ನೈರುತ್ಯೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕ ಪಟ್ಟಿ- 225 ಡಿಗ್ರಿಡ್ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕು
ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕ ಪಟ್ಟಿ- 225 ಡಿಗ್ರಿಡ್   ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕು (ದಿಕ್ಕುಲೆನ್ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಡ್ ತೋಜಾದೆರ್)

ನೈರುತ್ಯೊ (ನೈಋತ್ಯ, ನೈರುತ್ಯ,South-west, SW, S 45° W) ನಂಮ ಭೂಮಿದ ಸಹಜ ಆಯಂಸ್ಕಾತೀಯ ಗುಣತ ಮಿತ್ತ್ ಗುರುತು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕ್: ಉಂದು ತೆಂಕಾಯಿ ಬೊಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಲೆನ ಸಮಾ ನಡುಟು, ಇನ್ನಗ ತೆಂಕಾಯಿಡ್ದ್ 45° ಕೋನೊಡು ಪಡ್ಡಾಯಿದಂಚಿ ಉಪ್ಪುನ ದಿಕ್ಕ್.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ನೈರುತ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿಕ್ಕುಗು ರಾಹು ಅಧಿಪತಿ. ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣತ ರಾಹು ಅದೃಷ್ಟ,ಆರೋಗ್ಯ,ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೊಕ ಸ್ಥಿರತೆದ ಗುಣಕುಲೆಗುಲಾ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುನಾಯೆ ಇಂದ್ ದುಂಬುದಕಲೆನ ನಂಬಿಕೆ.ಅಂಚಾದ್ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ್ಧತಿಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುನಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೋಣೆನ್ ನೈರುತ್ಯೊ ದಿಕ್ಕುಡು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕ್'ದ ಗುರುತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕುನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನೊಲು:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತುನ ದಿಕ್ಕು ಪಡ್ಡಾಯಿ (ಪಶ್ಚಿಮ). ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುಂಡ, ಮೂಂಕುದ ನೇರೊಗು ದತ್ತ್'ಗ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪಿನವೆ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕ್.

ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಆಧಾರಿತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ (Magnetic compass- ಕಂಪಾಸ್) ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್'ದ್ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕುನು ದಿಂಜ ನಿಖರವಾದ್ ತೋಜಾವರೆ ಆಪುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಡ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಸಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಪಟ್ಟಿದ ಸಹಜ ಗುಣ ಇನ್ನಗ ಅವೆನ್ ನೇಲಾಂಡ ಅವು ಬಡಕಾಯಿ -ತೆಂಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಸಮನಾದ್ ತಿರುಗುದ್ ಉಂತುಂಡು. ದಿಕ್ಸೂಚಿಲೆಡ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ಪಟ್ಟಿ ಬಡಕಾಯಿ ತೋಜಾವುನೆನ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಬೊಕ N ಇಂದ್ ಬರೆದ್ ಗುರುತು ಮಲ್ತ್'ದುಪ್ಪುವೆರ್. ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಉಲಾಯಿ ಉರುಟುದ ಫಲಕೊಡು 0 ಡಿಗ್ರಿರ್ದ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರೊಡು ( ಗಡಿಯಾರ ತಿರುಗುನಂಚ -clockwise) ಸಮಾನ ಭಾಜಕ ಗುರುತುಲೆನ್ ಡಿಗ್ರಿದ ಅಂಶೊಲೆನ್ ಬರೆದ್ ತೋಜಾದುಪ್ಪುವೆರ್. ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ನಂಮ ಭೂಮಿದ ಬಡಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಗು ಒಂದುನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್'ದ್ ಉಂತಿಯರ್ಡ ಬಡಕಾಯಿದ 0 (360) ಡಿಗ್ರಿರ್ದ್ 225 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪಿನ ದಿಕ್ಕೇ ನೈರುತ್ಯ.

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.vastushastraguru.com/south-west-vastu-dosh-remedies/
  2. https://web.archive.org/web/20200929141509/https://www.evavaastu.com/2020/08/east-facing-house-vastu-plan-hindi.html
  3. https://web.archive.org/web/20180126113447/http://www.vedicvaastu.com/South_West.php
  4. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/home-garden/vaastu-tips-for-your-homes-main-entrance/articleshow/19611030.cms