ಕಂಚಿಲ್ ಪರಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದು ತುಳುವೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಪರಕೇತ ಕ್ರಮೊ. ಪಿರಾಕ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಆಯಿಜಿಂಡ , ಜೋಕುಲೆಗ್ ದಾಲ‌ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡೊಲು ಬತ್ತ್ಂಡ ಈ ಪರಕೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್ . 

ದೈವೊಲೆಗ್ ಪರಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪರಕೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನವು, ಮುಖ್ಯವಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೂಲ ತಾಣ ಆಯಿನ ಆದಿ ಆಲಡೆ'ಲೆಡ್ ಈ ಪರಕೆ‌ ನಡತ್ ಬರೊಂತುಂಡ್ ಕಾಲ ಕರಿಲೆಕೊನೆ , ಗರೊಡಿಲೆಡ್  , ಕೆಲವು ರಾಜಾನ್ ದೈವೊಲೆನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಲ ಈ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. 

ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಸತ್ಯ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕಾ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕಾ ಅತ್ನ್ದ ಸೀಕ್  ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಏಳ್ ವರ್ಷೊರ್ದ್ ಪದ್ರಾಡನೆ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ ಸಂದಾವುನ ಕ್ರಮ ಉಂದು ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣುಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಆಪಿನೆರ್ದ್ ದುಂಬು , ಅಂಚೆನೆ ಆಣ್ ಅಂಜೊವು ಆಪಿನ ಲಚ್ಚಣೊಲು ತೋಜುನೆರ್ದ್ ದುಂಬೆ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ ಕ್ರಮೊ. 

ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಚಿಲ್‌ ಪನ್ಪಿನ ಪರಕೆ‌‌ ಕೊರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾವುನ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ದಿನಾಲ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸ್ ಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಎತ್ಯೊಸೊಲು ಇಪ್ಪುಂಡು .‌ ಇಂಚ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆನಿದ ದಿನ ರಾತ್ರೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಮದಿಮಾಯನ , ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ಮದಿಮಾಲೆನ ಒರುಟು ಸಿಂಗರ್ಪುವೆರ್ . ಇಂಚ ಸಿಂಗರ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆನ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೇಯಿ , ಪುಡತಿನ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊನು ಕೊರ್ಪೆರ್ ( ಮುಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರ ಫಲವಂತಿಕೆದ ಸಂಕೇತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ) ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ / ಬೆರ್ಮೆರ್ / ಉಲ್ಲಾಯೆ / ಆ ಜಾಗೆದ ಅದಿಕಾರೊದ ಸತ್ಯದ ಬಲಿ ಪಿದರುನ ಪೊರ್ತುಗು ದಲ್ಲ್ಯ ( ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ) ಪಾಡುದ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ , ಒಂಜಿ ತಾರಯಿ ದೀದ್ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಸಾನದಿಗೆ ಅರ್ಲಾವೆರ್ . ಕಂಚಿಲ್ ಪರಕೆ ಪಂತಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಪರಕೆ ಸಂದಾವುನೆರ್ದ್ ದುಂಬು ನಾಯಿ ತುಚಿದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಅ ಬಾಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುದ ಪಿರ್ಕಾರ ಕಂಚಿಲ್ದ ಕಲೊಕು ಜಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ‌, ಅವೆತ ಬದಲ್ ಪುಂಡಿಪಣವು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು .

ಆನಿದ ಕಡೆತ ಬಲಿಕ್ ಕಂಚಿಲ್ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಜೋಕುಲೆನ್ ಲಕ್ಕಾವುನ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು . ಲಕ್ಕಿನ ಬಾಲೆನ್  ಬಾಲೆದ ತಮ್ಮಲೆ / ಅಮ್ಮೆರ್ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ , ಅಪ್ಪೆ ಸಾನದಿಗೆ ( ಪಿರಾಕ್ಡು ತೂಂಕಣ ದೀಪ ಪತೊಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ್)  ಬೊಕ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ  ಪತೊಂದು ಬಲಿಕ್ ಎದುರು ಮೋನೆ ಪಾಡುದ್ ಪಿರ ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಪಿರ ಬಲಿ ಬರ್ಪೆರ್ ‌ . ಕಡೆಕ್ ಕೊಡಿಮರತ ಅಡಿಟ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆದ ಕೈಟ್ ಪುಂಡಿಪಣವು ಪಾಡುನಡೆಗ್ ಪರಕೆ ಸಂದುಂಡು .‌

ಪಾರ್ದನೊಲೆಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಪಾಡ್ದನೊಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ನಾಗಬಿರ್ಮೆರ್ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಕಂಚಿಕಡಗಿನದ ಎರಂತಿಲ್ಲದ ಏಕಸಾಲೆರೆನ ಬೊಡೆದಿ ದೆಯ್ಯಾರ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾಲೊಗು ಪೊಂಜೊವು ಆವಂದೆ  ಇಪ್ಪುನಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾಲೊಗು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಆದ್ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಮಾರಿ ಮಾಕಲ್ದಿನ ನಡೆಟ್  ಕಂಚಿಲ್ ಪಾಡವೆ  , ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪರಕೆ ಪಾಡುವೆ , ಪೋಣ್ಣುಬಾಲೆ ಆಂಡ ಬೊಲ್ಲಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾವೆ , ಅಂಗಣ  ಅಡಿತುದ್ ಸುದ್ದ ಮನ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಕಬತ್ತಾರ್'ಡ್ ಪರಕೆ ಸಂದಿನೆರ್ದ್ 

ಬೊಕ್ಕ ಕಲಟ್ ಉಂತುದಿನ  ಕುಮಾರಡ ಪರಕೆ ಸಂದಿನ ಬಗೆಟ್ ನುಡಿ ದೆತೊನುನ ಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಉಲ್ಲೇಕಲ ಉಂಡು. 

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]