ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬುನ ದೃಶ್ಯೊ

ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ[೧] ಉಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ಗೊಬ್ಬು. ಇಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಗಿಲ್ಲಿದಾಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಟ್ಟ್ ೩, ೫, ೭ ಏತ್ ಜನಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ. ಉಂದೆನ್ ಕಿನ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದೊಣ್ಣೆನ್ ಗಲಸ್‍ದ್ ತಂಡೊಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ. ಉಂದು ಭಾರತೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಗೊಬ್ಬಾಂಡಲಾ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡೊದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಹಳ್ಳಿಲೆಡ್, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಟಲಿ, ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂಬಾದಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪೊಡ್ ಈ ಗೊಬ್ಬುನ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಚಿನ್ನಿದಾಂಡು/ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡು/ಹಾಣೆ ಗೆಂಡೆ/ಚಿನ್ನಿ ಕೋಲು, ಮರಾಠಿ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದಿಡ್[೨] ಗಿಲ್ಲಿ ಡಂಡಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೩][೪][೫]

ಬೋಡಾಯಿನಾ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಗೊಬ್ಬುಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ಬೋಡು, ಮರತ್ತ ಕೋಲುಡು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರಂಗೆದಾತ್ ಉದ್ದದ ಕೋಲು, ಒಂಜಿ ಗೇನ್‌ದಾತ್ ಉದ್ದದ ಎಲ್ಯ ಕೋಲು ಬೋಡು. ಮಲ್ಲ ಕೋಲುನು ದೊಣ್ಣೆ ಪಂಡ್‍ದುಲಾ, ಎಲ್ಯ ಕೋಲುನು ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಡ್‍ದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬರೆಗ್ ಕಡಮೆಡ್‍ ರ್ದ್ ಕಡಮೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೋಡು. ಉಂದೆನ ತಂಡವಾದ್ಲಾ/ಪಟ್ಲಾಂ ಕಟ್ಟುದುಲಾ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ [೬].

ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್‌ತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ದಿವೊಡ್, ಮಾಂತ ಸುತ್ತು ಉಂತಿನಕುಲ್ಲು ತಯಾರ್ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ದೊಣ್ಣೆತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ಬಲ ಪಾಡುದ್ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಜೆರ್ಪೋಡು, ಅಪಗ ಮಿತ್ತ್ ಪೊಪುಂಡು. ಅದಗ ಅಯ್ಕ್ ಕುಟ್ಟೊಡು ಅವ್ ದೂರ ಫೋದ್ ಬೂರುಂಡು. ಕುಟ್ಟಿನಾಯೆಗ್ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸುತ್ತ ಉಂತುದಿನಗುಲ್ ಏರಂಡಲ ಪತ್ತಿಯೆರ್ಂಡ ಕುಟ್ಟ್‌ನಾಯೆ ಆಟೋರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಪೋವೊಡು.

ಗೊಬ್ಬುದ ನಿಯಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಗೊಬ್ಬುನಾಯೆ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್‌ತ ನಡುಟ್ ಕುಟ್ಟಿನ್ ದೀವೊಡು.
 • ಎದುರುದ ತಂಡೊದ ಗೊಬ್ಬುನಾಯೆ ಪಂತೊ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರುಲ್ಲರಾ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೇನರೆ ಹೋ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕಲ್ಕುನ ರೂಢಿ ಉಂಡು.
 • ಎದುರು ತಮಡೊದಕ್ಲ್ ಹೋ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರತಿಉತ್ತರ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್‌ತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ದಿವೊಡ್, ಮಾಂತ ಸುತ್ತು ಉಂತಿನಕುಲ್ಲು ತಯಾರ್ ಅಯಿ ಬುಕ್ಕ ದೊಣ್ಣೆತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ಬಲ ಪಾಡುತ್ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಕುಟ್ಟೊಡು.
 • ನೆಲಕ್ಕ್ ಬೂರುನ ದುಂಬು ಕುಟ್ಟಿನ್ ಎದುರು ತಂಡೊದಕ್ಲ್ ಪತ್ತಿಯೆರ್ಂಡ ಕುಟ್ಟಿನಾಯೆನ ಸರದಿ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕೊ. ಪತ್ತಿಜೆರ್ಂಡ ದೊಣ್ಣೆನ್ ದೀತಿನ ಜಾಗೊರ್ದ್ ದೊಣ್ಣೆದ ಅಳತೆದಾತೆ ದೂರ ದೀವೊಡು.
 • ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ತಂಡೊದಕುಲೆಡ್ ಎರಾಂಡಲ ಒರಿ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಗಲಸ್‍ದ್ ದೊಣ್ಣೆಗ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡೊಡು.
 • ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆಗ್ ತಾಗ್ಂಡ ಸುರುಕು ಕುಟ್ಟಿನಾಯೆನ ಅವ್ ಸರದಿ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕೊ.
 • ಕುಟ್ಟಿನ್ ಕುಟ್ಟುನಾಯೆ ದೊಣ್ಣೆನ್ ಮಿತ್ತ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ್ ಗಾಳಿಡಿಪ್ಪುನಗ ಅವೆಕ್ಕ್ ನಲ್ಲ ಏತ್ ಬೋಡಂಡಲಾ ಕುಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ. ಇಂಚ ಕುಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಎದುರುದ ತಂಡೊದಕ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿನ್ ಪತ್ತ್ಂಡ ಕುಟ್ಟಿನಾಯೆನ ಅವ್ ಸರದಿ ಕಳೆವೊಂಡಿನಲೆಕೊ.
 • ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟುನಾಯೆ ದೊಣ್ಣೆಗ್ ಹಾಕಂದೆ ಪೋಂಡ ಆಯೆ ಸೋತಿಲೆಕೊ.[೭][೮]

ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆತ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆಡ್

 • ಏಕಿಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬು,
 • ಪಿರಗೊಬ್ಬು,
 • ಗಾಂಟಿ ಗೊಬ್ಬು,
 • ಚಿಲ್ಲೊ ಗೊಬ್ಬು,
 • ಗಿನ್ನಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆ - ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.thehindu.com/thehindu/2001/06/09/stories/1309110a.htm
 2. Inquisitive, Vikas Sahu; Developer, passionate Front-end; Designer, Web; Pinterest, Co-Founder of Sahu4you Facebook Twitter Instagram YouTube Linkedin (23 March 2020). "गिल्ली डंडा का गेम क्या है? Gilli Danda". Retrieved 1 August 2022. {{cite web}}: |last4= has generic name (help)
 3. "Lagori, Kutti-Donne... Ah, Those were the Days". www.daijiworld.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 1 August 2022.
 4. "Buntara Yane Nadavara Mathr Sangha (R)". www.buntsmathrsangha.net. Retrieved 1 August 2022.
 5. "NRI Digest | coastaldigest.com – The Trusted News Portal of India". www.coastaldigest.com. Retrieved 1 August 2022.
 6. "Archive copy". Archived from the original on 2014-11-12. Retrieved 2016-06-27. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 7. "Gilli Thanda (Kittipulla) | Indian Traditional Games | How to Play". Traditional Games (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 1 August 2022.
 8. (PDF) http://www.traditionalsports.org/images/sports/asia/gilli_danda/rules_book_gilli_danda.pdf. Retrieved 1 August 2022. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)