ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಂಗಾರ್‌ದ ಚೈನ್

ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪಾಡುನ ಮಾಲೆ[೧]ಲೆನ್ ಸರೊ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]. ಉಂದೆನ್ ಬಂಗಾರ್‌ಡ್, ಅಲುಮ್ಯೂನಿಯಂ, ಪಿತ್ತಳೆ, ಸ್ಟೀಲ್, ಬೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೋಹೊಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಪಾಡೊನುವೆರ್. ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲು ದಿಂಜ ಗಳಸುವೆರ್. ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಾಡುನ ಸರೊಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಸರೊಕುಲ್ ಉಲ್ಲ. ಉಂದು ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ಒ೦ಜಿ. ಸರೊಟ್ ಪದಕಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರಕ್ಕೊ ಪದಕ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸರೊಟ್ ತೋರ, ಸಪೂರ ಅತ್ತಂದೆ ಉದ್ದ, ಕುದ್ಯಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಸರತ್ತ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಹವಳದ ಸರ/ಪಕಲದ ಸರ

ಕೆಂಪು ಹವಳನ್ ಬಂಗಾರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಕೊತ್‍ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ. ಕೊಂಕಣಿ ಜಾತಿದಕುಲು ಮದಿಮೆದಾನಿ ಉಂದೆನ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲೆರ್, ಲಂಬಾಣಿಗೆರ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ್‌ತಿನಕುಲು ಹವಳದ ಸರಕುಲೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್.

 1. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರ

ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಲೆಕೊ ಬಂಗಾರ್‌ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ

 1. ಕುಕ್ಕು ಮುಡಿ ಸರ

ಕುಕ್ಕು ಮುಡಿತ ಲೆಕೊ ಬಂಗಾರ್‌ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ

 1. ಅಪ್ಪ ಸರ

ಅಪ್ಪದ ಗುರಿತ ಲೆಕೊ ಬಂಗಾರ್‌ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ

 1. ಬಜಿಲ್ ಸರ

ಬಜಿಲ್‌ದ ಲೆಕೊ ಬಂಗಾರ್‌ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ

 1. ಕರಿಮಣಿ ಸರ

ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನವು ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದ ಕ್ರಮ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಡ್ ಕರಿಮಣಿಗ್ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಉಂಡು. ಕರಿಮಣಿನ್ ನೂಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಂಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ. ಕರಿಮಣಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಕಪ್ಪುದ ಮಣಿ ಪಂಡ್ ‍ದ್ ಅರ್ಥೊ.

 1. ಚಕ್ರ ಸರ

ಚಕ್ರದ ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಸರ

 1. ಪಾವಲಿ ಸರ

ಬಂಗಾರ್‌ದ ಪಾವಲಿಲೆನ್ ಜೋಡಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ.

 1. ಕಂಠಿ ಸರ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಡ್ಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಗೊಂಡೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟ್‌ದಕುಲು ಸೀರೆನ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಸುತ್ತುವೆರ್ ರಾಕೆ ಪಾಡುನು ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಪ್ರಾದಯೊಗ್ ವಿರುದ್ದವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ. ಆ‌ಯಿಕ್ ಅಕುಲು ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸರಕುಲೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್.

 1. ಕಾಸಿನ ಸರ
 2. ಮಣಿಸರ
 3. ದೃಷ್ಟಿ ಸರ
 4. ಕೊಳ್ ನೂಗ್ಲು

ಕಪ್ಪು ನೂಲಿದ ಮಂಗಲ ಸರ. ಅತ್ತಂದೆ ಸೀರೆದ ಸೆರಂಗ್‌ಗ್ ಆಧಾರವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಸರ. ಕಂಡನಿ ತೀರ್ ನಂಚಿನಕ್‍ಲ್ ಈ ಸರನ್ ಪಾಡುಜೆರ್.

 1. ತವಜಿಗಿ ಸರ

ಇಲ್ಲಾದ ಯಜಮಾನ್ತಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಡ್ ಸರತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಬೀಗದ ಕೈ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಗೊಂಡೆರೆನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಉಪ್ಪುನು ತವಜಿಗಿ ಸರ ಉಂದು ಅಕ್‌ಲೆನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಬಂಗಾರ್. ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸರನ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಉಂದು ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸರ. ಕಂಡನಿ ತೀರ್ ನಂಚಿನಕ್‍ಲ್ ಈ ಸರನ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://chain.com/
 2. https://thegoldgods.com/collections/chains
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸರ&oldid=126859"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು