ಕುಂಕುಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಭಾರತೊದ ಬಣ್ಣೊಲು(೨೦೦೯)

ಕುಂಕುಮ - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದಕುಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಕು೦ಕುಮ ಪೊಡಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಅಯಿನ ಮಂಜಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಕಾವಿಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಂಜಲ್ದ್ ಕೊಂಬುಲೆನ್ ಎಡ್ಡೇನೊ ಉಲ್ಂಗದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಸುಣ್ಣೊನು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದಾನದ ಕಡ್ದ್ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊದ ಪೊಡಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಗು ಬದಲುಂಡು.

ಭಾರತೊಡು ಇಂದೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಬೇತೆನೇ ಪುರ್‌ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕುಂಕುಮ - ಕನ್ನಡೊಡು ಕುಂಕುಮ, ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು कुङ्कुमम्), kunku (mr:Marathiಕುಂಕು(ಮರಾಠಿ), कुंकू), ಕುಂಕುಮ್(ಬೆಂಗಾಲಿ) কুমকুম, (Hindi), ಕುಂಕುಮಮ್(ತಮಿಳ್) குங்குமம்), ಕುಂಕುಮ (ತೆಲುಗು) కుంకుమ, ಕುಂಗಕುಂಮ್(ಮಲಯಾಳಿ) കുങ്കുമം).

ಕುಂಕುಮೊದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಂಕುಮೊನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಹಿಂದುಲು ಮುಂಡೊದ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡೊನುವೆರ್. ಈ ಜಾಗೆಡ್ ದೀಡೊನ್ಯರ ಕಾರಣೊ ದಾನೆ ಪಂಡ ಯೋಗ(ರಾಜಯೋಗ) ಅಭ್ಯಾಸೊಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರೊ ಏಳ್ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೊ ಆದ್ ಇಬಾಗೊ ಆತುಂಡು. ಬೆರಿಎಲುತ ಮೂಲೊಡ್ದ್(ಬೀಲೊಡ್ದ್) ಸುರುವಾದ್ ತರೆತ ಕೊಡಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಪರಡ್‍ದ್ಂಡ್. ಈ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರೊಲೆಡ್ಗ ಆಜೆದ ಚಕ್ರೊ (ಮುಂಡೊದ ಮಿತ್ತ್) ಮೂಜನೆಕಣ್ಣ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಕಣ‍್ಣ್‌ಲೆನ ಪುರ್ಬುದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ಬಿಂದು. ಈ ಬಿಂದುದ ಮೂಲಕೊ ನರಮಾನ್ಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ್ ದೈವಿಕತೆಗ್ ಕ‍ಣ್ಣ್‌ ದೆಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಂಧ್ ನಂಬುವೆರ್. [೧]. ಅಂಚಾದ್ ಕುಂಕುಮೊನು ಶರೀರೊದ ಪವಿತ್ರೊವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡ್ ದೀಡುನೆಂದ್ ಹಿಂದುಲು ನಂಬುವೆರ್.

ಮುಂಡೊದ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಕುಂಕುಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಂಡೊಡು ಕುಂಕುಮೊನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುರ್ತೊಡು ದೀಡುನ ಕ್ರಮೊ -

 • ಶೈವೆರ್ : ಶಿವನ ಆರಾಧಕೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮೂಜಿ ವೀಭೂತಿ ಪಟ್ಟೆಲೆನ್ಗ ಅಡ್ದೊ ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿತ ನಡೂಟು ಕುಂಕುಮೊನು ಉರೂಂಟಾದ್ ದೀಡುವೆರ್.
 • ವೈಷ್ಣವೆರ್ : ವಿಷ್ಣುನ ಆರಾಧಕರ್ ರಡ್ಡ್ ಬೊಲ್ದುದ ನಾಮೊಲೆನ್ ಕೊಂಬುದಾಕಾರೊಡು ಬರೆದ್ ನಡೂಟು ಕೆಂಪು ಗೆರೆ ಒಯ್ಪುವೆರ್. ಕೆಂಪುಗೆರೆನ್ ಕುಂಕುಮೊದ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೆರತ್‌ದ್ ಒಯ್ತೊನುವೆರ್. ಬೊಳ್ದುದ ನಾವೊನು U ಆಕಾರೊಡು ಬರೆವೊನುನ ಪದ್ದತಿಲಾ ಕೆಲವೆರೆಡ ಉಂಡು.
 • ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಅನುಯಾಯಿಲು ಕುಂಕುಮೊನು ಕೊಂಬುದಾಕಾರೊಡು ಬೊಟ್ಟುದ ನಡೂಟು ಮುಂಡೊದ ನಡೂಟು ಇಪ್ಪುನಂಚ ದೀಡೊನುಬೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೊಟ್ಟು ಮಂಜಲ್ಡ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಶ್ರೀಗಂಧೊಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್. [೨]

ಕುಂಕುಮೊದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡು ಬೊಳ್ದುದ ಗೆರೆಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಭಗವಂತನ ಪಾದಮುದ್ರೆಲೆನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವುಂಡು. ಕೆಂಪುಗೆರೆ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವುಂಡು.[೧] ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡು ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊದ U ಆಕಾರೊದ ಬೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಪದ್ಮೊಲೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕುಂಕುಮೊ ಭಕ್ತೆರೆನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಸವುಂಡು.[೨] ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡು ಮುಂಡೊಡು ದೀಡ್‌ನ ಗುರ್ತುಲು ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದೊಲೆಡ್ ಏಪೊಲಾ ಸೇವಕ ಆದಿಪ್ಪೊಡುಂದು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಏಪೊಲ ದೈವೀಶಕ್ತಿನ್ ಬುಕ್ಕೊ ದೈವೀ ಭಾವನೆನ್ ತೋಜಾವುನ ಗುಣೊಡ್ದಾದ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವೊನ್ ಗಳಸ್‌ದ್ಂಡ್. ಕುಂಕುಮೊನ್ ಮಂಜಲ್‍ಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನೆಡ್ದಾರ ಇಂದೆಟ್ ದಿಂಜಪಾಲ್ ಬೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಪಂದನೆಲು ಇಂದೆಟ್ ಮಂಜಲ್‌ದಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊ ಆಯಿನೆಡ್ದಾರ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆನ್ ದಿಂಜ ಆಕರ್ಶಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್.
 • ಕುಂಕುಮೊಡು ಇಪ್ಪುನ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾರೊ ಅವು ಆರಾಧಕನ ಸೂಸ್ಮೊ ಶರೀರೊನು ಬುಕ್ಕೊ ಮನಸ್ಸ್‌ನ್ ಪರಿಶುದ್ಧೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಮುಂಡೊಡು ದೀಡೊನುನ ಅರಾಧಕನ್ ಒವ್ವೇ ಇರೋದ ಶಕ್ತಿಲು ಸೇರೊನ್ಯರ ಸಾದ್ಯೊ ಆಪುಜಿ.[೩]

ಪೊಂಜೋಲು ಬುಕ್ಕೊ ಕುಂಕುಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊವು ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ಪುನವು(ಪೆರಿಯ ಪೊಂಜೆಲೆಗ್) ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿದ ಸಂಕೇತೊ. ಅವ್ವೇ ಪೊಣ್ಣುಮಗಳಾಂಡ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದೊ ಸೂಚಕವಾದ್ ಇಲ್ಲಡೆಡ್ದ್ ಪಿದಾಡ್‌ನಗ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಕಂಡನಿ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಂಕುಮೊನು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ದೇವಸ್ತಾನೊಗು ಪೋನಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಉಂಗಿಲೊದ ಬಿರೆಲ್‌ನ್ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊದ ಮಂಜಲ್‌ ಪೊಡಿಟ್ ಮುರ್ಕದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಂಟೆಲ್ದ ಜಾಗೆಡ್ ಬೊಟ್ಟುನು ದೀಡೊನ್ಬೆರ್.
 • ಆಂಜೊನಕುಲು, ಪೊಂಜೊನಕುಲು, ಆಣ್ಜೋಕುಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಮುಂಡೊಡು ಕುಂಕುಮೊದ ಬೊಟ್ಟುನು ದೀಡೊನ್ಬೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪೋನಗ ಪೂಜೆದ ಸಮಯೊಡು ಕುಂಕುಮೊದ ಬೊಟ್ಟುನು ದೀಡೊನ್ಬೆರ್. ಭಾರತೊದ ದಿಂಜ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನ ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಏಪೊಲ ಅಕ್ಲೆನ ತೆರತ ಬದ್ಕಲೆದ ಬಾಗೊಡು ಕುಂಕುಮೊನು ದೀಡೊನ್ಬೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಸಿಂಧೂರಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಕುಂಕುಮೊನು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾದ್ ದೀಡೊನ್ಬೆರ್. ಜನೊ ಅಕ್ಲೆನ ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲ್‌ನ್ ಕುಂಕುಮೊಡು ಮುರ್ಕದ ಮುಂಡೊದ ಮಿತ್ತ್ ಉದ್ದೊದ ನಾಮೊದ ರೀತಿಡ್ ಉದ್ದವಾದ್ ಒಯ್ತೊನುನ ಪದ್ದತಿಲಾ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣ‍್‌ದ ಪುರ್ಬುಲೆನ ನಡುಟು ಉರುಂಟಾದ್ ಬೊಟ್ಟು ದೀಡೊಡುನ ಪಾಡ್‌ಲಾ ಉಂಡು.
 • ಕಂಡನಿ ಇದ್ಯಾಂದಿನಕುಲು ಕುಂಕುಮೊನು ದಾಯೆ ದೀಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರೊ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರಣೊ ದಾನೆ ಪಂಡ - - ವಿಧವೆಯೆರ್‌ನ ಕಂಡನಿಯನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರೊದ ಸೈತಿಬುಕ್ಕೊದ ಪಯನೊಗು ತೊಡಕಾಪುಂಡು. ಕಂಡನಿಯನ ಸಾವುಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊ ಆಯನ ಬುಡೆದಿನ ಮುಂಡೊಡು ಕುಂಕುಮೊನು ದೀಡೊನುನಗ ಆಲ್ ಆಲೆನ ಕಂಡನಿಯನ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನುವಳ್. ಇಂದೆಡ್ದ್ ಆಲೆನ ಕಂಡನಿಯನ ಶರೀರೊ ನಾನೊರ ಭೂಲೋಕೊಗು ಬರ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಸೊ ಆವುಂದು ನಂಬುಬೆರ್.
 • ಮಾಯೆದ ಮೋಕೆಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆ ಸಂದ್‌ಯರ ಪೊಂಜೊವು ಆಲೆನ ಕಂಡನ್ಯನ ಸಾವುಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಆಲೆಡ ಇತ್ತಿನ ಮೋಕೆದ ಬಾವೊಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆ ಪಡೆಪುನ ಕಡೆ ತನ್ನೊ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದ್ ಮುತ್ತೈದೆನ ಭಾಗ್ಯೊಲಾಯಿನ ಬಣ‍್ಣ ಬಂಗಾರ್‌ ಬುಕ್ಕೊ ಕುಂಕುಮಧಾರಣೆನ್ ದೆಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಆಳ್ ತನ್ನೊ ಮನಸ್‌ನ್ ದೇವೆರೆನ ಕಡೆಕ್ ತಿರ್ಗಾವೊನ್ಯರ ಸಕಾಯೊ ಆಪುಂಡುಂದು ನಂಬಿಕೆ.[೩]
ಕುಂಕುಮೊದ ದಿವ್ಯೊ

ಕುಂಕುಮೊನು ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಂಕುಮೊನು ಕೆಲವು ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಲೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಕುಂಕುಮೊನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯೊ ಚರ್ಮೊದ ಮಿತ್ತ್ ಪೂಜೊನೆಡ್ದಾರ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಮಿತ್ತ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮೊಲು ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮಂಜಲ್‌ನ್ ಕ್ಷಾರೊದ ಜತೆಟ್ ಸೇರಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಂಕುಮೊನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಕಾವಿನ್ ಕುಂಕುಮೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಳಸುಜೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ದಿಂಜ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು. ಅತ್ತಂದೆ ಕಾವಿದ ವ್ಯಾಪಾರೊಗು ಗಳಸುನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊನು ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಅವು ಎಂಚಿನವೇ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಕೆಂಪು ಮಿಸ್ರೊದ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಕುಂಕುಮೊದ ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗೊಳಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹೋಲಿ ಪರ್ಬೊದ ಆಚರಣೆಡ್ - ರಾಜಾಸ್ಥಾನ

ಕುಂಕುಮೊನು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಲೆ ಆರಾಧನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಳಸುವೆರ್. ವಿಶೇಷವಾದ್ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಬುಕ್ಕೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಡ್ ಇಂದೆನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಕುಂಕುಮೊನು ವಸಂತ ಮಾಸೊಪರ್ಬೊ ಆದ್ 'ಹೋಲಿ ಪರ್ಬೊ'ಡು ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೊಟ್ಟುಗೆ ಬಿರಾದ್ ಗಾಳಿಡ್ ಅಡಕುವೆರ್.

ಇಂದೆನ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ೧.೦ ೧.೧ Huyler, Steven. "The Experience: Approaching God". In The Life of Hinduism, ed. Vasudha Narayanan and John Stratton Hawley. Los Angeles: University of California Press, 2006.
 2. ೨.೦ ೨.೧ Sadhu Mukundcharandas. "Hindu Rites and Rituals".1st Edition. Amdavad: Swaminarayana Aksharpitha, 2007
 3. ೩.೦ ೩.೧ http://www.indianmedicinalplants.info/nd7/index.htm Kumkum 2008
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುಂಕುಮ&oldid=164032"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು