ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಗ್ರಂಥೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಗ್ರಂಥೊಲು[೧] ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಜನೊಕುಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನೊರ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡಾ ತುಳುಕ್ಕ್ ಅಯಿನನೆ ಆಯಿನ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಆ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥೊಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಸುರುಟ್ ೧೯೮೪ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ ಪನ್ಪಿ ಗ್ರಂಥೊನು ಸಂಪಾದಿಸದೆರ್. ಒಟ್ಟು ೪ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗದ್ಯ ಕೃತಿನ್ ಸಂಪಾದಿಸದೆರ್. ೨೦೦೫ಟ್ ಎಸ್.ಅರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಕೃತಿ ಸಂಪಾದಿಸದೆರ್. ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ ಸಂಪಾದಿಸಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೯೮೭ಇಸವಿಡ್ ಕಾವೇರಿ ,೧೯೯೧ಇಸವಿಡ್ ತುಳು ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ,೨೦೦೦ಇಸವಿಡ್ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತೊ ಅಂಚನೆ೨೦೧೦ನೇ ಇಸವಿಡ್ ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವೊ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಂಥೊಲೆನ್ ಸಂಪಾದಿಸದೆರ್. ೨೦೦೫ಟ್ ಎಸ್.ಅರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ತುಳು ರಾಮಾಯಣೊ ಕೃತಿನ್ ಸಂಪಾದಿಸದೆರ್. ಈ ಗ್ರಂಥೊಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಭಾಣಾಸುರವಧೆ, ಕೀಚಕವಧೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನ ಪನ್ಪಿ ಗ್ರಂಥೊಲೆನ ಉಲ್ಲೇಕೊನ್ ಸಂಶೋದಕೆರ್ ಮಲ್ದೆರ್.ಈ ಗ್ರಂಥೊಲು ತುಳು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ತ[೨].ತುಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯೊಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಲ್ಲ.

ತುಳು ಭಾಗವತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕಿನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ.ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಈ ಗ್ರಂಥೊಗು ಸೆರುಂಡು. ಈ ಗ್ರಂಥೊದ ಸಂಶೋಧಕೆ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ . ಈ ಗ್ರಂಥೊ ೧೭ ಶತಮಾನೊಡು ರಚನೆ ಅದ್ ಉಪ್ಪೊಡುಂದ್ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ ತುಳು ಕಾವ್ಯದ ತಾಡವಾಳೇ ೧೯೮೪ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಸರಳಾಯೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರಣ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯೆರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕವಿ ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ..

ಕಾವೇರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕೃತಿನ್ ೧೯೮೭ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಈ ಕಾವ್ಯಡು ಕಾವೇರಿ ತುಧೆತ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು.ಉಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ಆಧಾರಿತ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೃತಿ.ಈ ಕಾವ್ಯದ ಸುರುತ ಭಾಗ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರಣ ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯೆರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆ, ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿದ ತೂನಗ ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ ಶೈಲಿದ ರೀತಿಡೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಭಾಷೆಶೈಲಿ ತೂದ್ ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಾಯೆ ಆದುಪ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಈ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆದ ಕಾಲ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಶ ೧೬೯೧ ಆದುಪ್ಪು ಪಂದ್ ಸಂಪಾದಕೆರ್ನ್ ಅಂದಾಜಿ.

ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಗ್ರಂಥ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಸುರುತ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಯಾದುಂಡು.ಬೊಕ್ಕದ ಕೃತಿಕುಲು ಮಾತಲ ಪದ್ಯರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥೊಲು . ಈ ಕೃತಿನ್ ೧೯೯೧ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್ .ಉಡುಪಿದ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ವಚನ ಭಾರತ,ವಚನ ಭಾಗವತದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಕಥೆಗದ್ಯ ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಉಂದೆನ್ ವಚನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆದ ಕಾಲ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಶ ೧೨೦೦ ಆದುಪ್ಪು ಪಂದ್ ಡಾ.ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜೆರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕುಂಬಳೆಸೀಮೆದ ಮುಟ್ಟತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ ಕುಲನಾಮ ಉಪ್ಪುನ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆಗಾರ. ಆಯನ ನಿಜ ಪುದರ್ ತೆರಿದ್ ಬೈದಿಜಿ.

ತುಳು ಮಹಾಭಾರತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಗ್ರಂಥೊ ೨೦೦೦ ಇಸವಿಡ್ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಬೈದ್ಂಡ್.ಇಡೆಮುಟ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥೊವಾದುಂಡು. ಈ ಗ್ರಂಥೊನು ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಪನ್ಪಿ ಕವಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ .ಆಂಡಾ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ತುಳುತ ಆದಿ ಕವಿ ಅತ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಭಾರತೊ ತುಳುತ ಆದಿ ಕಾವ್ಯಲ ಅತ್ತ್ .ನೆರ್ದ್ ದುಂಬೆ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ರಚನೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿ ಸಂಗತಿನ್ ಕವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ . ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಪೆ ಪರಿಸರದ ಕೊಡವೂರುದಾಯೆ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಂದ್ ಸಂಶೋಧಕೆರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಕಾಲ ೧೪ನೆ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಕ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ೧೫ನೆ ಶತಮಾನದ ಸುರುಕ್ಕ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಪಂದ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ .ಈ ಕವಿ ರಡ್ಡ್ ಹಿರಿಯ ಕವಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಉಲ್ಲೆಕೊ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆತರಾಯೆ.ನಾಣಿಲ್ತಾಯ ಕುಲತ ಏಣಾಪಾಣಿಮುಕುಂದ(ಶಂಕರನಾರಾಯಣ)ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕವಿನ ಶಿಷ್ಯನ ಶಿಷ್ಯೆ ಯಾನ್ಂದ್ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಕವಿನಕುಲು ರಾಮಾಯಣ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಭಾಣಾಸುರವಧೆ, ಕೀಚಕವಧೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನ ಪನ್ಪಿ ಐನ್

ಕಾವ್ಯೊಲೆನ್ ರಚಿಸದೆರ್ಂದ್ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ತುಳು ರಾಮಾಯಣೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಗ್ರಂಥೊನು ೨೦೦೫ಟ್ ಎಸ್.ಅರ್ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ಗ್ರಂಥೊದ ತಾಡವಾಲೆ ವಿಟ್ಲದ ಅರಮನೆಡ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ಈ ಕಾವ್ಯದ ೭೫ ತಾಡವಾಲೆಡ್ ೭೩೦ ಪದ್ಯೊಲು ಉಂಡು. ಪದಿನೈನ್ ಅದ್ಯಾಯಡೊ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಪೂರ್ವಜೆರ್ನ ಕಥೆ ಉಂಡು . ತುಳು ರಾಮಾಯಣೊ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ ಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಂದ ಅದುಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಡಾ. ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜೆರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.ಈ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಕಾರನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯಡೊ ಒಲ್ಪಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಈ ಗ್ರಂಥೊದ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಶ ಸುಮಾರ್ ೧೮೪೫ -೧೮೫೫ ಅದುಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ್.ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ರಚಿಸಯಿನ ಈ ಕಾವ್ಯೊದ ಸುರುಕು ತುಳು ಬರಹ, ತುಳು ರಾಮಾಯಣೊ ಪನ್ಪಿ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು.

ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಕರ್ಣಪರ್ವೊ ಗ್ರಂಥೊ ೨೦೧೦ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಈ ಕಾವ್ಯದ ರಚನಕಾರೆ ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿ ಕವಿ.ಚರಿತ್ರೆದ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಯಪ್ಪನ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಶ ಸುಮಾರ್ ೧೩ಶತಮಾನ ಪಂದ್ ಸಂಶೋಧಕೆರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸು ಹರಿಯಪ್ಪನ್ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ರಡ್ಡನೆ ಹರಿಹರೆ ಪಂದ್ ಗುರ್ತಿಸದೆರ್..ವಿಜಯನಗರದ ಅರಮನೆಡ್ ತುಳುಭಾಷೆ ಪ್ರಚಾರೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಈ ಕಾವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು. ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಒಂಜೆ ಕಾಲದಕುಲು ಪಂದ್ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಬರೆಯಿನ ಕರ್ಣಪರ್ವೊದ ಭಾಗೊನ್ ಬುಡ್ದು ಸಂಭವ ಪರ್ವದ ಭಾಗೊನ್ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಬರೆದುಪ್ಪುವೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://tulubooks.blogspot.in/
  2. http://www.exoticindiaart.com/book/details/descriptive-analysis-of-tulu-old-and-rare-book-NAM050/