ದೇಯಿ ‍ಬೈದ್ಯೆತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವಳಿ ವೀರ ಪುರುಷೆರ್ ಪಂಡ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರ್.[೧] ಆ ವೀರ ಪುರುಷೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆನೇ ದೇಯಿಬೈದ್ಯೆತಿ.

ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿನ ಜೋಕುಲು ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ

ಜನನದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೇಂಜವ ಅಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿಲು ಅಕ್ಲೆನ ರೆಕ್ಕೆಲೆನ್ ಜೋಡ್ಸಾದ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಅಕ್ಲೆನ ತೆತ್ತಿನ್ ದೀದ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರೆಗ್ ಅರ್ಪಿಸಾಯೆರೆಂದ್ ಪೋನಗ ಅವು ಜಾರ್ದ್ ನೀರ್‌ಗ್ ಬೂರುಂಡು. ಆ ತೆತ್ತಿ ಭಟ್ರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆರ್ ಅಯಿನ್ ಕನತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪೆರ್, ಅವು ತೆತ್ತಿರ್‌ದ್ ಪಿದಯ್ ಬತ್ತಿನಾಲೆ ದೇಯಿ. ಪೆಜನಾರ್‌ ಬ್ರಾಣೆ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ತೆತ್ತಿರ್‌ದ್ ಪಿದಯ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಬಾಲೆಂದ್ ಯೆನ್ನಿದ್ ಅಲೆಗ್ "ಸುವರ್ಣ ಕೇದಗೆ" ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್.

ಪೊಂಜೊವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಲ ಪೊವೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕೇದಗೆ‌ಗ್ ೧೦ ವರ್ಷ ದಿಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಬೆತಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಬೊರಿಯರೆ ಪೋತಿನ ಕೇದಗೆ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಆಪಲ್. ಬೇನೆನ್ ತಡಯರೆ ಆವಂದೆ ಅಪ್ಪೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ, ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕೇದಗೆ ಪೊಂಜೊವು ಆಯಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಲೆನ್ ಉಲೈ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಮೀಪಾದ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆತಾನಗ ಪಿದಯ್ ಪೊದು ಬತ್ತಿನ ಪೆಜನಾರ್‌ರೆಗ್‌ಲಾ ವಿಷಯ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಗ್ ಯೆತೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಕಾಲೊಡು ಬ್ರಾಣೆರ್‌ನ ವರ್ಗೊಡು ಪೊನ್ನ‌ನ್ ಪೊಂಜೊವು ಆಪಿನೆರ್ದ್ ದುಂಬೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮದಿಮೆರ್ದ್ ದುಂಬೆ ಪೊಂಜೊವು ಆಯಲ್ಂಡ ಅಲ್ನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕುಂಟು ಕಟ್‌ದ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬುಡೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊನ್ನು ಮಲ್ಲೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕಲ ಆ ಪೊನ್ನನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ತಾಂಕ್ಯೆರ್ಂಡಾ ಅಕ್ಲೆನ್ ಜಾತಿಡ್‌ದ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಪೋಡಿದ್ ಮಗಲೆನ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬುಡ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ತಮ್ಮಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂದ್ ಅಲೆನ್ ಕಾಡ್‌ದಂಚಿ ಅಮ್ಮೆರ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ನಡತ್ ನಡತ್ ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಕೇದಗೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತೊನುಗ ಪಂದ್ ಪನ್‌ಪಲ್. ಅನ್‌ಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಗೋಲಿದ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮೆರ್‌ನ ಕಾರ್‌ಡ್ ಜೆತೊನುವಲ್, ಅಲೆಗ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲೆನ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಯಿನ್ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್‌ದ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಡ್ ಪಿರ ಪೋಪೆರ್. ಕೇದಗೆ‌ಗ್ ಎಚ್ಚರ ಆನಗ ಅಲೆನ ಕೈತಲ್ ಯೇರ್‌ಲಾ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ತೂದು ಬುಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಲ್. ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಕಳೆಯುಂಡು.

ಅಣ್ಣ‌ನೊಟ್ಟಿಗೆದ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗಿಳಿ ಪರ್ವತದ ಮುದೆಲ್ದ ಸಂಕಮಲೆತ್ತ ಗಡಿಟ್ಟ್ ಕಲಿ ಜಪುಡಾವೆರೆಗಾತ್ರೆ ಮರ ಮಿತರ್‌ದಿನ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ‌ಗ್ ದೂರಡೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ್ ಗೋಲಿದ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ ಬುಲ್‌ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೇನ್ ತೂದು ಅಲ್ನ ಅಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಆಲ್ ಯೇರ್,ಅಲೆನ್ ಇಡೆಗ್ ಬುಡ್ನಿ ಯೇರ್ ಪಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವೆ. ನೆಕ್ಕ್ ಆಲ್ ಸುರುಕು ಈರ್ ಯೆನನ್ ತಂಗಡಿಂದ್ ಯೆನ್ನಿದ್ ಯೆಂಕ್ ಕಟ್‌ದಿನ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ಅಲೆಗ್ ಕಟ್‌ದಿನ ಕುಂಟು ಗಿಚ್ಚಾದ್ ಸಿರಿ ಪೊನ್ನೆದ ಮರತ್ತ ನಿರೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಅಲೆಡ ಪೂರ ವಿಷಯನ್ ಕೇನುವೆ. ಕೇದಗೆ ಅಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತಿನ ಪೂರಾ ಪಂದ್ ಅಲೆನ್ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡಿಯರೆ ಪನ್ಪಲ್. ಬ್ರಾಣೆರ್‌ನ ಕಟ್ಟ್‌ನ್ ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ಅಲೆಗ್ ನಡತಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ. ದುಂಬುಗಾದ್ ಯಾನ್ ನಿನ‌ನ್ ತಂಗಡಿಯಾದ್ ತಾಂಕುವೆ ಪಂದ್ ಅಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ. ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ‌ರ್‌ನ ಮಿತ್ತ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ‌ಗ್ ಬೊಡಾದ್ ಮಗಲೆನೆ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬುಡಿಯೆರ್ ಅತ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ಕೇದಗೆಗ್‌ನ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸಾಮುಗ್ ಕೇದಗೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಾ ವಿಷಯನ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆ. ದುಂಬುಗಾದ್ ಕೇದಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬುಲೆಯೊಂದು ಪೋಪಲ್. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯಗ್ ಕೇದಗೆ‌ಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಗಡಿಯಾಯಿನ ದೇಯಿನ್ ಕಂಗ್ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್ ಕಾಂತಣ್ಣಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ದೇಯಿ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದುನ ಪೊರ್ತುಗು ತೀರ್ ಪೋದು ಉಪ್ಪುವಲ್. ಆಲ್ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿದಾರು. ಆಲ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಅಲೆನ್ ಎಣ್ಮೂರುದ ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ಕೇದಗೆ‌ನ್ಲಾ ಕಾಂತಣ್ಣ‌ಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದು ಪಿರೊರ ಸಂಭದನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆಡ್ ಇತ್ತೆ. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ಬಿರ್ವೆರ್ ಕುಲತಾಯೆ, ಮುಕ್ಕುಲು ಅರ್ಚಕೆರ್ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಪೂಜಾರಿಲು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮುಕ್ಲೆನ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅವ್ವು ಅತ್ತಂದೆ ನಾಟಿವೈದ್ಯೆ‌ರ್‌ನ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಅಯಿಡ್ದ್‌ದಾವೆರೆ ಮುಕ್ಲೆನ್ ಬೈದ್ಯೆರ್ ಪಂದ್‌ಲಾ ಲೆತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆ ವೈದ್ಯ ಕಸುಬು‌ನ್‌ಲ ಗೊತ್ತಿತಿನಾಯೆ. ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ಕಸುಬುನು ಕೇದಗೆ‌ಗ್‌ಲಾ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪುವೆ. ಕೇದಗೆಲಾ ಮರ್ದ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತ್‌ಲ್. ಬೈದ್ಯೆ ವೃತ್ತಿದ ಕೇದಗೆನ್ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ. ಕೇದಗೆ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲ್ ಸೇರೊನುವಲ್, ತನ್ನ ಬೈದ್ಯೆದಿ ಕೆಲಸೊನು ಮೂಲುಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಲ್. ಕಾಂತಣ್ಣಗ್ ದುಂಬುದ ಬುಡೆದಿ ದೇಯಿನ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕೇದಗೆಗ್‌ಲಾ ದೇಯಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆ. ಚೂರು ಸಮಯ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪಲ್. ಏಳ್ ತಿಂಗೊಳು ದಿಂಜಿಲಕನೆ ಅಲೆಗ್ ಬಾಯಕೆ ಪಾಡ್ದಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಲ್.[೨]

ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆರ್ಮಲೆದ ಬೂಡುಗು ಗುರಿಕಾರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅರಸೆ ಕುಜುಂಬ ಮುದ್ದು ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ಹಾಳ್ ಕನ ಬೂರುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬೀರೆನ್ ಲೆಪುಡಾವೆರ್. ಆಯೆ ಬಲ್ಮೆ ಪಾಡ್ದ್ ತೂನಗ ಅಯೆಗ್ ತೋಜಿನ ವಿಷಯನ್ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ " ಬಲ್ಲಾಳೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೊಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಯಿಟ್ ದೇವೆರ್ ಇಜ್ಜೆರ್, ಸಾನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಂಡ ಅಯಿಟ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇಜ್ಜೆರ್, ಇರೆನ ಹಿರಿಯೆರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯೊನು ಈರ್‌ಲಾ ಮಲ್ಪೊಡಾತ್ರೆ ಪಂದ್ ನೆನಪುಗಾತ್ರೆ ಬೂರ್ದಿನ ಕನ. ರೂಡಿಡ್ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಈರ್ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಬೋಂಟೆ ದೇರೊಡು. ಮರಕಲೆರೆನ್ ಲೆಪ್ಪಾದ್ ಮೀನ್‌ದ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು, ಬೆರ್ಮೆರ್‌ಗ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದ್, ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಾದ್, ಕಂಡೊಲೆಗ್ ಪೂಕರೆ ಪಾಡಾದ್ ನಾಗಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ" ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಬಲ್ಮೆದಾಯೆ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರದಲಕನೆ ಜಟ್ಟಿ ಅಂಬು ಮರಕಲೆರೆನ್ ಲೆಪ್ಡಾದ್ ಮೀನ್‌ದ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ನೆಟ್ಟ್ ಆಯೆಗ್ ಜಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಾಡ್‌ದ ಬೋಂಟೆಗ್ ಮಲ್ಲುನು ಲೆಪುಡಾದ್ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಕಾಡ್‌ದ ಬೋಂಟೆ ಆತ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಸಾನದಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮುರ್ಗೊಲು ತೂಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾಯ ಆಪ. ನೇನ್ ಬೋಂಟೆದ ಮಾನಿಲು ಬಲ್ಲಾಳೆರ್‌ಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಆ ಜಾಗಗ್ ಬತ್ತ್ ತೂನಗ ಅವು ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಸಾನ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಪೊಸ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಟೆ ಸರಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದ್ ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಅಡಿಟ್ ಜೆಪ್ಪುವೆರ್. ಲಕ್‌ದ್ ಒಂತೆ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ದೀನಗ ಅರ್ನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕಾಸರ್ಕದ ಮುಲ್ಲು ಕಂತುಂಡು. ಕಂತಿನ ಮುಲ್ಲುನು ಮಾನಿಲು ಪಿದಯ್ ದೆತ್ತೆರ್‌ಂಡಲಾ ನಡಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಬರ್ಪೆರ್. ದಿನ ಪೋಯಿಲಕನೆ ಬೇನೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ ಬಾತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ಮಾನಿಲು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಅಪಗನೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪಾದ್ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿನ್ ಲೆತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಪನ್ಪೆ. ಬೇಲೆದಕುಲು ದೇಯಿಡ ಪೋದು ಕೇನಗ ಆಲ್ ಬರಿಯರೆ ತಯಾರ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಆಂಡ ಆಲ್ ದಿಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಯಿನ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ನೇನ್ ಬೇಲೆದಕುಲು ಬಲ್ಲಾಳೆರೆಡ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಪಗ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ದೇಯಿನ ದಂಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಪಂದ್ ಕಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ದೇಯಿ ಬೊಡಾಯಿನ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆನ್, ಕಸಾಯೊಗು ಬೊಡಾಪಿನ ಸೊಪ್ಪುಲೆನ್ ಕಟ್‌ದ್ ದಂಡಿಗೆದ ಕೊಂಬುಡ್ ನೆಲ್ಪಾವುವಲ್. ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆನೆ ದುನ್ನ ದಿಂಜಿ ಲಕ ತೋಜುಂಂಡು ಮರ್ದ್‌ಕೊಡಿಕುಲೆ ಈತ್ ದಿನ್ನ ಆಂಡ ನನ ದಿಂಜಿಬಂಜಿನಾಲ್ ದೇಯಿ ಕುಲ್ಲುನಗ ಯೇತ್ ದುನ್ನ ಅಪುಂಡಾ ಪಂದ್ ಪೋಡಿಯುವೆರ್. ದೇಯಿಗ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ ದುಲೈದ ಪೋಡಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸುಲು ಕುಲ್ಲುನ ದಂಡಿಗೆದ ಉಲೈ ತಾನ್ ಕುಲ್ಲುನ ಸರಿ ಅತ್ತ್ ಪಂದ್ ದಂಡಿಗೆದ ಉಲೈ ಬಾರೆದ ಕೊಡಿ ಇರೆ ಪಾಡ್ಡ್ ಅಯಿಕ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ , ಅರಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ತಾರಾಯಿ, ಬರಿಟ್ಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಯ್ ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಲ್. ಬೇಲೆದಮಾನಿಲೆಡ ದಂಡಿಗೆ ದೆರ್ತ್‌ದ್ ಪತೊಂದು ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ದಂಡಿಗೆದ ಕೊಂಬುನು ಪತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ದೇಯಿ ಅರಸುಲೆನ ಬೂಡುಗು ಪೋದು ಯೆತ್ತುವಲ್ ದೇಯಿ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾದ್ ಅಲೆನ್ ಅರಸುಲು ಉಲೈ ಬರಿಯರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ದೇಯಿ ಅರಸುಲೆನ ಕಾರ್‌ನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ನೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ಅರಸುಲೆಗ್ ಮರ್ದ್‌ನ್ ಪೂಜಿವಲ್. ದಿನ ಪೋಯಿ ಲಕನೆ ಅರಸುಲೆನ ಕಾರ್‌ದ ಬಾಪು ತಗ್ಗೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ನಾಗ ಬೆರ್‌ಮೆರೆನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಅರೆನ ಕಾರ್‌ಗೊಂಜಿ ನೂಲುನ್ ಕಟ್ಟುವಲ್. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಯಾನ್ ನನ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಯೆಂಕ್ ಕೊರೊಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪಾಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ನೆಕ್ಕ್ ಅರಸುಲು ಯಾನ್ ಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಯಿಕ್ ಬೆಚ್ಚಡ್ ದೇಯಿ ಯಾನ್ ಮರ್ದ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಗ ಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಈರ್ ಕೇಂಡರೆ ಅಂಚಾದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಯೆಂಕ್ ಸಂದೊಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿಗ್ ಇರೆಗ್ ಮಂತ್ರಿಲು ದಾಯೆ ಬೋಡುಂದು ಕೇನುವಲ್. ಯೆಂಕ್ ಸದೊಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಮೂಲೆ ಬುರ್ದು ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಬೇಜಾರ್‌ಡ್ ಪಿರ ಪೋಪಲ್. ದೇಯಿ ಚಾವಡಿ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಆಲ್ ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕಟ್‌ದಿನ ನೂಲು ತುಂಡಾದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅರಸುಲೆಗ್ ಪಿರ ಜೋರು ಸೆಡಿಪೆರೆ ಸುರು ಆದ್ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ದೇಯಿನ್ ಪಿರ ಲೆತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಡೆದಿ ದೇಯಿನ್ ಪಿರ ಪೋಪಿನೇನ್ ಉಂತಾದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪಿರ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬಲ್ಲಾಳೆರೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುವಲ್. ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಪಿದಡ್‌ನಗ ಅಲೆಗ್ ಕೊರೊಡಾಯಿಂತಿ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನ ಪಾಡುವೆರ್. ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ದಿಯಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ಕೊರ್‌ಲಕನೆ ಅಲೆಗ್ಲಾ ಬಂಗಾರ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಆನ್ ಪೆದ್ದಿಯಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೃಷಿಕಾದ್ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ದೇಯಿ ಉಂದು ಮಾತಾ ಆದ್ ಪಿದಡೆರೆ ಆನಗ ಅಲೆಗ್ ಪೆದ್ದುನ ಬೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಅಲೆನ್ ಬೆಂದ್ರ್‌ದ ಕೊಟ್ಯಗ್ ಪೆದ್ಪಾಯೆರೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಯಿಕ್ ದೇಯಿ ಯಾನ್ ಬೆಂದ್ರ್‌ದ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಪೆದ್ದುಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಯೆನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇರ್ನ ಬೂಡುದ ಬೇಲೆಮಾನಿಯಾದ್ ಉಪ್ಪೊಡಾವು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ನೆಕ್ಕ್ ಒಪ್ಪಿದ್ ಬೂಡುದ ಬರಿಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲನ್ ಅಲೆಗ್ ಪೆದ್ಯರೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅರಸುಲು. ದೇಯಿ ರಡ್ಡ್ ಅಮರ್ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ವಿಷಯ ಸಾಯನಗ್‌ಲಾ ಕಾಂತಣ್ಣ‌ಗ್‌ಲಾ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಕುಲ್‌ಲ ಪೆರ್ಮಲೆಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಅಮೆ ಕರಿದ್ ೧೬ನೆ ದಿನ ತಾನಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಸುರುತ್ತ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ದೇವೆರೆನ ಪುದರ್‌‌ಡ್ದ್ "ಕೋಟಿ" ಪಂಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಚೆನ್ನುದೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಿಗ ದೇವೆರೆನ ಪುದರ್‌ಡ್ದ್ "ಚೆನ್ನಯ" ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೇರ್ ಪರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ದೇಯಿ ಕಾಯ ಬುಡ್ಡು ದೇವೆರ್ನ ಪಾದ ಸೆರೊನುವಲ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://vijaykarnataka.com/news/mangaluru/rejuvination-of-deyi-baidethi-grave/articleshow/67349689.cms?utm_source=whatsapp&utm_campaign=vkmobile&utm_medium=referral/
  2. ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ಮೂಡ್‌ದ್ ಬೈದಿನ ಬೀರ್ಯದ ಪೊಂಜೊವುಲು, ಶಾರದಾ ಎ. ಅಂಚನ್,ಪೂಜಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯಿ, ೨೦೧೮,ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೫