ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ ಮರ್ದುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮೆತ್ತೆ
ಕೊತ್ತೊಂಬರಿ

ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಮರ್ದುಲು : ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೊಲೆಗ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದ್ಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಐನ್ ಪಂಡಿತೆರ್ನಕ್ಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಸೀಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿತೆರ್ನ ಕೈತಡೆ ಬಲ್ಪುನಾತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿಜಿ. ಅಕುಲು ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತೊಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಅಡ್ಪಿಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಬಾರ ಸಾಮಾನ್ಲೆನ್ ಗಲಸೊಂದ್ ಸೀಕ್ ಗ್ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಜನಮಾನಿ ಕಮ್ಮಿ. ಜನೊಕುಲು ಯಂತ್ರೊಲೆನ್ ಕಮ್ಮಿ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ತನ್ಕುಲೆನ ಬೇಲೆನ್ ಮೈ ಬಗ್ಗಾದ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆದಾತ್ ವಾಹನ, ಕಟ್ಟಣೊಲು ಇತ್ತಿಜ. ಅಂಚಾದ್ ಗಾಳಿ, ನೀರ್, ಬೂಮಿ ನಿರ್ಮಲ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅಪಗ ಈ ಮರ್ದುಲ್ ಯಾವೆದ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಗಾಲಿ, ನೀರ್ ಪೂರ ಕಲಂಕ್ದ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆದ ಸೀಕುಲೆಗ್ ಉಂದ್ ನಾಟುಜಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕುಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ದ್ಲೆನ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಅಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಸಂಬಾರ ಸಾಮಾನ್ ಗಲಸೊಂದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ಂದ್ ತೂವೊಲಿ.

ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ್ 'ಸಾಂಬಾರಲೆನ ರಾಜೆ ಪನ್ಪೆರ್'.[೧]. ಇಂದೆಟ್ ಪೈಪೆರಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಧಾತು ಉಂಡು.

 1. ಉಂದೆತ್ತ ಕಾರ ಗುಣರ್ದಾತ್ರ ಇಂದೆತ್ತ ಲೇಪ ಬೇನೆ ಮಾಜಾವುಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆಡ್ ತರೆ ಬೇನೆ ಆನಗ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿನ್ ಅರೆತ್ದ್ ಲೇಪ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 2. ಕಾರ್ ಡ್ ಬಾಪು ಬತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲೆಬೆಲ್ಲನ್ ಅರೆತ್ದ್ ಲೇಪ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 3. ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ಕೊದಿ ನೀರ್ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನ ಕಸಯೊಗ್ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಶೀತ, ತೆಮ್ಮ, ಮೈ ಕೈ ಬೇನೆಗ್ ಪರೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 4. ಪಾನಕವಾತ್ ಪರಿಯರ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಮೆತ್ತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆತ್ತೆ ಫ಼್ಯಾಬೇಸೀಯೇ ಕುಟುಮೊಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಸಸ್ಯ.ಇಂದೆತ್ತ ರುಚಿ ಕೈಪೆ ಆಂಡಲ ಉಂದ್ ಸಂಪು ಗುಣ ತೋಜಾವುಂಡು.

 1. ರಕ್ತ ಹೀನತೆಗ್ ಮೆಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದ್.[೨]
 2. ಬೊದುಲ್ದಿನ ಮೆತ್ತೆನ್ ಅರೆತ್ ತರೆಕ್ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಂಡ ಕುಜಲ್ ಕಾಂತಿಡ್ ಮೆನ್ಕುಂಡು.
 3. ತರೆಕ್ ಪಾಡುನ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಒಂತೆ ಮೆಂತೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕುಜಲ್ ನರೆವುನ ನಿದಾನ ಆಪುಂಡು.
 4. ಉಂದೆತ್ತ ಕೈಪೆ ಗುಣರ್ದಾತ್ರ ಸೀಪೆ ಪಡಿಕೆದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಉಂದೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗ್ ಪರ್ಪೆರ್.
 5. ಪೆದ್ಮೆದಿಯರ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಮಿರೆಪೇರ್ ಹೆಚ್ಚಾಪಿನ ಗುಣ ಮೆತ್ತೆಡ್ ಉಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಮೆತ್ತೆನ್ ನೈಟ್ ಪೊತ್ತುದ್, ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಬೈಪಾದ್ ಪೆದ್ಮೆದಿಯರ್ಲೆಗ್ ತಿನೆರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಮಂಜೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮಂಜೊಲು ಜಿಂಜಿಎರೇಶೀ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ದೈ. ಕರ್ಕ್ಯೂಮ ಲಾಂಗ ಉಂದೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ ಟರ್ಮೆರಿಕ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 2. ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಕೆಲೆಂಜಿಲು ಚುಚ್ಚಿನ ಗಾಯೊಲೆಗ್ ಮಂಜೊಲು ಅರೆತ್ ದ್ ಪೂಜುವೆರ್.

ಉಪ್ಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೀರ್ದರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜೀರ್ದರಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆ ಉಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಜೀರ್ದರಿ. ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಜೀರ್ದರಿ. ಬೊಲ್ದ ಜೀರ್ದರಿನ ಜನೊಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಗಲಸುವೆರ್. ಜೀರ್ದೆರಿನ್ ನೆಸಲ್ಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಸಾಂಬಾರ ಪೊಡಿಟ್ ಜೀರ್ದೆರಿ ಬೋಡೆ. [೩]

 1. ಜೂವ ಉಷ್ಣ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ಜೀರ್ದರಿತ ಕಸಯ ಕೊರ್ಪೆರ್
 2. ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ಜೀರ್ದೆರಿತ ಕಸಯ ಕೊರ್ಪೆ
 3. ಪೆದ್ಮೆದ್ಯರ್ಲೆಗ್ ಕಾಳ ಜೀರ್ದೆರಿತ ಕಸಯ ಪರ್ಪವೆರ್.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನ ಬೀಜ. ಇಂದೆತ್ತ ಬಿತ್ತ್ ಅತ್ತಂದೆ ಪಜ್ಜಿ ದೈನ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಡ್ ಗಳಸುವೆರ್.

 1. ಕೇಂಕಣ್ಣ್ ಬನ್ನಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜೊನ್ ಶುದ್ಧ ನೀರ್ ಡ್ ಬೊದುಲೆರೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಆ ನೀರ್ ನ್ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಬುಡೊಂದ್ ಬರ್ಪೆರ್.[೪]
 2. ವಾಯಿಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ್ ನೀರ್ ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಪರ್ಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.

ಮುಂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಬಿತ್ತ್ ದೈದಿನ ಮುಂಚಿದುಲಯಿ ತಾರಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪುಲ್ಪು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೆಬಿಕ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಅಲೆಸಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಧಾತು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುನೊಕ್ಲೆನ್ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿಗ್ ಸೇರಾದ್ಂಡ್[೫]

 1. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪುರಿತ ಉಪದ್ರೊಡ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿದ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಗ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 2. ನೆತ್ತೆರ್ದ ನರಂಬುಲೆಡ್ ಸೇರ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರಪೆರೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಬ್ಬುನ್ ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ ಕರಪುಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ದೆರ್.

ನೀರುಳ್ಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಲಿಯಮ್ ಕೆಪಾ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ನೀರುಲ್ಲಿಡ್ ಗಂಧಕದಂಚಿನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಲು ಸೇರ್ದುಂಡ್.[೬]

 1. ಜೋಕುಲೆನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಗೆಂಡೊಡ್ ಪುರ್ಕಾದ್ ಬಂಜಿದ ಪುವೋಲುದಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತಿನೆರೆಲಾ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 2. ಶ್ವಾಸಕೋಶಡ್ ಕಫ಼ ಜಿಂಜ್ ದ್ ತೆಮ್ಮದ ತೊಂದರೆಗ್ ನೀರುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೆಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಕಫ಼ ನೀರಾಪುಂಡ್.

ಲವಂಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲವಂಗ ಕಾರ ರುಚಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರಿಮಳತ ಲವಂಗನ್ ತೆನಸ್ ಗ್ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್.

 1. ಕೂಲಿ ಪುರಿ ತಿಂದ್ ದ್ ಬೇನೆ ಸುರುವಾಂಡ ಲವಂಗನ್ ಗುದ್ದ್ ದ್ ದೀಪೆರ್.
 2. ಇತ್ತೆ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆನ್ ಬೇನೆದ ಕೂಲಿದಡೆ ಪರ್ತಿಡ್ ಬಾಯಿದ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗ್ ತಾಗಂದಿಲೆಕ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ದೀಪೆರ್.

ಏಲಕ್ಕಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡ ತಂಪು ಪ್ರದೇಶೊಡು ಬುಲೆಪುಂಡು. ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡ ಮಂಜೊಲುದ ಎರೆತ್ತ ಆಕಾರೊಡು ಇತ್ತ್ ದ್ ಒಂತೆ ಸಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಲು ನೆಲತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟ್ ಬುಲೆವುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೈಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಲು ಬುಲೆವುಂಡು. ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿತ್ತುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಪರಿಮಳದ ಬಿತ್ತ್. ಉಂದೆನ್, ತಿಂಡಿಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಪರಿಮಳೊ ಬರಿಯೆರೆಗಾದ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆಪನಗ, ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ, ಪಾಯಸ. ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ, ಮಂಜೋಲುದ್ ಇರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕರಿ ತೆನಸ್ ಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬುಲೆ ಆದ್ ಬುಳೆಪಾವೆರ್. ಉಂದು ಒಂತೆ ಉ‍ಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿದವು. ಅಂಚಾದ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಿತ್ತ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಪರೊಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.nutrition-and-you.com/black_pepper.html
 2. https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/fenugreek.html
 3. http://www.kannadaprabha.com/health-lifestyle/health-benefits-of-cumin-seeds/254411.html
 4. http://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-of-coriander-seeds/
 5. https://authoritynutrition.com/11-proven-health-benefits-of-garlic/
 6. http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-295261