ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಳೆನ ಕೊಡುಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ಬಾಸೆದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿದಕುಲೆನ ಕೊಡುಗೆ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1840ಡ್ದ್ ಪಿರವುಡೇ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಬರೆಪಿನ ರೂಡಿ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅವು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತ್‌ಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮುದ್ರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ್‌ಜಿ. 1834ನೇ ಇಸವಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ವಿಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ದ ಬಾಸೆಲ್ ಪನ್ಪಿ ಊರೂಡ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ ಪ್ರಚಾರೊಗು ಭಾರತ ದೇಸೊಗು ಬತ್ತಿ ಮಿಶನರಿನಕುಳು ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಕ್ಯದವು ಪಂಡ್‌ದ್ ತೆರಿವೊಂಡೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆನ್ ಅಕುಳು ಕಲ್ಪೊಡಾಂಡ್. ದೇಸೊದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆ ಸಹಾಯೊಡ್ದು ಬೇಗನೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗ್‌ಲಾ ಜತ್ತೆರ್.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 1841 ಮುಟ್ಟ ಮುದ್ರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಡ್ದ್ ಮಿಶನರಿನಕುಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರೊಗು ಬೋಡಾಯಿ ಕರಪತ್ರೊಳೆನ್ ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಳ್ತಿ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿ ಬೂಕುಳೆನ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ರಾಸ್‍ಡ್ದ್ ಕಲ್ಲಚ್ಚಿಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಳ್ತ್ದ್ ಕನವೊಂದಿತ್ತೆರ್. 1841 ಟ್ಟ್ ಭಾರತೊಗು ಮಿಶನರಿ ಆದ್ ಬತ್ತಿ ಜಿ. ಎಚ್ ವೇಗಲ್ (ಉ. ಊ. ಘಜಚಿರಟಜ) ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದ್ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣದ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರೊನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಯಿನ ತುಳುಭಾಷೆಗ್ ಮಿಶನರಿನಕುಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಶಸ್ಯ ಕೊರಿಯೆರ್. ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೊಕ್ಲೆಡ ಬಳಕೆಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ತುಳು ಬರವುಲು ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಇತ್ತಿ ಧಮ‍ಗ್ರಂಥೊಲು, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ಮಾತಲಾ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಬರೆದ್ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟೇ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೊಕುಲು ಓದೆರೆಗಾವಡ್, ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾವಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ್ಜಿ. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಕಾಕಜಿ ಬರೊಡ್ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ತುಳುನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆಪಿನ ರೂಡಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಸರ್ವೆರ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿತ್ತ ತುಳುನೇ ಮಿಶನರಿಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹೊಡ್ದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಸುರು ಆಂಡ್. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇಲೆ ತರ್ಜುಮೆಡ್ದ್ ಸುರು ಆಂಡ್. ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರೊಗು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಸುರುಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಭಾಗೊಳೆನ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತಜರ್ುಮೆ ಮಳ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಳ್ತೆರ್.

ಮಿಶನರಿಳೆನ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಗ್ರೇನರ್ ನಾಯಕತ್ವೊಡು ತಜರ್ಮೆ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದದ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗ ಆಯಿ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಬೂಕು 1842ಟ್ಟ್ ಸುರುಟ್ಟು ಮುದ್ರಣ ಆದ್ ತುಳು ಮುದ್ರಣ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ್. 1854 ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡೇ (Lithography) ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಬೂಕುಲು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರೊಗು ಬೋಡಾಯಿ ಕರಪತ್ರೊಲು, ಬೂಕುಲು, ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಲು, ಚೆನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ, ಬಸವ ಪುರಾಣ, ರಾವಣ ದಿಗ್ವಿಜಯ ತುಳು ಸತ್ಯವೇದ, ಕನ್ನಡ ಸತ್ಯವೇದ, ದಾಸೆರ ಪದೊಲು, ಯಾತ್ರಿಕನ ಸಂಚಾರವು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲು ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ಅತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರಲಾ (1843) ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡೇ ಅಚ್ಚಿ ಆತ್ಂಡ್.

ಮಿಶನರಿಲೆ ಆಗಮನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1851ಟ್ಟ್ ಭಾರತೊಗು ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೆಬ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿ ಮಿಶನರಿ ಒರಿ ಬಾಸೆಲ್‍ಡ್ದ್ ಬತ್ತೆರ್. ಮೇರ್ ಮೇದಾವಿ, ಜ್ಞಾನಿ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಹಿತ್ಯೊಗು ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಮುಲ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಅಗತ್ಯೊಲೆನ್ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡು ಮಳ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಆವಂದ್ ಪಂಡ್ದ್ ಮುಳ್ಪ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಳ್ಪೆರೆಗಾದ್ ಪುನೆಯೆರ್. ಅರೆನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಯಕತ್ವೊಡು ಮುಳ್ಪ ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡ್.

ಈ ಅಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ವರ್ಷ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಸುಮಾರ್ 70 ಪುಸ್ತಕೊಲು ಅಚ್ಚಿಆದ್ ಪ್ರಕಟ ಅತ್ಂಡ್. ಮಿಶನರಿಳೆನ ಕಾಲದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊನು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಡು ತೂವೊಲಿ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆತ್ತ ಕ್ರಮ, ಸತ್ಯವೇದ, ಸತ್ಯವೇದ ಆದರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯೊಲು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರೊಳು, ನೀತಿಬೋಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ್ದ್ ವಿಭಾಗ ಮಳ್ಪೊಲಿ. ಸಭೆತ್ತ ಕ್ರಮತ್ತ ವಿಭಾಗೊಡು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೊಡುಪ್ಪು ಸೌವಾರ್ತಿಕ ಸಭೆತ್ತ ಕಟ್ಟ್(1903)ಪನ್ಪು ಬೂಕು ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್. ಅವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆತ್ತ ಕ್ರಮ ನಿಯಮದವು ಆದುಂಡು.

ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತ್ಯವೇದ ಆದರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತ್ಯವೇದ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಉಂಡು. ಪರ ಒಡಂಬಡಿಡ್ 36 ಬೂಕುಲು ಇತ್ತ್ದ್ ನೆಟ್ಟ್ 6 ಬೂಕು ಮಾತ್ರ ತುಳುಟ್ಟು ತರ್ಜುಂಎ ಆದ್ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ 27 ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತ್ದ್ ಮಾತಾಲಾ ತರ್ಜುಮೆ ಆದ್ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. 1847ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆತಿನ ಈ ಬೂಕುಡು 1040 ಪುಟ ಇತ್ತ್ದ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಡೇ ಸುರುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಆದುಂಡು.ಸತ್ಯವೇದದ ಬೂಕುಲು ಮಾತ ತರ್ಜುಮೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ. ಸತ್ಯವೇದದ ಕಥೆಕ್ಕುಳೆನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಕಥೆಲು(1962), ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ಕಥೆಳು(1876) ಯೇಸು ಮಲ್ತಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ (1900) ದೇವೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುತ್ತುಳು(1934) ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಳು ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರೊಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರೊಳು ವಿಭಾಗೊಡು ದಿನದಿನತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಳು(1869, ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ(1885) ದೃಡೀಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ(1885)ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಜೋಕುಳು ಕಲ್ಟೊಡಾಯಿ ವಚನಲಾ ಗೀತಲಾ (1901)ದೇವಾರಾಧನೆದ ಕ್ರಮ (1859) ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೂಕುಲು ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ನೀತಿ ಬೋದನೆದ ವಿಭಾಗೊಡು ಕಳುವೆ ವೀರಪ್ಪನ ಮಾನಸಾಂತರ (1909) ಯಾನ್ ಅಳೆಗ್ ಪಗೆ ಬೂಟಂದೆ ಕುಳ್ಳಯೆ (1909) ದೆತೊಣುನೆಡ್ದ್ ಕೊಪರ್ಿನವೇ ಎಡ್ಡೆ (1909) ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಮಳ್ತ್ ಮಾರುನವು ಸಮಾದುಂಡಾ (1878) ಸ್ವರ್ಗಯಾತ್ರೆ (1901) ಪ್ಲಟಿಕ್ ದೊರೆ ಬರೆದ್ ಕೊರಿ ಸಂಸಾರದ ಕ್ರಮೊಳು(1902)ಬೂಕುಲು ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್.

ನೀತಿಬೋಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ತುಳು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೆಲಾ ಮಲ್ಲದವು ಆದುಂಡು.ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗ್ ಎಂಚ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ಮುಖ್ಯನಾ ಅಂಚೆನೇ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕಲಾ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೊಡು ಪಡೆದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸತ್ಯವೇದ ಎಂಚ ಉಂಡಾ ಅಂಚೆನೇ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕಲಾ ಉಂಡು. ದೇವಾಲಯೊಳೆಡ್ ತುಳು ಸಂಗೀತ ಮಳ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ಲಾ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕೊನು ಉಪಯೋಗ ಮಳ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಬಳಕೆಡುಪ್ಪು ತುಳು ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕ ಸುರುಟದ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಆತಿನಿ 1874ಡ್. ಅವು ಪರಿಸ್ಕೃತ ಆದ್ ಇತ್ತೆ 216 ಪುಟತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ ಐಟ್ 251 ತುಳು ಸಂಗೀತೊಳು ಇತ್ತ್ದ್ ಸತ್ಯವೇದದ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಧಾಮರ್ಿಕ ಗ್ರಂಥನಾ ಅಂಚನೇ ಉಂದು ರಡ್ಡನೇ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕ ಆದುಂಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಜೋಕುಳೆ ಗೀತೊಳು (1878) ನಮ ರಾಗೊಳು (1858) ಸುವಾತರ್ಾ ಸೇವಾ ಸಂಗೀತಗಳು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ(1953) ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಗೀತಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರಾಗಗಳು(1865) ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕೊಲು ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್.

ತುಲು ಬಾಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಪದೊ ಪತ್ತಾಯೊ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ, ಪಠ್ಯ, ಇಂಚ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಮಳ್ಪೊಲಿ.

ಪದೊ ಪತ್ತಾಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ನ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟ್(1886)
  • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ನಿಘಂಟ್(1888).

ವ್ಯಾಕರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಆರ್. ಟಿ. ಮಾಬೆನ್ರೆನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಮಂಜರಿ (1905)
  • ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಗೆಲ್ನ ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ (1872)

ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ತುಳು ಪಠ್ಯೊನು ಜಾರಿಗ್ ಕನವೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಮಿಶನರಿನಗುಳು ತಯಾರ್ ಮಳ್ತಿನ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ (1890)ತುಳು ಪಾಠೊಳೆ ದುಂಬುದ ಪುಸ್ತಕ (1862) ತುಳು ಪಾಠೊಳೆ ರಡ್ಡನೇ ಪುಸ್ತಕ (1962) ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್.

ತುಲುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಾಗೊಡು ಪಾಡ್ಡನ, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾದೆಳು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊಲು. ತುಳು ಸಂಸ್ಕತಿದ ಪುಸ್ತಕೊಳೆಡ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಗಲ್ನ ನಾಯಕತ್ವೊಡು ತಯಾರ್ ಆಯಿನ ಕೆಲವು ಬೂಕುಲು ಸಂಶೋಧನೆದ ಮಹತ್ವೊನು ಪಡೆದ್ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಳ್ತಿನ ಬೂಕುಲು ಆದುಂಡು.

  • ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ನ ಪಾಡ್ದನೊಳು (1886) ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಸಂಗ್ರಹ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಜುಮಾದಿ, ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ, ಜಾರಂತಾಯ, ಕಾಂತುನೆಕ್ರಿ ಭೂತ, ಮಗ್ರಂದಾಯ, ಕಲ್ಕುಡೆ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಪೊಸ ಭೂತ, ಪೊಸ ಮಹಾರಾಯೆ,ಅತ್ತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಳು, ಮುಡದೇರ್ ಕಾಳ ಬೈರವೆ, ತೊಡಕಿನಾರ್,ದೇಯಿ ಬೈದೆದಿ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆ, ಜುಮಾದಿ ಭೂತ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಇಂಚ 21 ಭೂತೊಳೆ ಪಾಡ್ದೊನೊಳು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಉಂಡು.
  • ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ನ ತುಳುವೆರೆಡ್ ನಡಪು ಭೂತ ಸೇವೆ (1891) ಪನ್ಪಿ ಬೂಕು ಭೂತಾರಾಧನೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಡೆಯಿ ಮಾತಾ ವಿಷಯೊಳೆನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಳ್ತ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಳ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೃತಿ ಆದುಂಡು.
  • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಅತಿನ ಎ. ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ನ (A.C. Burnell) ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪಿ (Devil Worship of Tuluvas) ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಟಿಕ್ವೇರಿ (Indian Antiquary)ಪನ್ಪಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ 1894–1897 ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ಮ್ಯಾನರ್ನ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಗ್ರಹದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಟವಾಯಿನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಅದುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ 26 ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನೊನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಉಂಡು.ಕೆಲವು ಪಾಡ್ಡನೊಳೆ ತುಳು ಮೂಲೊನು ರೋಮನ್ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಬರೆದ್ ಐತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದೊಳೆನ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಮಳ್ತಿನ ಭೂತಾರಧಾನೆದ ಸಂಗ್ರಹ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರೊಳು ಉಂಡು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Basel Missionaries Contribution to Tulu Literature