ಎರ್ಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಎರ್ಮೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಯೂರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಆಫ಼್ರಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಕಯಿಕಂಜಿಯಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿದ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್‌ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಯಾದುಂಡು. ಉಂದು ಕಾಯಿ ಕಡೆಪುನಂಚಿನ ಸಸ್ತನಿ ಆದಿತ್ತ್‌ದ್ ಆರ್ಟಿಯೊಡ್ಯಾಕ್ಟೈಲ ವರ್ಗೊಗು ಸೇರ್‌ದುಂಡು. ಏಷ್ಯಾದ ಎರ್ಮೆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಬ್ಯುಬೇಲಸ್ ಬ್ಯುಬಾಲಿಸ್. ಉಂದೆತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಡ್‌ದ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಎರ್ಮೆದ ಮೂಲ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ರಿಕದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶೊಲು. ಕ್ರಿ. ಶ. ೬೦೦ ತ ಪೊರ್ತುಡು ಎರ್ಮೆಲೆನ್ ಇಟಲಿಗ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ರವಾನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಹಂಗೆರಿ, ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶೊಡುಲ ಎರ್ಮೆಲು ಉಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೊಲು, ಕೇರಳ, ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಒರಿಸ್ಸ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ನೇಪಾಳಡ್ ಪಜಿರ್ ಎತ್ತರವಾದ್ ಬುಳೆಪುನ ಕಾಡ್‌ಲೆಡ್ ಎರ್ಮೆಲು ಉಪ್ಪುವ. ಸಿಂಹಳ ದ್ವೀಪಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಎರ್ಮೆಲು ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಐಕ್‌ಲೆನು ಕಾಡೆರ್ಮೆಲು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಲೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮೆಲು ನರಮಾನಿಯನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್‌ ಉಂಡು.[೧]

ಶರೀರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎರ್ಮೆದ ಶರೀರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ, ಸುಮಾರ್ ೨.೫ ಡ್ದ್ ೩ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ೧.೫ ಡ್ದ್ ೧.೮ ಮೀ. ಎತ್ತರ. ದಿನ್ನ ೭೦೦ ಡ್ದ್ ೮೦೦ ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಇತ್ತ್‌ದ್. ರೋಮ ಕಮ್ಮಿ. ಮೈತ ಬಣ್ಣ ಬೂದು ಇಜ್ಜಿಡ ಕಪ್ಪು. ೦.೫ ಡ್ದ್ ೧ ಮೀ ಮುಟ ಉದ್ದದ ಬೀಲ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿತ ಕೊಡಿಟ್ ಗೊಂಡೆದಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು . ತರೆತ ಕೊಂಬುದ ಮುದೆಲ್ ಅಗೆಲ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಕೊಡಿ ಚೂಪಾದಿತ್ತ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್.ಕೆಸರ್‌ಡ್ ಪುಡೆರುನೆ ಎರ್ಮೆಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎರ್ಮೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಸರ್‌ಡ್ ಬೂರೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಮೈಟ್ ಕೆಸರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕೆಲೆಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡು.

ಬದ್‍ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎರ್ಮೆದ ಮುಖ್ಯ ತೆನಸ್ಸ್- ಬೈ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಜಿರ್, ಇರೆಕುಲುನ್, ತಪ್ಪುಲೆನ್‌ಲ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಎರ್ಮೆಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಪಂತಿ, ಬೈನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು , ಬಯ್ಯಗ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ರಾತ್ರೆ ಮೇತ್ ಪಗೆಲ್‌ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಕಡೆವೊಂದು ಅತ್ತ್ಂಡ ನಿದೆರ್ದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಋತು ಕಾಲೊಡು ಗೋಣದುಟ್ಟುಗು ಜೋಡಿಯಾದ್ ಸುಮಾರು ಪತ್ತ್ ತಿಂಗೊಳು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿ ಪಾಡುಂಡು. ಪುಟ್ಟಿನ ಕಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿರೆ ಅಗಿದ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾಪುಂಡು . ಎರ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೧೮ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುದುಪ್ಪುವ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎರ್ಮೆಲೆನ್ ದಿನ್ನದ ಸಾಮಾನ್‌ಲೆನು ಸಾಗ್‌ಸಾಯೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗ್‌ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ, ಮಲಯ, ಚೀನ ದೇಶೊಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎರ್ಮೆಲೆನ್ ಕಂಡ‌ದ(ಗದ್ದೆ) ಬೇಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಎರ್ಮೆನ್ ಪೇರ್‌ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಸಾಂಕುವೆರ್. ಎರ್ಮೆದ ಮಾಸ, ಚರ್ಮೊ, ಕೊಂಬು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.


Yamantaka, Fear-Striking Vajra, Lord of Death on a water buffalo, Vajrayana Buddhism

ಎರ್ಮೆಲು ಉಪ್ಪುನ ದೇಶಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇಶ ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭಾರತ ೧೯೬೧ ೫,೧೧,೩೭,೦೦೦
ಸಿಲೋನ್/ಶ್ರೀಲಂಕಾ ೧೯೬೨ ೬,೬೭,೦೦೦
ಬರ್ಮ ೧೯೬೩ ೧೦,೪೯,೦೦೦
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ೧೯೬೨-೬೩ ೬೩,೧೯,೦೦೦
ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ ೧೯೬೧ ೨೭,೯೨,೦೦೦
ಮಲೇಷ್ಯಾ ೧೯೬೨ ೨,೭೬,೦೦೦
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ೧೯೬೩ ೬೯,೧೫,೦೦೦
ಟರ್ಕಿ ೧೯೬೨ ೧೧,೬೦,೦೦೦
ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ಬೀ ಗಣರಾಜ್ಯ ೧೯೬೧-೬೨ ೧೫,೮೮,೦೦೦
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ೧೯೬೧ ೭,೫೪,೦೦೦

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಅಧಿಕ ಹಾಲಿಗೆ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ;ಶಿ.ಗು. ಹಿರೇಮಠ;24 Jan, 2017". Archived from the original on 2017-06-11. Retrieved 2020-01-12. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಎರ್ಮೆ&oldid=140712"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು