ಚೆನ್ನೆಮಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಚಿನ್ನೆಮಣೆ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search
ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಣೆ
ಚೆನ್ನೆಮಣೆ-ಸಿರಿ

ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ಚಿನ್ನೆಮಣೆಟ್ 8 ಗುಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟವಾಯಿನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಚಿನ್ನೆದ ಕಾಯಿನ್ ಆ ಗುಂಡಿಲೆಡ್ ಪಾಡುವೆರ್. ದುಂಬು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪೊಂಗರೆದ ಮರತ್ತ ಕಾಯಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪೊಂಗರೆದ ಮರ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಡ್ದ್ ಗುರುಗುಂಜಿ, ಮಂಜೊಟ್ಟಿ, ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಳ್ಪುವೆರ್.

ಚೆನ್ನೆಮಣೆತ್ತ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆನ್ನೆ + ಮಣೆ = ಚೆನ್ನೆಮಣೆ.

  1. ಚೆನ್ನೆ ಪಂಡ ಅಳ್ಳುಮಣೆ, ಅಟ್ಟುಗುಳಿಂದ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಪನ್ಪೆರ್.
  2. ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಪಂಡ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಣೆ.
  3. ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಒಂಜಿ ಮರತ ಮಣೆ.
  4. 'ಚೆನ್ನೆ' ಪದೊ ಪಾಲಿ ಬಾಷೆರ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ಚೆನ್ನೆಮಣೆತ್ತ ರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆನ್ನೆಮಣೆನ್ ಮರತ ಪಲಾಯಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮರತ ಪಲಾಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್‍ ಉದ್ದೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅರ್ದೊ ಫೀಟ್ ಅಗೆಲೊ ತುಂಡು ಮಾಲ್ತ್‍ದ್, ಅರ್ದೊ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರೊದ ಕಾರ್ ದೀಡ್‍ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮಣೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮನೆತ ಮೇಲ್ ಮೈಟ್ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ್‍ಡ್ ಏಳ್ ಏಳ್ ಗುರಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ತಯಾರ್ ಆಪುಂಡು.

ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಕ್ರಮೊ.[೨] ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಕಿರಿಕುಟುದು ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಸ. ಇಲ್ಲ್ ಪಿದಡಿಯೆರೆ ಆವಂದಿನ ಪೊರ್ತು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕಾಲ ಕಳೆಪುನವು ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ನಂಬೊಲಿಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುನೆಕ್ ಕೆಲವು ನಂಬೊಲಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಶೇದಲು ಉಂಡು. ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿಯರ್ಲು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಮೂಲೊ 'ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆ'ರ್ನ ಕತೆ. ಅಬ್ಬಗೆ ದಾರಗೆನಕ್ಲು 'ಸಿರಿನ' ಮಗಲ್ 'ಸೊನ್ನೆ'ನ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು. ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಕ್ಲು. ಸೊನ್ನೆ ಪಂತಿನ ಪರಕೆನ್ ಸಂದಯೆರೆ ಮರತಿನೆಟ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೆರಣನ ಏಸೊಡ್ ಬತ್ ದ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿನ್ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬಾದ್ ಲಡಯಿ ಮಲ್ಪಾದ್ ಪಲಿನ ಕೈಟ್ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಕೆರ್ಪಾವೆರ್.[೩] ಮೆಗ್ದಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಿ ಅಬ್ಬಗೆಲಾ ಗುವೆಲ್ಗ್ ಬೂರ್ದ್ ಸೈಪಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡ್. ಈ ಸಂಗತಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲುವೆರ್ಗ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಉಂಡಾಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://tulu-research.blogspot.in/2008/02/97-siri-paddana-tulu-sangham-epic.html
  2. http://surahonne.com/?p=3640
  3. http://rupkatha.com/siri-possession-cult/