ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್- ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತಗ್ ಜರ್ಮನಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿನಾರ್. ಇಂಬೆರ್ ಜರ್ಮನಿದ ವುಟೆಂಬಗ್ರ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆರ್ದ್ ೨೨-೭-೧೮೨೧ ಭಾರತಗ್ ಬತ್ತೆರ್.[೧]

ಬಾರತೊಗ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಪಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆರ್ ಕುಡ್ಲ, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿ ಈ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೇಂದ್ರೊಲೆಡ್ ಸೇವೆ/ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರ್. ಇಂಬೆರ್ ಭಾತರತಗು ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಬೆರೆನ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ. ೧೮೮೮ಟ್ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ತುಳು ನಿಘಂಟ್‍ದ ಲೇಖಕೆರ್ ಇಂಬೆರ್. ಕೆಮರರ್ ಪನ್ಪಿ ಮಿಶನರಿದಾರ್ ಒರಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ನಿಘಂಟನ್ ಪೂರ್ತಿಮಲ್ತಿನಾರ್ ಇಂಬೆರೇ. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ೧೬೫ರ್ದ್ ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಗೀತೆಲೆನ್ ಗೀತೆ ಬರೆತೆರ್.[೨]

ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಬರೆತಿ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ಇಂಬೆರ್ ೩೩ ವರ್ಷ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್.

ನಿಘಂಟ್ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟ್ (೧೮೮೭),
 2. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ನಿಘಂಟ್ (೧೮೮೮),

ತುಳು ಜಾನಪದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಲು(೧೮೮೬) ನೆಟ್ಟ್ ೨೧ ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು (ಉಂದು ಸುರುಟ್ಟು ಅಚ್ಚಿ ಆತಿನ ತುಳು ಪಾಡ್ದನದ ಬೂಕು)
 2. ಭೂತ ವಿದ್ಯೆ
 3. ತುಳುವೆರೆಡ್ ನಡಪು ಭೂತ ಸೇವೆ
 4. ತುಳು ಗಾದೆಲು, ತುಳು ಪದೊಕುಲು

ಧರ್ಮೊ ಸಮ್ಮಂದೊ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಕೆಲವು ಭಾಗೊನು ತುಳುಕ್ಕು ತರ್ಜುಮೆ

ಕನ್ನಡ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಪದೊಕುಲು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಭೂತದ ಪುಟ್ಟುದ ಕಥೆ, ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಹೆಚ್ಚದ ವಿವರಣೆಗ್ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಕುಡು ಮಿಶನರಿಕಾಲದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬರೆತಿ ಲೇಖನ ತೂಲೆ (೨) ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ಮದಪೆರಾವಂದಿ ತುಳುವೆರ್ ಮಾಲಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ ಮೇರ್ ಬರೆತಿ ಬೂಕು ಓದುಲೆ, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬರೆತಿ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ನಿಘಂಟ್ ಲೇಖನ ತೂಲೆ

ಬಾಸೆ - ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆಯಿನ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಂಬೆರ್ ತುಳು -ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘ೦ಟ್‌ನ್ ೧೮೮೭ಟ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್-ತುಳು ನಿಘ೦ಟನ್ ೧೮೮೮ಟ್ ರಚಿಸಯೆರ್.
 • ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡತುಳು ನಾಡ್‍ದ ಮಿತ್ತ್ ಅರೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡ್ಂಡ್.
 • ಅಯಿಟ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರೊಲು ಅರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಂಡ್. ಈ ಕಾರನೊಡ್ದಾತ್ರೊ ಇಂಬೆರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರಿಯೆರ್. ಇಂಬೆರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಭೂತ ಕೋಲದ *ಮಿತ್ತ್ ಇಸೇಸ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್[೩].

ತುಳು ಜಾನಪದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆರ್ ತುಳು ಪದ್ಯೊಲೆನ, ಭೂತಪಾಡ್ದನ, ಭೂತ ವಿದ್ಯೆ, ತುಳು ಗಾದೆ, ಭೂತದ ಸೇವೆಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೊಗು ಬರೆಯಿನ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಾಯಿನ 'ಸತ್ಯ ವೇದದ' ಕೆಲವು ಭಾಗೊಲೆನ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪದಕುಲು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೂತದ ಕಥೆ- ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್.

ಅನುವಾದೊ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಚನೆ ಇಂಬೆರ್ ಭೂತ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಕೆಲವು ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೃತಿಕುಲೆನ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಅನುವಾದೊ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಮೆನ್ನರ್, ಅಗಸ್ಟ್ - ಮೇರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದೇಶಿ ತುಳುವೆ- ಜರ್ಮನಿದ ವುಟೆಂಬರ್ಗ್ದ ಒಸ್ವೆಲ್ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ೨೨-೭-೧೮೨೧ ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತ್‌ನೆ ೧೮೫೭ಟ್. ಕುಡ್ಲ, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ ಪ್ರಚಾರೆಕೆರಾದ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆರ್. ೩೩ ವರ್ಸ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಸಯೊಗು ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.fold3.com/record/13523645-august-manner
 2. https://tulu.bharatavani.in/jnanakosha/karnataka-tulu-sahitya-academy/
 3. ಹ೦ಪಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ `ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ' ಬೂಕುಡು `ಮಿಶನರಿ ಕಾಲದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ' - ಬೆನೆಟ್ ಜಿ.ಅಮ್ಮನ್ನೆ
 1. ರೆವೆರೆಂಡ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್, ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು ೧೯೯೫