ಸೊಲ್ಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುಟ್ಟ್ 'ಸೊಲ್ಮೆ' ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದೊ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ತೋಜಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡ್. ದುಂಬು ಉಂದೆನ್ ಸೊಲುಮೆ ಪಂಡ್ದ್ ಬರೆವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕನ್ನಡೊಡ್ 'ನಮಸ್ಕಾರ' 'ಪನ್ಪುನೆ' ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥೊಡ್ ಬಳಕೆ ಆತ್ ನ್ಡ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪಾಡ್ದನ , ಕಲ್ಕುಡ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಾಡ್ದನೊಡ್ 'ಸೊಲ್ಮೆ' ಶಬ್ದೊ ಬರ್ಪುನ್ಡು. ಸೋಲ್ಯೋತ್ತ್ ದ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಸೊಲ್ಮೆ- ಶಬ್ಧಾರ್ಥ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಿಘಂಟು (ಸಂಪುಟ ೬,ಪುಟ ೧೨೮೭) ಸೊಲ್ಮೆ ಶಬ್ಧೊಗು ರಡ್ಡ್ ಅರ್ಥೊಲೆನ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು:

೧. ವಂದನೆ,ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಣಾಮ, ಗೌರವ, salutation

೨. ಸೋತು ಶರಾಣಾಪಿನಿ, submission, yielding.

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಾಮಿಗಾಂಡ್, ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಬೂಮಿಗಾಂಡ್

ಪಾರ್ದೊನೊಡು ಸೊಲ್ಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೮೮೬ ಟ್ ರೆವೆರೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ಪಾರ್ದೊನೊಳು ಪನ್ಪುನ ಸಂಂಚಿಡ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಾರೊನೊಡು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರ ' ಅರಸು ಓಡೆರೆದ್ರಾ ಓಡೆರಾತೆರ್, ಸೋಲೆರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯೆ ಕಲ್ಕುಡೆ, ಬಲಬ್ಬ ಕಲ್ಕುಡ ಕುಳ್ಳುಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪಾರ್ದೊನೊಡು 'ಓಲಗಾತಿ ಬಲ್ಲಾಳಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯೆ. ಸೊಲ್ಮೆ ಉಳ್ಳಾಯಂದ್ ಆಯೆ ಪಂಡೆ.ಮೂಡಾಯಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನಗ ಬಡೆಕಾಯಿ ತೂಯೆರ್, ಬಡಕಾಯಿದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನಗ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೂಯೆರ್, ಪಡ್ದಾಯಿದ್ದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನಗ ತೆಂಕಾಯಿ ತೂಯೆರ್, ತೆಂಕಾಯಿದ್ದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನಗ ತಿರಿಲೋಕ ತೂಯೆರ್. ಅಪಗ ನಾಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಾಡಿಯೆ, ಒಂಜಿ ಸಂದಾಯೊಲಾ ಈರ್ ಕೊರ್ಜರ್,ಅಪಗ ಕಾಡ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಯೆರೆ ಮರಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದುಂಡ ಕಾಯಿ ಇರೆ ತಾಲ್ದು, ತೆಗೆಲಿರೆ ತೆಲಿತ್ತು.ಈರ್ ಆತ್ಲಾ ಪಂಡ್ಜೆರ್.ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಿತ್ತ ನಾರಾಯಣಗ್ ಇಪ್ಪಡ್, ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ತಿರ್ತ ಬೂಮಿ ದೇವಿಗ್ ಉಪ್ಪಡ್, ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕುಲೆಗ್ ಇಪ್ಪಡ್, ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗ್ ಇಪ್ಪಡ್' ಇಂಚ ಸಂದಿಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬರವೊಡು ಸೊಲ್ಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಡಕಬೈಲು ಪರಂಎಶ್ವರಯ್ಯೆರ್ ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಕೃಷ್ಣರಾಜೇ ಪ್ರಸಂಗಡು (೧೯೨೬ ಇಸವಿಡ್ ಅಚ್ಚಾತ್ನ್ ಬೂಕು) 'ಅಂಚಿನ ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮ' ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್. ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲೆರೆನ ಕಾಣಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ತುಳುತ್ತ ಕಬಿತೆಳನ ಬೂಕುಡು (೧೯೩೨ ಟ್ ಅಚ್ಚಾತ್ ನ ಬೂಕು) ಪೆದಿಯಪ್ಪೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊ, ಪೋಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ದೆರೆನ ಮಿತ್ಯನಾರಯಣ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾದಂಬರಿ (೧೯೩೫ ಟ್ ಅಚ್ಚಿ ಆತ್ಂಡ್)ಡ್ ಉಪಕಾರೊದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಉಪಕಾರೊ ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಸೊಲ್ಮೆದ ಮೂಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೊಲ್ಮೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಬಾಸೆದ ಸಲಾಮ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೊದ್ದು ಬತ್ತಿನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನು ಪ್ರೊ.ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಾ- ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ನಕುಲೆನ ಪಾತೆರೊ-ಕತೆನ್ ಆದರಿತ್ ದ್ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಸಲಾಮ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ತೊಲಾ ಉಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊಲಾ ಉಂಡು. [೧]

೧೬ನೇ ಶತಮಾನೊಡೆ ಬಳಕೆ ಆಯಿನ ಪದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ಡು ಸಲಾಮ್ ಶಬ್ದ ೧೬ ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಗಲಸ್ ನ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ದ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಕಾಳಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಡು ಸಲಾಮ್ ತೆಕ್ಕೊ- ಮಣಿಪುರ ದೊರೆಯೆ ಪನ್ಪಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧.ತುಳು ನಿಘಂಟು. (೧೯೯೭) ಸಂಪುಟ ೬, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್, ಉಡುಪಿ-೫೭೬೧೦೨, ಪುಟ:೨೯೮೭

೨. ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈ ಕುಲು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರುಡು ಮಲ್ತಿನ ಪದ-ಪತ್ತಯ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮೊ ಆದರಿತ್ದ್.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=QA2oVtcCvIE
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೊಲ್ಮೆ&oldid=148035"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು