ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುರಲ್

ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ ಕಂಡದ ಕೆಯ್ಯಿ ಬುಳೆದ್ ಕೊಯ್ಯನಗ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ, ಉಂದು ಇಲ್ಲ್ನ್ ದಿಂಜಾವುನ ಪರ್ಬೋ, ಏಣೆಲ್ ಬೆನ್ನಿದ ಕುರಲ್ ಕಂಡೊಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಸಾಮನ್ಯವಾದ್ ಕುರಲ್ ಬುಲೆಪುನ ಪೋರ್ತುಗು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಚೌತಿ, ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪೋರ್ತುಗು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಕದಿರು ಹಬ್ಬ, ತೆನೆ ಹಬ್ಬ, ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಕೊರಲ ಪರ್ಬ,ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಪರ್ಬ, ಪೊಸತ್ ಉನ್ಪಿನ ಪರ್ಬ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ[೧] ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅರಾಧನೆ, ಭೂಮಿಡ್ ಬುಲೆಯಿನ ಫಲೊಕ್ಕುಲೆಗ್ ಕೋರ್ಪಿ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಫಲೊಟ್ಟ್ ದೇವೆರೆನ್ ತೂಪಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆರಾಧನೆ.

ಕತ್ತಲೆದ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಮುತ್ತುದ ತುಡರ್ಲಾವೊಡು ವಜ್ರದ ಕಮ್ಮೊಗು ಬಂಗಾರ್ದ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟೊಡೂನ್ಪೆರ್.

ಚೌತಿದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತ್‌ದ್ ಸೋಕು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಸುತ್ತ ಅಂಬಿದ ನೀರ್ ತಲ್ತ್‌ಂಡ ಇಡೀ ವಟಾರೊನೇ ಸುದ್ದ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪರ್ವ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕಂಡೊಗು ಪೋದು ಕುರಲ್ ಕನಪೆರ್. ಅವೆನ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ದೀದ್ ದೂಪ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಾಂಟ್ಯಡ್ ಕುರಲ್‌ನ್ ದೀದ್, ಅಯಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ತಪ್ಪು(ಕುಕ್ಕು, ಪೆಲ, ಉರ್ಕಿ) ದೀದ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಯಜಮಾನೆ ಆ ಕಾಂಟ್ಯನ್ ತುಂಬೊಂದು ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಲಯಿ ಕನತ್‌ನ ಕುರಲ್ ದೇವೆರೆನ ಕೋಣೆಡ್ ದೀದ್ ದೇವೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುರಲ್‌ಗ್‌ಲಾ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲ್‌ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುರಲ್‌ಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ತ್‌ದ್ ಪೊಲಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಕೇರಿಗ್ ಆ ಕುರಲ್‌ನ್ ಇಲ್ಲ್‌ಡ್, ದೇವೇರೆ ಕೋಣೆಗ್, ಕಿದೆಟ್ಟ್, ಗುವೆಲ್‌ದ ಕಂಬೊಡು, ದೈವಸ್ಥಾ ನೊಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ಪೊಸ ಕುರಲ್‌ದ ಅರಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಾಯಸೊಗು ಪಾಡುವೆರ್, ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಯಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್, ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇವು- ಪದ್ಪೆ, ತೌತೆ, ತೆಕ್ಕರೆ ತಲ್ಲಿ, ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಏಣೆಲ್‌ದ ಅರಿ-ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಉಲಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಅವ್ವೇ ಅರಿಟ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಲಾ ಉಂಡು.

ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು ಕೊರಲ ಪರ್ಬ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಕೆತೊಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಸೆಪ್ಪಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ೮ನೇ ತಾರಿಕ್ ದಾನಿ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ೮ನೇ ತಾರೀಕ್ ದಾನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬಲಾ ಅವ್ವೇ ದಿನ ಆದುಂಡು. ಈ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಬೈಯಗ್ ಇಗರ್ಜಿಡ್ ನಡಪು ಪೂಜೆದ ಸಮಯೊಡ್ದು ದುಂಬು ಇಗರ್ಜಿದ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡು ಆ ಇಗರ್ಜಿಗ್ ಸಂಭಂದ ಪಡೆಯಿ ಮಾತ ಕೆತೊಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ದ್ ತನ್ಕುಲೆ ತೋಟೊಡ್ದು ಬುಲೆಯಿ ನಿರೆಕರೆತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಲೆಡ್ ಬುಲೆಯಿ ಪೂಕ್ಕುಲೆನ್ ಹರಿವಾಣೊ ಇಜ್ಜಾಂಡ, ಬುಟ್ಟಿಲೆಡ್ ಕನತ್ ದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೂ ಪಾಡುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಗರ್ಜಿಡ್ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಇಂಚ ವಾರ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ೮ನೇ ತಾರಿಕ್ ದಾನಿ ಪೂಜೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಕುರಲ್ ನ್ ಮರವಣಿಗೆಡ್ ದೇವಾಲಯದ ಉಲಯಿ ಕನಪೆರ್. ಮೆರವಣಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಸಾದಿ ಇಡೀ ಪೂ ಬಿರ್ಕೊಂದು ಪೊಸ ಕೊರಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಗರ್ಜಿ‍ಡ್ ಪೂಜೆ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ ಕೊರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಂರ್ಬು ಪಟ್ಟುವೆರ್. ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಒಣಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ್,ತರಕಾರಿದ ಒಣಸೇ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಕಂಚಲ, ಕುಂಬುಡ, ಪೀರೆ, ಲತ್ತಂಡೆ, ಬೆಂಡೆ, ಪದ್ಪೆ, ಪಾಯಸ, ಇಂಚ ೫, ೭, ೯, ೧೧, ೧೩ ಬಗೆತ್ತ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಾಯಸೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಗರ್ಜಿಡ್ ಕೊರಿನ ಕುರಲ್ದ ಬಾರ್ದ ಅರಿ ದತ್ತ್ ಪಾಯಸೊಗು ಪಾಡುವೆರ್. ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಿಯೆರೆ ಬರ್ಪಿ ಬೇಲೆದಕಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರೆಕರೆತ್ತಕಲೆನ್ ಒಣಸ್ಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಲುದ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಐತಾರ ಈ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡಿತ್ತಿ ದೇವಾಲಯೊಡು ಬಾರ್ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಆನಗ ಈ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಮೊಗುಲು ಕುರಲ ಪರ್ಬೊನು, ಬುಳೆ ಪರ್ಬ, ಬುಳೆತ್ತ ಪರ್ಬ, ಬೆಳೆಕಾಣಿಕೆ ಪರ್ಬ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೊಗಲ್ನ ಪರ್ಬದ ಪೂಜೆ ದೇವಾಲಯೊಲೆಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿ ದೇವಾಲಯೊನು ಈಂದ್ ಕೈ, ಬೊಕ್ಕ ತೋರಣೊಲೆಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವಾಲಯೊಗು ಬರ್ಪಿನಕುಲು ತನ್ನಕುಲು ಬುಳೆಯಿ, ಬಾರ್, ಅರಿ, ತರಕಾರಿ, ತಾರಾಯಿ, ತನ್ಕುಲು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪು ವಸ್ತುಲು, ಕೋರಿ, ಏಡ್, ಉಂದೆನ್ ಕನಪೆರ್. ತೋಟ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕುಲು ಅಂಗಡಿಡ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮಿಶನ್ದ ಒಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿ ಬೇತಿ ಧರ್ಮದಕುಲುಲಾ ತನ್ಕುಲು ಬುಳೆಯಿ ಫಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪಿ ಕ್ರಮೊಲಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು. ದೇವಾಲಯೊಡು ಪೂಜೆದ ಅರಂಭೊಡು ಕುರಲ್ನ್ ಮೆರವಣಿಕೆಡ್ ಕನಪೆರ್. ಆರಾಧನೆ ಮಾತಾ ಕರಿಬೊಕ್ಕ. ಮಾತೆರೆಗ್ ಕೊರಲ್ ಪಟ್ಟುವೆರ್. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಂರ್ಬು ಪಟ್ಟುವೆರ್. ಭಕ್ತೆರ್ ಕನತಿ ಫಲವಸ್ತುಲು, ಬಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ ಲೆನ್ ಎಲಂ ಪಾಡುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ರುನಕುಲು ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಕೂಡಾಯಿ ಕಾಸ್ ನ್ ಬಂಗದಕಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ, ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಕಿ ಬೇಲೆಲೆಗ್ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಲ್ಲಡ್ ತರಕಾರಿದ ಗೌಜಿದ ಒಣಸ್ ಆಪುಂಡು ಕನತಿ ಬಾರನ್ ಪಾಯಸೊಗು ಪಾಡುವೆರ್. ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ಪೊಸ ಅರಿಟ್ಟೇ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ತರಕಾರಿ ಒಣಸೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದುಲಾ ಫಲ ಪಂಡ್ದ್ ಕೋರಿ ಅಡ್ಡಿನಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಆನಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ೩ ಘಂಟೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆತ್ತ ಮಾತಾ ಜನೊಕ್ಕುಲೆಗ್ ದೇವಾಲಯದ ಬಿತ್ತ್ ಲ್ಡ್ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ನಡಪುಂಡು. ಗೆಂದಿನಕಲೆಗ್ ಇನಾಮುಲಾ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ಖರ್ಚಿಗ್ ಸಭೆತ್ತಕಲ್ದನೇ ವಂತಿಗೆ ದೆತೊನುವೆರ್. ಕೆಲವು ಸಭೆಕ್ಕುಲೆಡ್ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ ದ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೇವಾಲಯೊಡೇ ತರಕಾರಿ ಒಣಸ್ದ ಲೇಸ್ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ತರಕಾರಿ ಒಣಸ್ ದ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]