನ್ ಮಿತ್ತೇರೊಡಾಂಡ ಇರುಮುಡಿ ತರೆಟ್ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ೧೮ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತರಿಯರೇ ಅಪುಜಿ ಉಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನನ ಅಂಗ ಆದ್ ಉಂಡು.

ಪಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು

ಶಬರಿಮಲೆ ಬುರ್ದು ಅಚ್ಚನ್ ಕೋಯಿಲ್, ಅರಿಯನ್ ಕಾವು, ಕುಲತ್ತುಪುಳ, ಪoಡಾಲಮ್ ವಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ತಾನೊಲೆನ್ ಪಂಚಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಸ್ತಾನೊಲು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ವೆರ್. ಈ ೬ ದೇವಸ್ಥನಲು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನ ಅವತಾರದೋ ಉಪುನ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮೆರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಂದೆರ್.[೨]

ಪೂಜೆ ನಡಪು ದಿನೊಕ್ಕುಲು

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ತಾನ ಮಲಯಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳು ಪಂಚಾಂಗ ದ ಪೂರ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸುರುತ ೫ ದಿನ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ನವಂಬರು ೧೫ ತಾರಿಕ್‌ಡ್ದ್ ದಶಂಬರ್ ೨೬ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಲಿ. (ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ), ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಭದ ಆಚರಣೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (ಜ್ಯೋತಿ ಜನವರಿ) ಬೊಕ್ಕ ವಿಷು (ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೪) ಕೆಲಹು ಸಮಯ ಡ್ ಪೂಜೆ ದ ಪೊರ್ತು ಬೆತೆ ದಿನಲ ಅಪುಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

  1. http://www.sabarimalaayyappan.com/temple.htm
  2. http://www.sabarimala.org/
Commons logo
Commons logo
ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಪತ್ತಾಯೊಟ್ ಇಂದೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಧ್ಯಮೊಲು ಉಂಡ್: