ಎಸ್.ಯು.ಪಣಿಯಾಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ಚಳುವಳಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಗಣ್ಯೆರ್. ತುಳುಬಾಸೆಗಾತ್ರೊ ಆರೆನ ಸೇವೆ ಮಾಮಲ್ಲ.ತುಳುನಾಡ ಪ್ರೆಸ್, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ, ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ, ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಬರೆದ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸೊ ಮಲ್ತೆರ್. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿತ್ತ ಪುದರ್ಡ್ ಆರ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್- ತುಳುನಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ, ತುಳು ಚಳುವಳಿ ಉಂದೆಗಾತ್ರೊ ಆರ್ ಏತೋ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೆರ್. ಪಣಿಯಾಡ್‍ದಾರೆನ ಪೂತಿ‍ ಪುದರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಪಾಧ್ಯ.ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಆರೆನ ಊರು ಪಣಿಯಾಡಿಬೈಲ್. ಒಡಿಪು ರಥಬೀದಿಗ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಬೈಲ್ ಉಂಡು. ಪಣಿಯಾಡಿದಾರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ವಾದಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯ.ಅಪ್ಪೆ ಯಮುನಾ. ಎಸ್‍.ಯು.ಪಣಿಯಾಡಿದಾರ್ ೧೮೯೭ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ೪ನೇ ತಾರೀಕ್‍ದಾನಿ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್.ಪಣಿಯಾಡಿದಾರ್ ಉಡ್ಪಿಡ್ ಒಂತೆ ವರ್ಸೊ ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತೆರ್‍. ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ನಣಾದ್ ಎಚ್ಚ ಕಲಿವಿಕೆಗಾತ್ರೊ ಸುರುಗು ಮೈಸೂರುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ರಾಸ್‍ಗ್ ಪೋಯೆರ್‍. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿರೋಮಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಬಂಗಾರ್‍ದ ಪದಕೊ ಪಡೆಯೆರ್‍. ಆರೆನ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಗುಜರಾತ್‍ಡ್‍ ಸುರುವಾಂಡ್. ಬರೋಡಾದ ಲೈಬ್ರರಿಡ್ ‍ಉದ್ಯೋಗೊಗು ಸೇರ್ಯೆರ್.ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ವರ್ಸೊ ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಉಡ್ಪಿಗ್‍ ಬತ್ತೆರ್. ಉಡ್ಪಿಡ್ ಬೇರ,ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ತುಳು ಚಳವಳಿದ ಕೆಲಸೊ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]