ಕೋರ್ದಬ್ಬು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್ ತಾ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ, ವೈದ್ಯನಾತೆ ಪನ್ಪಿ ಪುಡರ್'ಡ್ ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಾಪು ಉಂಡು

ದೈವದ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡತ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಕೊಡಿ ಕೊನ್ಡಲ ಬೂಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್‍ಗೆ. ಆ ಬೂಡುಡು ಕೊಡನ್ಗೆ ಭನ್ನರ್ ಅನ್ಚೆನೆ ಆಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಗಿಂಡೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಇತ್ತೆರ್. ಬೂಡುನು ಅನ್ಚೆನೆ ವೊಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್'ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನದಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲೆನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಡಿತ್ತಿ ತಿರ್ತ ಜಾತಿಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಸತ್ಯವನ್ತೆದಿ ಪೊನ್ನು. ಅ ಮಾಲ್ಡಿ ವಿಸ್ಮಯೊಡು ಮಾಯಕೊದ ಬನ್ಜಿನಲ್ ಆಪಲ್. ತಿನ್ಗೊಲು ಬರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಆನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಪರ ಲೋಕೊಗು ಸಂದುವೊಲು.

ಆಂಡ ಗತಿ ದಾಂತಿನ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಕಾವನ್ಡೆರ್ ಕೊಡನ್ಗೆ ಬನ್ನಾರ್ ಬೂಡುಗು ಕೊನೊದು, ಬಬ್ಬು ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ದೀದ್, ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಂಕುದು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಬ್ಬು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಜವನ್ಯೆ ಆದ್ ಪೂರಾ ವಿಸಯೊಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದ್ ಬುಲೆಯೆ. ಸೀಕ್ ಸಂಕಟದಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಡ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ಚಿ ಕೈ ಗುನ ಆಯಡ ಇತ್ತಿನೆನ್ ತೂದು.. ಆಯನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೆರ್. ಇಂಚೆನೆ ದಿನ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಆರಸುಗು ಬಬ್ಬುನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ವಿಸಯ ಪೂರಾ ತೆರಿಯುಂಡು.

ಅರಸುನ ನಂಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಟಪಾಡಿದ ಆರಸು ಬಬ್ಬುನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದು ಉಪಾಯೊಡು, ಎಂಕ್ಲೆನ ಗೂವೆಲ್ಡ್ ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ತೊಜಾರೆಗ್ ಬಬ್ಬುನು ಬರ್ಪಾರೆಗ್ ಕೊಡನ್ಗೆ ಬನ್ನಾರೆಗ್ ಓಲೆ ಕಡಪುಡ್‌ದ್ ಬಬ್ಬುನ್ ಕಟಪಾಡಿಗ್ ಬರಿಯೆರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಟಪಾಡಿಗ್ ಪೊಯಿನ ಬಬ್ಬು'ಡ ಆರಸು ಪನ್ಪೆರ್, ಪೊಸ ಗೂವೆಲ್ ತೊಡಿನೆಟ್ಟ್ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ತೂವೊಲಿಯಾ ಕೇನುವೆರ್. ಬಬ್ಬು ನೀರ್'ದ ದಂಡ್ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಮೆದ ಮುಕಾಂತರ ಪನ್ಪೆ. ಅದಗ ಅರಸುಲು ಉಂದು ಇಂಚ ಬಲ್ಮೆಡ್ ಪಂಡ ಯಾವಂದ್ ಈ ಗೂವೆಲ್ಗು ಜತ್ತುದು ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ತೊಜಾವೋಡು ಪನ್ಪೆರ್, ಬಬ್ಬು ಲೆಂಚಿದ ಸಾಯೊಡು ಗೂವೆಲ್ಗ್ ಜತ್ತ್'ದ್ ಮಾಯೋಡೆ ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ತೋಜಾವೆ, ಬಬ್ಬುನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದಿತ್ತಿ ಕಟಪಾದಿದರಸು ತನ್ನ ಜನೋಕ್ಲೇನ್ ಕೂಡಾದ್ ಗೂವೆಲ್ಗ್ ಜಪುಡಾಯಿ ಲೆಂಚಿನ್ ಮಿತ್ತ್ ದೆಪ್ಪಾದ್, ಹಾಸ್ ಕಲ್ಲ್'ಡ್ ಗೂವೆಲ್'ನ್ ಮುಚ್ಚಾವೆ. ಬಬ್ಬು ಗೂವೆಲ್'ದ ಉಲಯಿ ಆಪೆ.. ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಆವಂದೆ ಗುವೆಲ್'ದ ಉಲಯಿ ಬಬ್ಬು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆ, ಏನನ್ ಮಿತ್ತ್ ಒಯಿಪುಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಕೋರಿದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಕೆಲೆಪುವೆ.. ಕೈಕಂಜಿದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಅರೆದುವೆ.. ಪುಚ್ಚೆದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಬುಲಿಪುವೆ. ಅಪಗ ಕಾರ್ನಿಕೊಡ ದೈವೊಲಾಯಿನ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ, ಕೊಡಮಂದಾಯ.. ಡೈವೊಲೆಗ್'ಲ ಆಸಿ ಕಲ್ಲ್'ನ್ ಪನ್ಡಾಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಕಾರ್ನಿಕೊದ ಕೊಟಿ ಚೆನ್ನಾಯೆರೆಗ್'ಲಾ ಆ ಹಾಸ್ ಕಲ್ಲ್‌ನ್ ಪಂದಾಯರೆ ಆಪುಜಿ.

ದೈವ ಅಪುನ ಕತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಆ ಸಾದಿ ಬರಿಯೆ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಗೋವೆಲ್ದುಲೈರ್ದ್ ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುನ, ಪುಚ್ಚೆ ಬುಲಿಪುನ ಸ್ವರ ಕೇನ್ನಗ ಈ ಏರ್ ಪಂದ್ ಕೇನುವಲ್. ಆಪಗ ಬಬ್ಬು ಪನ್ಪೆ, ಎನನ್ ಮೋಸೊಡು ಗೂವೆಲ್ದ ಉಲಯಿ ಜಪುಡಾದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರಂದಿ ಲೆಕೊ ಹಾಸ್‌ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಮುಚ್ಚಿಯೆರ್.. ಎನನ್ ಮಿತ್ತ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ಜೊವು ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ತಂಗಡಿ ಪಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಎನ್ನುವೆ. ಆನ್ ಆನ್ಜೊವು ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಮೆಗ್ಯೆ ಪಲಯೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಎನ್ನುವೆ. ಎನನ್ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ನಟ್ಟೊನುವೆ. ಆಪಗ ಆಪ್ಪೆ ಮಾನಿಗ ಅಲೆಡ ಇತ್ತಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿಡ್ ಹಾಸಿ ಕಲ್ಲುಗ್ ಪದಿನಾಜಿ ಗೆರೆ ಗೀರ್ವಲ್. ಆ ಕಲ್ಲ್ ಸೆಲೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಗೂವೆಲ್ಗ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲ್ ದರಿದ್ ಬಬ್ಬುಗು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು. ಅಪಗಾನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾನಿಗ ಪನ್ಪಲ್ ಬಬ್ಬುಡ ನಿನನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ತಗೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಎನ್ನಿದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತುತ್ತಿ ಸೀರೆನ್ ಜಪುಡಾವೆ. ಅವೆನೆ ಅಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ್ ಬಲ.. ಆಂಡ ಮಿತ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಎನನ್ ತೂವಡ, ಈ ತೂಯಾನ್ದಾಂಡ ದೋಷ ಬರು ಬಬ್ಬು ಪಂಡುದು ಮಾನಿಗ ಪನ್ಪಲ್. ಆವು ಪಂಡುದು ಬಬ್ಬು ಮಾನಿಗೊ ಜಪುಡಾಯಿ ಸೀರೆನ್ ಪತೊಂದೆ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪೆ. ಮಿತ್ತ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿ ಬಬ್ಬು ಮಾನಿಗನ್ ತುಡ್ರುವೆ ಅಪಗ ಮಾನಿಗ ಕೋಪೊಡು.. ನಿನಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಡಿನ ಪಾತೆರೊನು ಮೀರ್'ದ್ ಪೋಯ.. ಈ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪೊಲು. ಆಪಗ ಬಬ್ಬು ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗೊಸ್ಕರ ಮುಂಡೊನು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಓಕುಲಿನೆ ಜಪುಡಾವೆ. ಉಂದೆನ್ ನಮ (ಕೊರ್ಡಬ್ಬು'ನ ಕೊಲೊಡು'ಲಾ ಆಯೆ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಕಡ್ಸಲೆಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಮುನ್ಡ ಕೊcಚೊನ್ನ ಕಟ್ಟ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು) ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕಾಯೊನು ಬುಡ್'ದು ಮಾಯೊನ್ ಸೇರೊಂದು ಕಾರ್ನಿಕದ ದೈವೊಲಾದ್ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]