ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಈಸಾನ್ಯೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಲೆಡ್ ಈಶಾನ್ಯೊ,NE
ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಲೆಡ್ ಈಶಾನ್ಯೊ,NE

ಈಸಾನ್ಯೊ ( ಇಸಾನ್ಯ; ಈಶಾನ್ಯ; ಈಶಾನ್ಯೊ, North-east, NE, N 45°E ) ಇನ್ನಗ ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಶನ(ದೇವೆರೆನ) ದಿಕ್ಕು. ಉಂದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಬಡಕಾಯಿ (ಉತ್ತರ) ಬೊಕ ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ಮೂಡಾಯಿ (ಪೂರ್ವ)ದ ಸರಿ ನಡುಟು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಈಸಾನ್ಯೊನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಧಾರೊಡು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು ( ನಿಜವಾಯಿನ ಉತ್ತರೊಗುಲಾ (True North) ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಉತ್ತರೊಗುಲಾ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿದಾತ್ ವ್ಯತ್ತಾಸ ಉಂಡು). ಇಂಚಾದ್ ರಾತ್ರೆಡ್ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರೊದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುಂಡ ಬಲಭಾಗದ ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ಆಪುಂಡು.

ಮೂಡು ದಿಕ್ಕುದ ಆಧಾರೊಡು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ದಿಕ್ಕು ಮೂಡಾಯಿ. ಮೂಡಾಯಿರ್ದ್ ದತ್ತ ಭಾಗದ ೪೫ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ಆಪುಂಡು.

ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಆಧಾರೊಡು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿನ್ ನೇಲಾಂಡ, ಅವು ಬಡಕಾಯಿ-ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಅನುಗುಣವಾದ್ ಉಂತುಂಡು. ಇಂಚ ಉಂತುನ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತುದುಪ್ಪುವೆರ್.ಅಂಚನೆ ಕೆಂಪು ಗುರುತುದ ಪಿರಾವುದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕೊಡು ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು 0 ಡಿಗ್ರಿ (ಇಜಿಂಡ 360 ಡಿಗ್ರಿ) ಇಂದ್ ಮೌಲ್ಯ ಸೂಚಿಸಾದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಪಟ್ಟಿದ ಕೆಂಪು ಬಡಕಾಯಿ ಗುರುತುಗು, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕದ ಬಡಕಾಯಿ (0° ಯಾನೆ 360° ) ಗುರುತುಗು ಒಂದುನ ಲೆಕ್ಕೊ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ್ ಪತ್'ದ್ ಉಂತಿಯರ್ಡ 45° ಸೂಚಿಸಾವುನ ದಿಕ್ಕೆ ಈಶಾನ್ಯ (NE ಯಾನೆ N 45°E).

ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣದ ಆಧಾರೊಡು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಶನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ- Global Positioning system) ಇನ್ಪಿನ ಆಧುನಿಕ ಭೂಪಟ ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಆದುಂಡು. (ಸೆಟಲೈಟುಲು-satellites) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶೊಡು ತಿರುಗುನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಕ್ಸಾಂಸ (ಅಕ್ಷಾಂಶ -Latitude)- ರೇಕಾಂಸ (ರೇಖಾಂಶ-Longitude)ಲೆನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟಿನ ಉಪಕರಣೊಲೆಡ್ ದಾಖಲೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣೊನು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಉಂತುಂದು ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನೊಗು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಗ, ಅವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶೊಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಉಪಕರಣೊಗು ತೋಜುನ ಐನ್ ಆಜಿ ಇಜಿಂಡ ಅಯಿಡ್'ದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹೊಕುಲೆನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಮಾಹಿತಿ ಗೆತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ್ ಈರ್ ಉಂತುದಿನ ಜಾಗದ ನಿಖರ ಅಕ್ಷಾಂಶ-ರೇಖಾಂಶೊಲೆನ ನಿರ್ದೇಸಾಂಕೊಲೆನ್ (ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು- Coordinates) ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣದ ಪರದೆದ ಮಿತ್ತ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣೊಡು ನಿಖರವಾಯಿನ ಅಂಕಿಕ(ಡಿಜಿಟಲ್- digital) ದಿಕ್ಸೂಚಿ( ಕಂಪಾಸ್-Compass) ಲಾ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ನಿಖರವಾದ್ ಈಶಾನ್ಯ (N 45° E) ದಿಕ್ಕುನು ಗುರುತು ಪಾಡೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ವಾಸ್ತುಡು ಈಸಾನ್ಯೊದ ಪಾತ್ರ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಚೀನ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈಶಾನ್ಯ ಈಶನ (ಈಶ್ವರನ) ದಿಕ್ಕು. ಬುಧ ಈ ದಿಕ್ಕುಗು ಅಧಿಪತಿ ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುನಗ ದೇವೆರೆನ ಕೋಣೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಳಸುನ ಕೆಲಸೊಲೆನ ಕೋಣೆಗ್ ಈಶಾನ್ಯೊಡು ಜಾಗ ದೀವೊಡು ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಈಶಾನ್ಯೊಡು ದುಣ್ಣದ ಸಾಮಾನು ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲಾ ಉಂಡು.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_direction
  2. https://web.archive.org/web/20180126124752/http://www.vedicvaastu.com/North_East.php