ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಪುಟೊಡು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗೆಟ್ ನಡತ್‌ನ ಲೇಸ್‍ಲೆನ ಇವರೊ ಇಪ್ಪುಂಡು.

  1. ಲೇಸ್‍ಲು ೧ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿ, ಕುಡ್ಲ, ೧೨ ಜೂನ್, ೨೦೧೫ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ ೪ ಗಂಟೆ
  2. ಲೇಸ್‍ಲು ೨ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿ, ಕುಡ್ಲ, ೦೯ ಜೂನ್, ೨೦೧೬ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ ೪ ಗಂಟೆ
  3. ಲೇಸ್‍ಲು ೩ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿ ಕುಡ್ಲ ೨೦ ಅಗೋಸ್ಟು, ೨೦೧೬ ಸನಿಯಾರೊ
  4. ಲೇಸ್‍ಲು ೪ ಜಾಗೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಭವನೊ, ೧೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬
  5. ಲೇಸ್‍ಲು ೫ ಜಾಗೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಭವನೊ, ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೬ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನ ೨ ಗಂಟೆ
  6. ಲೇಸ್‍ಲು ೬ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿ ಕುಡ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ ೫, ೨೦೧೬ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನೊ ೨ ಗಂಟೆ
  7. ಲೇಸ್‍ಲು ೭ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿ ಕುಡ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ ೬, ೨೦೧೭ ಸೋಮಾರ ಮದ್ಯಾನೊ ೩ ಗಂಟೆ
  8. ಲೇಸ್‍ಲು ೮ ಜಾಗೆ : ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಕುಡ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ೦೩, ೨೦೧೮ ಬಯ್ಯಗ್ ೩:೩೦ ಗಂಟೆ