ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್- ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತಗ್ ಜರ್ಮನಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿನಾರ್. ಇಂಬೆರ್ ಜರ್ಮನಿದ ವುಟೆಂಬಗ್ರ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆರ್ದ್ ೨೨-೭-೧೮೨೧ ಭಾರತಗ್ ಬತ್ತೆರ್.

ಬಾರತೊಗ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಪಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆರ್ ಕುಡ್ಲ, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿ ಈ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೇಂದ್ರೊಲೆಡ್ ಸೇವೆ/ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರ್. ಇಂಬೆರ್ ಭಾತರತಗು ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಬೆರೆನ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ. ೧೮೮೮ಟ್ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ತುಳು ನಿಘಂಟ್‍ದ ಲೇಖಕೆರ್ ಇಂಬೆರ್. ಕೆಮರರ್ ಪನ್ಪಿ ಮಿಶನರಿದಾರ್ ಒರಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ನಿಘಂಟನ್ ಪೂರ್ತಿಮಲ್ತಿನಾರ್ ಇಂಬೆರೇ. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ೧೬೫ರ್ದ್ ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಗೀತೆಲೆನ್ ಗೀತೆ ಬರೆತೆರ್.

ಕಾನಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಬೆರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗ್ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು. ಇಂಬೆರ್ ೩೩ ವರ್ಷ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ತುಳು -ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘ೦ಟನ್ ೧೮೮೭ಟ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್-ತುಳು ನಿಘ೦ಟನ್ ೧೮೮೮ಟ್ ರಚಿಸಯೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ನಾಡ್‍ದ ಮಿತ್ತ್ ಅರೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡ್ಂಡ್. ಅಯಿಟ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರೊಲು ಅರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಂಡ್. ಈ ಕಾರನೊರಾತ್ರ ಇಂಬೆರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರಿಯೆರ್. ಇಂಬೆರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಭೂತ ಕೋಲದ ಮಿತ್ತ್ ಇಸೇಸ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್[೧].

ಇಂಬೆರ್ ತುಳು ಪದ್ಯೊಲೆನ, ಭೂತದ ಪಾಡ್ದನ, ಭೂತ ವಿದ್ಯೆ, ತುಳು ಗಾದೆ, ಭೂತದ ಸೇವೆಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ರ್ ಕೃತಿಕ್‍ಲೆನ್ ರಚಅನೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಇಂಬೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥವಾಯಿನ 'ಸತ್ಯ ವೇದದ' ಕೆಲವು ಭಾಗೊಲೆನ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪದಕುಲು, ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭೂತದ ಕಥೆ- ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್.

ಅಂಚನೆ ಇಂಬೆರ್ ಭೂತ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಕೆಲವು ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೃತಿಕುಲೆನ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಹ೦ಪಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ `ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ' ಬೂಕುಡು `ಮಿಶನರಿ ಕಾಲದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ'- ಬೆನೆಟ್ ಜಿ.ಅಮ್ಮನ್ನೆ