ತುಳುವೆರೆನ ಅಟಿಲ್ ದ ಸೊತ್ತುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ನಮ ತುಳುವೆರ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲುವೆರ್. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ.

ಮಣ್ಣ್‌ದ ಸೊತ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಗಂಜಿದ ಕರ
 2. ಕಜಿಪುದ ಬಿಸಳೆ
 3. ಕೂಜಿ ನೀರ್ ದಿಂಜಾವುನ
 4. ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗದ್ದಾವು
 5. ಕುದುಪೆ
 6. ಅಡ್ಯಾರ
 7. ನೀರಡ್ಯಾರ
 8. ಮಂಡೆ
 9. ಬಾವಡಿ
 10. ಓಡು(ಕಪ್ಪರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ
 11. ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ

ಕೈಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಜಿಪುದ ಕೈಲ್
 2. ನುಪ್ಪು ಬಳಸುನ ಕೈಲ್
 3. ಸಟ್ಟುಗ ಮರತ
ಮರತ ಸಟ್ಟುಗ

ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿ
 2. ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಿ
 3. ಅಪ್ಪೊದ ಕಾವಲಿ
 4. ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಣೆ
 5. ಇಡ್ಲಿದ ಕರ/ತೊಂದುರು
 6. ಓಡುಪಾಲೆ

ನುಪ್ಪುಗು ಸಂಬದಿಸಿನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾವುಡೆ
 2. ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡುನ ಕುಡ್ಪು
 3. ನುಪ್ಪುದ ಕೈಸಟಿ
 4. ವಣಸ್‍ದ ಬಟ್ಟಲ್

ನೀರ್ ಕೂಟ್ಯರ ಇತ್ತಿನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೊಡಪಾನ
 2. ಚೊಂಬು
 3. ಗ್ಲಾಸ್
 4. ಕುದುಪೆ
 5. ಮಂಡೆ
ಕಡೆಪಿಕಲ್

ಇತರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪೇರ್ ಲಪ್ಪುನ ಕೊಂಡೆ
 2. ಅಲೆ ತುಳಿಪುನ ಮಂತ್
 3. ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ಕುದುಪೆ
 4. ಬಲಾಯಿ
 5. ಸಂಬಾರ ಮರಾಯಿ
 6. ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್
 7. ಬೀಸ್ ಕಲ್ಲ್

ಕುಲ್ಲುನ ಮಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮುಕ್ಕಾರ್ ಮಣೆ
 2. ಉಪ್ಪಡ್ ದ ಕಲ್ಪಡ
 3. ಕಜಿಪುದ ಪಿಂಗಾಣಿ
 4. ಬಲ
 5. ಮೈಪು ಸೂಡಿ
 6. ಮುಗಯಿ
 7. ಕನಕ್ ದ ದಿಕ್ಕೆಲ್
 8. ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದ ಸೊಗಲೆ
 9. ಚಿಮಿಣಿ

ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಸೊತ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕತ್ತಿ
 2. ಚೂರಿ
 3. ಕಡ್ಪ ಕತ್ತಿ
 4. ಮುಟ್ದದನೆ
 5. ಪೆರದನೆ


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]