ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ (ಇರ್ಬಾಯಿದೆಕ್ಕಲೆ) ಉಚ್ಚುದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ. ನಮ ದೇಸೊಡು ಮೂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ಉಚ್ಚುಲು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುವ. ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚುಲೆನ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣೊಲು ತೂವರ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಈ ಮೂಜಿ ಉಚ್ಚುಲೆಗ್‌ಲಾ ಇರ್ಬಾಯಿದೆಕ್ಕಲೆ ಪ್ಂಡ್‌ದೇ ಪುದರ್. ನೆಕುಲು ಇಸದಾಂತಿನ ಉಚ್ಚುಲು. ಉಂದೆತ ಬೀಲದ ಕೊಡಿ, ಮಂಡೆದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಈ ಉಚ್ಚುಲೆಗು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ಅತ್‌ಡ ಇರ್ಬಾಯಿದೆಕ್ಕಲೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ

ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ ಉಚ್ಚುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ
  2. ಕೆಂಪು ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ
  3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಯ್ಯೆದ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕನ್ನಡ- ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ತಲೆ ಹಾವು
  • ಇಂಗ್ಲಿಷ್- Whitaker's sand boa ಅತ್ಂಡ Whitaker's boa
  • ಹಿಂದಿ- ದೋ ಮುಅ

ತೂವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆದ ಮಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬೀಲ

Boidae ಕುಟುಮೊದ Eryx ಕುಲೊಕ್ಕು ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಉಚ್ಚುದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ಎರಿಕ್ಸ್ ವೀಟೆಕರಿ (Eryx whitakeri). ಈ ಉಚ್ಚುನು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಗುರ್ತ ಪತ್‌ದ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಉರಗ ತಜ್ಞೆರಾಯಿನ ರೋಮುಲಸ್ ವಿಟೇಕರ್ ಪನ್ಪಿನರ್. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಉಚ್ಚುಗು ಆರೆನ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್[೧].

ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆದ ಮೈ ಪೆರ್ಮರಿದ ಲೆಕ ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಂಡೆ ಕಂಟೆಲ್ಡ್‍ದ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ, ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಿನ್ಯ ಕಣ್ಣ್, ವರಕ್ ತೂನಗ ಮಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬೀಲದ ಕೊಡಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಉಚ್ಚುದ ಮೈ ಕೆಂಪು ಕಂದ್, ಕಡು ಕಂದ್ ಬಣ್ಣೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸರೀರೊದ ಅಡಿಬಾಗ ಬೊಲ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಗೆನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಉಂದೆತ ಬೀಲೊನು ತೂದು ತುಚ್ಚುವ. ಅಂಚಾದ್ ಉಚ್ಚುದ ಬೀಲದ ಕೊಡೀಕ್ ಗಾಯ ಆಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಉಚ್ಚು ನೀರ್‌ಡ್ ಮೀಂದುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮರ ಮಿತ್ತರುನಲಾ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣವಾದ್ ಬುಳೆದಿನ ಆಣ್ ಉಚ್ಚು ಅಂದಾಜಿ ೭೫-೮೦ ಸೆಮೀ. ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚು ಆಣ್ ಉಚ್ಚುಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು[೨].

ಸ್ವಭಾವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತನ್ನ ಗೂಡು (ಪಜ್ಜಿ, ಮೆತ್ತೆನ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಟೆ)ನ್ ತಾನೆ ಕಟ್ಟೊಂಬುನ ವೀಟೆಕರ್'ಸ್ ಇರ್ಬಾಯೆಕ್ಕಲೆ, ಇಸದಾಂತಿನ ಉಚ್ಚು, ಸೋಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಈ ಉಚ್ಚು ಬಯ್ಯ ಆನಗ ಪಿದಯಿ ಮಾಟೆಡ್‍ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪ. ಕತ್ತಲೆಡ್ ಎಚ್ಚ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ ಇಪ್ಪುವ. ಪಗೆನ ಪ್ರಾಣಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಂಡ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಮೈನ್ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಂಡೆನ್ ಪಿರಪಿರ ದೆಪ್ಪುವ. ಕುಡಲಾ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಂಡ ತುಚ್ಚುವ.

ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತಂಪು ಜಾಗೆಡ್, ಕಂಡದ ಕೈತಲ್, ಬಲ್ಲೆದ ಕೈತಲ್, ವಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಿಸೇಸವಾದ್ ಎಲಿತ್ತ ಮಾಟೆ ಒಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡಾ ಅಲ್ಪ ಈ ಉಚ್ಚು ಎಚ್ಚ ವಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲಿ, ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿ, ಪಕ್ಕಿದ ಕಿನ್ನಿಲು ಈ ಉಚ್ಚುದ ಆಹಾರ. ಬೋಂಟೆ ಎಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲುದು, ಬೋಂಟೆದ ಉಸುಲುಕಟ್ಟಾದ್ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಶಂಬರ್ಡ್‍ದ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಉಚ್ಚುದ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು.

ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಮುಲ್ಪದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಈ ಉಚ್ಚು ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಉಚ್ಚು ತನ್ನ ರಡ್ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಪೆತ್ತಲೆನ ಕೆರ್ಂದೆಲ್‌ಗ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್‌ದ್ ಪೇರ್ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಉಂಡು[೩].

ಉಂದೆನ್ಲಾ ಓದುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ERYX WHITAKERI". animalia.bio. Animalia. Retrieved 17 February 2023.
  2. ಹಾವು ನಾವು- ಗುರುರಾಜ ಸನಿಲ್ (೩ನೇ ಮುದ್ರಣ ed.). ಉಡುಪಿ: ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಉಡುಪಿ. pp. ೨೨೪. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
  3. ಹಾವು ನಾವು- ಗುರುರಾಜ ಸನಿಲ್ (೩ನೇ ಮುದ್ರಣ ed.). ಉಡುಪಿ: ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಉಡುಪಿ. pp. ೨೨೪. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)