ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬೊದ ದುಂಬುದಾನಿ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ 'ಸೈತಿನಕುಲೆನ ಪರ್ಬೊ' ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನೆನ್ನ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುನಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೈತಿನ ಸುರುತ ವರ್ಸೊ ಬರ್ಪಿ ತುಡರ್ ಪರ್ಬೊಟು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರ್. ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈತಿನಕುಲು ಇಲ್ಲ್‌ದ ಪರಿಸರೊನು ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಬುಡುದು ಪೋತುಪ್ಪುಜೆರ್. ಸೈತಿನಕುಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆಲು ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ 'ಮಡೆಬೊಜ್ಜ' ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನಕುಲೆಗ್ 'ಮಿಸೆಲ್' ಬಳಸುವೆರ್.[೧]

ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುನ

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಯಿಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನಕುಲೆನ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಆತ್ಮೊಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಇಪ್ಪುವೊ ಪಂಡ್‌ದ್ ತುಳುವೆರ್ ನಂಬುವೆರ್. ಇಲ್ಲಲ್ ಪರ್ಬೊ ನಡಪುನಗ, ವಿಶೇಷ ಅಟಿಲ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನಗ, ಪೊಸ ನಗನಾಣ್ಯೊ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕನಬನ್ನಗ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಕುಲೆಕ್ಕುಲೆನ್ ನೆನೆತ್ತ್‌ದ್ ಅಕುಲೆಗ್ 'ಅಡ್ಡದೀಪುನ' ಕ್ರಮೊ ತುಳುವೆರೆಡ ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಇಲ್ಲಗಾತ್ರ ಪುಣೆರಿನ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪೊದ ಒಟ್ಟುಗು ನೆನೆತೊನುನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುವೆರೆನವು.

ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೈತಿನಕುಲೆನ ಪರ್ಬೊ ಪಂಡ, ಸೈತ್ ಪೋಯಿನಕುಲೆನ ಕುಲೆಕ್ಕ್ ವರ್ಸೊಗೊರ ದಿಂಜ ಮರ್ಯಾದೆಡ್ 'ಎಡೆ' ದೀಪುನ ಕ್ರಮೊ. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬೊದ ದುಂಬುದಾನಿ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿನ್ ಅರೆದ್ ತಾರಾಯಿ-ಬೆಲ್ಲ ಬೆರಸ್‌ದ್ ಮಂಜಲ್‌ದ ಇರೆಟ್ಟ್ ಅಡ್ಡ್ಯೆ (ಗಟ್ಟಿ, ಕಡುಬು) ಮಲ್ಪೊಡು. ಕುಂಬುಡ,ಬಾರೆಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಕತ್ತಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಡ್ ನೀರ್ ಕಾಯ್‌ತ್‌ದ್ ಪೊಸ ಸಾಬೂನು ಸಮೇತ ಅಟಿಲ್‌ದ ಕೋಣೆದ ಪಿದಾಯಿ ದೀವೊಡು. ಇಲ್ಲ್‌ದ ಉಲಾಯಿ ಅಟಿಲ್‌ದ ಕೋಣೆಡ್ ಕೊಡಿ ಬಾರೆ ಇರೆ ದೀದ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ನುಪ್ಪು, ಪಲ್ಯ, ಅಡ್ಡ್ಯೆ ಬಳಸುವೆರ್. ಎದುರುಡು ಮಣೆ ದೀದ್ ಪೊಸ ಕುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ, ಬೂಳ್ಯ ತಿನಿಯರ ಬೂಳ್ಯದ ಪರಿಕರೊಲೆನ್ ಅರಿಯಾಣಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಲ್ಪ ದೀವೊಡು. ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರ್ ದೀವೊಡು. ಇಲ್ಲದಕುಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಸೇರುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೋಣೆದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತ್ ದೀದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರೊಡು. ಅಪಗ ಸೈತಿನ ಆತ್ಮೊಲು ಆಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ 'ಮಿಸೆಲ್' ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬಿಕೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://udupilive.blogspot.in/2013/11/blog-post_5.html?m=1[dead link]