ತುಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುಬಾಷೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್ ದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು.ತುಳುಭಾಷೆಗ್ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ [೧] ಆಂಡಾ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ, ಕಾವೇರಿ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ,ಮಹಾಭಾರತೊ ,ಕರ್ಣಪರ್ವೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಗ್ರಂಥೊಲೆನ್ ಡಾ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತುಳುಕ್ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೊಜ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ೨೦೦೫ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ತುಳು ರಾಮಾಯಣೊ ಪನ್ಪಿ ಗ್ರಂಥೊನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗ್ರಂಥೊಲು ಪದ್ಯ ರೂಪೊಡು ರಚನೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಕಾವ್ಯಲು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಡಾ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ, ಕಾವೇರಿ,,ಮಹಾಭಾರತೊ ,ಕರ್ಣಪರ್ವೊ ಉಂದು ಮಾತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥೊಲು. ಅಂಚನೆ ಡಾ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂದು ಗದ್ಯ ಕೃತಿಯಾದುಂಡು. ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆ ಗದ್ಯ ರೂಪೊಡಿತ್ತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯೊಲೆಡ್ ನಮ ರಡ್ಡ್ ವಿದೊಕುಲೆನ್ ಗುರುತಿಸವೊಲಿ.

ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿರಾಕ್‌ದ ಕಾಲೊದ ಜನೊಕುಲು ಏರೊ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಾಯಿರ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಕೆಬಿರ್ದ್ ಕೆಬಿಕ್ಕ್ ಪರಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಕಾವ್ಯೊಲೆನ್ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಡೊಡು, ಗರಡಿಡ್, ಸಾನೊಡು, ಕೋಲದಲ್ಪ, ನೇಮದಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಧಿ, ಪಾಡ್ದನ, ಕಬಿತೆ, ಉರಲ್, ಓ‌ ಬೇಲೆಪದ ಉಂದು ಮಾತ ಪಿರಾಕ್ ದ ಜನೊಕುಲೆರ್ದ್ ಬಾಯಿರ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ ಸ್ವರೂಪೊಲು. ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯೊನು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಲಿಖಿತ ಕಾವ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಕಾವ್ಯೊಗ್ ಲಿಖಿತ(ಸೃಜನಾತ್ಮಕ)ಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ರಚನೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಡಾ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಗ್ರಂಥೊಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ, ಕಾವೇರಿ, ಮಹಾಭಾರತೊ, ಕರ್ಣಪರ್ವೊ, ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಯಿನ ತುಳು ರಾಮಾಯಣೊ ಉಂದು ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಖಿತ ಕಾವ್ಯೊಗು ಉದಾಹರಣೆಯಾದುಂಡು[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://tulubooks.blogspot.in/
  2. http://www.exoticindiaart.com/book/details/descriptive-analysis-of-tulu-old-and-rare-book-NAM050/