ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್

ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್:ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರ ಪೋಕುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡುನವುಲಾ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದುಂಡು. ತುಳುವೆರೆ ನಂಬುಗೆದ ಮಿತ್ತ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಉಂದುವೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಬೊಲ್ಲಿದ, ಚೆಂಬುದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪುಡಾದು ಮಾನಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಜೋಯೀ ಪನ್ಪಿ ಸರೊ ಕೇನುನಗ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡುನ ಕಿರಮೊ ಇತ್ತೆಲಾ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ತುವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಕುಂಡ ದೀದ್ ಐಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಅಕುಡುದ್ ಬಾಲೆನ್ ಮಾನಾವೆರ್. ಅಪಗಲ ಬಾಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿದ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುವ .[೧]

ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಪಾಡುನ ಏಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟ್ ದ್ 16 ನೇ ದಿನಟ್ಟ್ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಪಾಡ್ವೆರ್(ಇತ್ತೆ ಮಾಂತ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು ತಿಂಗೊಲಾನಗಲಾ ಪಾಡುವೆರ್). ಅಪಗ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಲಾ ಕಿರಮೊ ಉಂಡು. ಸುಮಾರ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತ್ನಗ ಯೆಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆ ತೂದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಡ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಲ್ ಡ್ಲಾ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರ್ ಕಂತ್‍ನಗ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನವು ಪಿರಿಯಕ್ಲೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಪದಿನಾಜಿನೆ ದಿನೊಟ್ಟ್ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಡ್ ಪಾಡ್ಂಡಲಾ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಅಪ್ಪೆನ್ ತರೆಕ್ಕ್ ಮೈಯ್ಕ್ ಮೀಪಾದ್ ದೇವಸ್ತಾನೊಗ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋದು ಪುಣ್ಯ ನೀರ್ನ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಕನತ್‍ದ್ ಇಲ್ಲನ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ತಲ್ಪುವೆರ್. ಸೂತಕ(ಅಮೆ) ಕಲೆವರೆಗಾತ್ರ ಈ ನೀರ್ ನ್ ತಲ್ತ್‍ದ್ ಸೂತಕೊನ್ ಕಲೆಪೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ್ ಬತ್ ದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಪೂರ ಸೇರ್ದ್ ಬಾಲೆನ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರ್ ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ ಪಾಡುವೆರ್.[೨]

ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಡ್ ಪಾಡುನ ಕಿರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆದ ತರೆ ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಕಾರ್ ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಇಪ್ಪುಲೆಕ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪುಡಾವುನವು ಕಿರಮ . ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಕಿದೆಕ್ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಯೊಡು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ ಪಾಡುನವು ದುಂಬುದಕ್ಲೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪುಡಾವುನ ದುಂಬು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ದ ಮುಡಾಯಿ ಜಾಗೆಗ್ ಕದಿಕೆ, ಕಾಯೆರ್ ತಪ್ಪು, ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಅಂಬಿಡ್ ಪತ್ತಾವೆರ್. ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ , ಅಂಬಿ, ಕಾಯೆರ್ದ ಇರೆ, ಬಚ್ಚಿರೆ ಉಂದು ಪೂರ ರೋಗ ನಿರೋದಕ ಶಕ್ತಿನ್ ಪಡೆತಿನವು ಅಂಚನೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಸೊಗಾದ್ ಉಂದೆನ್ ದೀಪೆರ್. ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ತಿರ್ತ ಪುಡೆಕ್ಕ್ ಚೆನ್ನೆದ ಬೂರುನು ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೊಣ್ನನ ಅಮ್ಮೆರ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಡಿಕ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಲೋಬನ, ದೂಬ ಪತ್‍ದ್, ಊದು ಬತ್ತಿ ಪುಗೆನ್ಲಾ ಪಾಡ್ವೆರ್.
ಅವೆರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟುಗು ಜಾಗೆದ, ಕುಟುಮೊದ ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಬಾಲೆಗ್ ದಾಲ ದೋಸ ಬರಂದಿಲೆಕ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಲೆದ ಕೆಬಿಟ್ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನೆದುರು ಜೋರುಡೆ ನನೊರ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸುರೂಕು ಆಣನ ಅಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಡಿಟೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಾಲೆನ್ ಕೈ ಪಗತೊಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ವೆರ್ ಸೇರ್ದ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಡಾವೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ತಿರ್ತೆ ಉಂತುನೆರ್ದಾತ್ರ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆಟ್ಲಾ ಪಗತೊನ್ವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟು ಆಣನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಯಿಗ್ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್, ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಒರಿಯೆ ಬಾಲೆನ್ ತುವರೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬಾಲೆದ ಬಾಯಿಗ್ ಪೇರ್ ನ್ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಕಂತಿನ ಉಡಿಗಿರನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ್ ಜೆಪ್ಡಾವುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಉರೂಂಟುದ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ದೀಪೆರ್. ಕಲ್ಲ್ ದ ಆಯುಸ್ಸ್ ಬಾಲೆಗಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆ.

ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಗ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ತೀಪೆದ ತೆನಸ್ ಪಟ್ಟುನ ಕಿರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್

ಮಾತೆರ್ಲಾ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರ್, ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಲಾಡ್ , ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಇಂಚ ಸೀಪೆ ಪಟ್ಟ್ ದ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಕೋರಿದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಡ್ ಪಾಡುನ ಕಿರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆಗ್ ಆಜಿ ಏಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ ಕರಿ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಾಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಆನಿ ಪೊರ್ತುಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌‍ಗ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಮೂಲುಲಾ ಉಂದುವೆ ಕಿರಮೊ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Bunt Baby Birth Processes Long Forgotten And Significance". 10 April 2020. Retrieved 13 February 2024.
  2. "Bunt Baby Birth Processes Long Forgotten And Significance". 10 April 2020. Retrieved 13 February 2024.