ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತುಳುನಾಡ ಸ್ಥಳನಾಮೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಸ್ಥಳನಾಮೊ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜಾಗೆದ ಪುದರ್.[೧] ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿ ಗೋಕರ್ಣೊಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರೊಗು ಮುಟ್ಟ, ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಕಡಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶೊನು ತುಳುನಾಡ್ಂದ್ ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡು ಗುರುತಿಸಾದೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಥಳನಾಮೊಲೆಡು (ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡದ ಊರುಲೆಡ್) ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪದೊಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುದರುಲೆನ ಊರುಲೆನ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೊ.

ಅಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಳುವಾಜೆ
 2. ಕಕ್ಕಾಜೆ
 3. ನೀರ್ಪಾಜೆ
 4. ನೆಕ್ರಾಜೆ
 5. ನೆಲ್ಲೂರು-ಕೆಮ್ರಾಜೆ
 6. ಪೆರುವಾಜೆ
 7. ಬಾಲಾಜೆ
 8. ಮುಂಡಾಜೆ
 9. ಮುತ್ಲಾಜೆ
 10. ಸಂಪಾಜೆ
 11. ಬೊಳ್ಳಾಜೆ
 12. ದೇರಾಜೆ
 13. ಸೇರ್ತಾಜೆ
 14. ಆಣಾಜೆ
 15. ಸೇರಾಜೆ
 16. ಕುಕ್ಕಾಜೆ
 17. ಬೊಳ್ಳಜೆ
 18. ಕಾರಾಜೆ
 19. ಬದನಾಜೆ
 20. ಸೀನಾಜೆ
 21. ಆರಾಜೆ
 22. ಕುಕ್ಕಾಜೆ
 23. ಕೂಟತ್ತಜೆ
 24. ಕುರುಂಬ್ಲಾಜೆ

ಅಡ್ಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಂಚಿನಡ್ಕ
 2. ಏಣಡ್ಕ
 3. ಕಂಚಿನಡ್ಕ
 4. ಕುಂಚಡ್ಕ
 5. ಕುಡುತಡ್ಕ
 6. ಕೋಣಡ್ಕ
 7. ಕೋಡ್ಯಡ್ಕ
 8. ಕೋಂರ್ಬಡ್ಕ
 9. ಗಬ್ಬಲಡ್ಕ
 10. ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ
 11. ದುಗ್ಗಲಡ್ಕ
 12. ಬದಿಯಡ್ಕ
 13. ಬಂದ್ಯಡ್ಕ
 14. ಪೆರಿಯಡ್ಕ
 15. ಕಾನಡ್ಕ
 16. ಮುಲ್ಲಡ್ಕ
 17. ಕುಂಚಿನಡ್ಕ
 18. ಪೂವನಡ್ಕ
 19. ಬೆದ್ರಡ್ಕ
 20. ಕಟ್ಟತ್ತಡ್ಕ
 21. ಕಾರಡ್ಕ.
 22. ಗಬ್ಬಲಡ್ಕ
 23. ಮಿಂಚಿನಡ್ಕ
 24. ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ
 25. ಬಣ್ಪುತ್ತಡ್ಕ
 26. ಕಲ್ಲಡ್ಕ
 27. ವಿಜಯಡ್ಕ (ಕುಡ್ಪೋಲ್ತಡ್ಕ)
 28. ಪೇರಡ್ಕ

ಅಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಯೆಯ್ಯಾಡಿ
 2. ಕೋಡ್ಯಾಡಿ
 3. ಮುಚ್ಚಿರಡಿ
 4. ಬಂದ್ಯೋಡಿ
 5. ಆರ್ಯಾಡಿ
 6. ಬಾರಾಡಿ
 7. ಬೈಲಾಡಿ
 8. ನೆಲ್ಯಾಡಿ
 9. ಕೊಂಚಾಡಿ
 10. ಮುದ್ರಾಡಿ
 11. ಪಚ್ಚನಾಡಿ
 12. ಹಾರಾಡಿ
 13. ಬಾಲಾಡಿ
 14. ಮಂಜನಾಡಿ
 15. ಬಜಿಲಾಡಿ
 16. ಹಾಲಾಡಿ

ಆರ್/ಆರ/ಆರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಡ್ಕಾರ್
 2. ಅಡ್ಯಾರು
 3. ಪಾಲಾರ್
 4. ಕೆದ್ಕಾರ್
 5. ಕುದ್ಮಾರು
 6. ಕೊಯ್ಯಾರು (ಮುಲ್ಕಿದ ಉಪಗ್ರಾಮ).
 7. ತೋಡಾರು
 8. ಚಾಂತಾರು
 9. ಬೋಳಾರ
 10. ಮಡ್ಕಾರು
 11. ಮಡ್ಯಾರು
 12. ಮಿಜಾರು
 13. ಮಡಂತ್ಯಾರ್
 14. ಕಡಾರ್
 15. ಮಲಾರ್
 16. ಚೇವಾರ್
 17. ಕಡಾರ್
 18. ಕೆಯ್ಯೂರು
 19. ಕುತ್ಯಾರ್
 20. ಬಾಕ್ಯಾರ್

ಆಲ್/ಆಳ್/ಆಳ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಎರ್ಮಾಲ್/ಎರ್ಮಾಳ್
 2. ಕೈಪುಂಜಾಲ್
 3. ಬಜಾಲ್
 4. ಬೆದ್ರಾಳ
 5. ರೆಂಜಾಳ
 6. ಕೋಡಿಜಾಲ್

ಆವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅತ್ತಾವರ
 2. ಪೇಜಾವರ
 3. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ
 4. ನೀಲಾವರ
 5. ಹೊನ್ನಾವರ
 6. ಬಾಣಾವರ
 7. ಏಣಾವರ
 8. ಉದ್ಯಾವರ
 9. ಕಾರವಾರ

ಊರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪುತ್ತೂರು
 2. ಮಂಗ್ಳೂರು
 3. ಪೆರೂರು
 4. ಬೈಲೂರು
 5. ವಾಮಂಜೂರು
 6. ಕಾವೂರು
 7. ಸೀಮಂತೂರು
 8. ಕಾನತ್ತೂರು
 9. ಕಣಚೂರು
 10. ಎಲ್ಲೂರು
 11. ಪದ್ಮನೂರು
 12. ಸಾಂತೂರು
 13. ಮುಂಡೂರು
 14. ಮುಂಡ್ಕೂರು
 15. ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು
 16. ಕೆಯ್ಯೂರು
 17. ಕೊಡವೂರು
 18. ನಂತೂರು
 19. ಪಾದೂರು
 20. ಕಾವೂರು
 21. ಕೊಡವೂರು
 22. ಮರವೂರು
 23. ತೋಕೂರು
 24. ಪಾವೂರು
 25. ಕೊಂಡೆವೂರು
 26. ನಾವೂರು
 27. ಪಾತೂರು
 28. ಬೆಳ್ಳೂರು
 29. ಬನ್ನೂರು
 30. ಬಡಗನ್ನೂರು
 31. ಬಾಡೂರು
 32. ಮಿತ್ತೂರು
 33. ಸವಣೂರು
 34. ಕಣಂತೂರು

ಓಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನಿಡ್ಡೋಡಿ
 2. ಬಾಗಲೋಡಿ
 3. ಬೆದ್ರೋಡಿ
 4. ಸೂಂತೋಡಿ
 5. ಉಜ್ಜೋಡಿ

ಓಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕುದ್ರೋಳಿ
 2. ಮರೋಳಿ
 3. ಪುದ್ಕೋಳಿ
 4. ಕುದ್ಕೋಳಿ

ಪಳ್ಳ[೨][ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಾಟಿಪಳ್ಳ
 2. ಮಣಿಪಳ್ಳ
 3. ಮಾರಿಪಳ್ಳ
 4. ಮಜೀರ್ಪಳ್ಳ

ಕಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಜೆ
 2. ಎಣ್ಮಕಜೆ
 3. ನೀರ್ಕಜೆ
 4. ಬಳಕಜೆ
 5. ಬಾಳೆಕಜೆ
 6. ಶೇಡಿಕಜೆ
 7. ಅರ್ತಿಕಜೆ
 8. ಪಣಕಜೆ

ಕಟ್ಟೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ
 2. ಕೋತಲಕಟ್ಟೆ
 3. ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ
 4. ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ
 5. ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ
 6. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ
 7. ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ
 8. ಸರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ
 9. ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ
 10. ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ
 11. ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟೆ
 12. ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ
 13. ಬೀಜದಕಟ್ಟೆ
 14. ಪೆಲತ್ತ ಕಟ್ಟೆ
 15. ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ

ಕಲ್ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು
 2. ಕೋಡಿಕಲ್ಲು
 3. ನಿಂತಿಕಲ್ಲು
 4. ಮಂಚಕಲ್ಲು
 5. ಸುರತ್ಕಲ್ಲು
 6. ನಾಟೆಕಲ್ಲು
 7. ಸತ್ತಿಕಲ್ಲು

ಕಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಾನ
 2. ತೊಡಿಕಾನ
 3. ಬದಿಕಾನ
 4. ಬಳ್ಳಿಕಾನ
 5. ಕುಂಟಿಕಾನ
 6. ಏಳ್ಕಾನ

ಕಾರ್/ಗಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಲಂಕಾರ್
 2. ಆಲಂಗಾರ್
 3. ಅಜೆಕಾರ್
 4. ಎಕ್ಕಾರ್
 5. ಕಜೆಕಾರ್
 6. ಕಡೆಕಾರ್
 7. ಕಡ್ಮಕಾರ್
 8. ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್
 9. ಕುರುಂಜಿಕಾರ್
 10. ಕೋಟೆಕಾರ್
 11. ಕಿನ್ನಿಂಗಾರ್
 12. ಕಿಳಿಂಗಾರ್

ಕೋಟೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸುತ್ತುಕೋಟೆ
 2. ಮಾಯಿಲಕೋಟೆ
 3. ಬೇಕಲಕೋಟೆ

ಕೋಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಾಸರಕೋಡು
 2. ಕಾಸರಗೋಡು
 3. ಬಾಳುಗೋಡು
 4. ಕೂಜುಗೋಡು

ಕೋಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೋಡಿ
 2. ಭಟ್ರಕೋಡಿ
 3. ಬಂಗಾರ್ ಕೋಡಿ
 4. ಕುದನೆಕೋಡಿ
 5. ಕತ್ತೆರಕೋಡಿ
 6. ಒಡಿಪ್ರಕೋಡಿ

ಗುಡ್ಡೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ
 2. ಮಡಿಕೇರಿಗುಡ್ಡೆ
 3. ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ
 4. ಪಾಂಗಾಳಗುಡ್ಡೆ
 5. ಕೊಂಬಗುಡ್ಡೆ
 6. ಗಾಡಿಗುಡ್ಡೆ
 7. ಪಿಂಗಾಣಿಗುಡ್ಡೆ
 8. ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ
 9. ಕೊಂಬಗುಡ್ಡೆ
 10. ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ
 11. ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ
 12. ಶೇಡಿಗುಡ್ಡೆ

ಗೋಳಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ
 2. ಬಜಗೋಳಿ
 3. ತೌಡುಗೋಳಿ
 4. ಕಾಯರ್ ಗೋಳಿ
 5. ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ
 6. ಸೀತಾಂಗೋಳಿ
 7. ದೈಗೋಳಿ

ಜಾಲ್/ಚಾಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೋಡಿಜಾಲ್
 2. ಕೋಡಿಂಜಾಲ್
 3. ಹೆರೆಂಜಾಲ್
 4. ನೀರ್ಚಾಲ್
 5. ಬಳೆಜಾಲ್
 6. ತಟ್ಟೆಜಾಲ್

ಬಾಳ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾಳ
 2. ಕೋಡಿಂಬಾಳ

ಅರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾಯಾರ್
 2. ಕಯ್ಯಾರ್
 3. ಅಡ್ಯಾರ್
 4. ಕಡಂಬಾರ್

ಬಿಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತೋಡಂಬಿಲ
 2. ಬಗಂಬಿಲ
 3. ಬಾಂಬಿಲ

ಬೈಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಊರುಬೈಲ್
 2. ತಡಂಬೈಲ್
 3. ಪಡ್ಡಂಬೈಲ್
 4. ಪೊಯ್ಯೆತ್ತ ಬೈಲ್
 5. ಸೂರಂಬೈಲ್
 6. ಮಡಂಬೈಲ್
 7. ನಡುಬೈಲು
 8. ಮಾರ್ಣಬೈಲು
 9. ಕೋಡಿಬೈಲ್
 10. ಕೋಡಿಯಾಲಬೈಲ್
 11. ಪಿಲಿಬೈಲ್
 12. ಮಜಿಬೈಲ್
 13. ಪಣೊಲಿಬೈಲ್
 14. ಮಲರಾಯಬೈಲ್
 15. ಬಾಕ್ರಬೈಲ್
 16. ಅಡ್ಕತ್ತ್ ಬೈಲ್
 17. ಮೂಡಂಬೈಲ್
 18. ಕೊಣಿಬೈಲ್

ಮಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಎಲಿಮಲೆ
 2. ಕೂಜುಮಲೆ
 3. ನಿಡ್ಯಮಲೆ
 4. ಮೂಕಮಲೆ
 5. ಸುಳ್ಳಮಲೆ
 6. ಬೇಂಗಮಲೆ
 7. ಕೋಳಿಕ್ಕಮಲೆ
 8. ಎರುಮಲೆ
 9. ಪಡುಮಲೆ
 10. ವಳಮಲೆ
 11. ಪೂಮಲೆ
 12. ಸುಟತ್ ಮಲೆ
 13. ಬಂಟಮಲೆ

ಮಾರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅದಮಾರು
 2. ಕೇಮಾರು
 3. ಫಲಿಮಾರು
 4. ಬರಿಮಾರು
 5. ಕೋಳ್ತಿಮಾರ್
 6. ಮುದಲೆಮಾರ್
 7. ತಾಮಾರು

ಮಾಳ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಎರುಮಾಳ
 2. ಮಾಳ

ಮೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಚಿಕ್ಕುಮೂಲೆ
 2. ಬಾಲೆಮೂಲೆ
 3. ಬಾವಲಿಮೂಲೆ
 4. ಮರತಮೂಲೆ
 5. ಸುಣ್ಣೊಮೂಲೆ
 6. ಈಂದುಮೂಲೆ
 7. ಬೊಳ್ಳೂರ ಮೂಲೆ
 8. ಬಾಗಂತಮೂಲೆ
 9. ಬೊನ್ಯಮೂಲೆ

ಮಜಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಲತ್ತಂಡೆಮಜಲ್
 2. ಕಂಟ್ರಮಜಲ್
 3. ಕನಕಮಜಲ್
 4. ದಂಡನಮಜಲ್
 5. ಪಿಲಿ ಮಜಲ್

ಮುಗೇರ್/ಮೊಗರು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಜಪ್ಪಿನ ಮುಗೇರ್
 2. ಕುಡ್ತಮುಗೇರ್
 3. ನರಿಮೊಗರು
 4. ಎಡಮೊಗರು
 5. ಪಶ್ನಮುಗೇರ್
 6. ಅಂಗಡಿಮುಗೇರ್
 7. ಮಿತ್ತಮುಗೇರ್

ಪಾಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉಜಂಪಾಡಿ
 2. ಕಟಪಾಡಿ
 3. ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ
 4. ಕುದ್ರೆಪಾಡಿ
 5. ಪಳ್ಳಪಾಡಿ
 6. ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ
 7. ಬೊಳಂಪಾಡಿ
 8. ಬೋಪಾಡಿ
 9. ಮಾಯಿಪಾಡಿ
 10. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ
 11. ಬೇಲಂಪಾಡಿ
 12. ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ
 13. ಕುಟ್ರಂಪಾಡಿ
 14. ದೇಲಂಪಾಡಿ
 15. ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ
 16. ನುಳ್ಳಿಪಾಡಿ
 17. ನಾರಂಪಾಡಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://libcatmysore-koha.informindia.co.in/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=147323&shelfbrowse_itemnumber=165279#holdings[dead link]
 2. .ಡಾ. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ತುಳುವ ಜಾನಪದ,ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ,೨೦೦೭