ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಪೊಣ್ಣು ಬುತೊ, ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೊದ ದೈವ.

ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ

ಬಾಲ್ಯೊದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುದ್ದು ಭಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸಕ್ಕೆನ ಮಗಲೇ ಮೂಕಾಂಬಿ. ಮುದ್ದು ಅರೆಸೆರ್‌ನ ದಂಪತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಆವಂದಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆನೆ ಮೂಕಾಂಬಿ. ದೇವಿನ ವರಪ್ರಸಾದೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಅಯಿನ ಕಾರಣ ಅಲೆಗ್ ಮೂಕಾಂಬಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್. ೪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೊಡು ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆದಾನಿ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್. ಮುಲ್ಪಡ್ದ್ ಅಲೆನ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು.[೧]

ಮದಿಮೆದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ವಿಷಯೊನು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಗ್ ೧೧ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಗ್ ಎತೆ ಸುರು ಅಪುಂಡು, ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬ್ರಾನೆರೆನ ಜಾತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕಾಲೊಡು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಪೊಂಜೊವು ಆಪಿನೆರ್ದ್ ದುಂಬೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಆಯಿಜಿಂಡಾ, ಅಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಬ್ರಾನೆಲ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜೆ. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಅಲೆನ್ ಜಾತಿಡ್ದ್ ಲಾ ಪಿದಯ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಲೆಗ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆನ್‌ಲಾ ಜಾತಿಡ್ದ್ ಪಿದಯ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಲ್ ಮದಿಮೆಡ್ದ್ ದುಂಬೆ ಪೊಂಜೊವು ಆಯಲ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆನ ಮರ್ಯಾದಿ ಒರಿಪಾಯರೆ ಬೊಡಾದೆ ಅಲೆನ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕುಂಟು ಕಟ್‌ದ್ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಗಲ್ ದಿನ ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಬಲತೊಂದೆ ಪೋಯಲ್. ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆ ಯೇತ್ ನಾಡ್ಂಡಲಾ ಮಗಲೆಗ್ ಆನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಕಡೆಕಾದ್ ಅರಸಕ್ಕೆ ಕಂಡನಿಯಡ, ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಈರ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಾನೆರ್‌ನ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಇರೆಗ್ ಪಂದ್ ಕೇನುವಳ್. ಆಪಗ ಬ್ರಾನಗ್ ಪಡುವಟ್ನಾಯೆನ ನೆನಪು ಅಪುಂಡು. ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ ಎಡ್ದೆ ಹುಡುಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನಾಯೆ, ಮುದ್ದು ಭಟ್ರ್ ಅಯೆನ್ ತಾಂಕ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಆಯೆರೆ ಆನನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆ ಪಾತೆರುನ ವಿಷಯ ಕೇಂಡ್‌ದ್ ಮೂಕಾಂಬಿಗ್‌ಲಾ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪಡುವಟ್ನಾಯೆಲ ಮದಿಮೆಗ್ ಒಪ್ಪುದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೋಕಾಂಬಿಕೆನ ಸನ್ನಿಧಿದ ಎದುರುಡು ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕ್‌ದಿನ ಮಗಲ್, ಮೂಕಾಂಬಿ ಪೊಂಜೊವು ಅವಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಲೆನ್ ಕಂಡನಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್.

ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆ. "ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀಲೆಶ್ವರದ ತಂತ್ರಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಬತ್ತಿತೆರ್, ಆರೆನ ಪಾತೆರೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲಯಾಳಿ ರಾಜ್ಯೊಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುರೋಹಿತೆರೆಗ್ ಯೆಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ಉಂಡು. ಅಯಿನೆರ್ದಾವೆರ ಯಾನ್ ಚೂರು ಸಮಯ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ತೂದು ನಿನನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಆಂಡ ನೆಕ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಬೊಡೆದಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡನಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಿಯಾಳಿ ರಾಜ್ಯೊಗು ಪಿದಡುವಲ್.

ಮಲಯಾಳಿ ರಾಜ್ಯೊದ ಪಯನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಇಲ್ಲರ್ದ್ ಪಿದರ್ಡ್‌ದ್ ಒಡಿಪುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಯೆತ್ತುವೆರ್. ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೊಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು. ಮೂಜಿನೆ ದಿನ ಮೂಕಾಂಬಿ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು, ಕೈಕ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿ, ಕೆಬಿಕ್ ಬೆಂಡಲೆ, ಮೂಂಕುತ್ತಿ, ಮೂಂಕುದ ಬೊಟ್ಟು, ಕಂಟೆಲ್ಗ್ ತಾಲಿಬಿಂದಿ, ಕರಿಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಸೆಲ್ಗ್ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು, ಕೊಡೆಂಜೆಗ್ ಪೇರ್ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜೊಂದು ಕಂಡನಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಲ್. ಕುಡ್ಲರ್ದ್ ಪಿದರ್ಡ್‌ದ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಸರ್ಗೊಡುದ ಸಾದಿ ಕೇನೊಂದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಪೆರ್ ಇಂಚೆನೆ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್‌ದ ಅರಮನೆದಲೆಕ ಇಲ್ಲ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಡತ್ ನಡತ್ ಸಾಕಾನಗ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನ ಮರತ ಅಡಿಟ್ ಕುಲ್ಲುವೆರ್. ಈತ್ ಪೂರ ಆನಗ ಅಡೆಗ್ ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಬರ್ಪೆ ಮುಕ್ಲೆಡ ಇರ್ವೆರೆಡಲ ಅಕ್ಲೆನ ಪರಿಚಯ ಕೇನುವೆ. ಪರಿಚಯ ಕೇಂಡಿನ ಆಯೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಪೆ ಆಯೆನ ಪುದರ್ ಮಯ್ಯೆ. ಆ ಊರುದ ಪುದರ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಪಂದ್, ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ ಸಂಬಂದೊಡು ಮೂಕಾಂಬಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆಯೆಗ್ ತಂಗಡಿ ಬೂರೊಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಕುಲು ಇರ್ವೆರ್ಲ ಆಯೆನ ಕಡಂಬಾರ್ ಬೂಡುಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ವೊನಸ್ ಮಲ್ತ್‌‌‌ದ್ ಪೋವೊಡು ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಆಯೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ.

ಮಯ್ಯೆನ ಕುತಂತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇರುವೆರೆನ್ಲ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಮಯ್ಯೆ ಅಕ್ಲೆನ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂಚೆನೆ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಮೂಕಾಂಬಿನ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಮಯ್ಯೆ ಮರ್ಲ್ ಆಪೆ ಅಲೆನ್ ಎನ್‌ಚಾಂಡಲಾ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಯೆನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಾವೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲೆ ಮಯ್ಯಗ್. ತನ್ನ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲೆಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲಾ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪಜೆ ಪಾಡೆರೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರೆದುಲಯ್ ನೀಲೆಶ್ವರ ಯೆತ್ತೊಡು ಅಂಚಾದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಯೆಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡುವ ಪಂದ್. ನೇನ್ ಕೇಂಡಿನ ಮಯ್ಯೆ ಪನ್ಪೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಯೆತ್ತೆರೆ ನನಲ ೨ ದಿನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದ್, ಅಂಚಲ ಪೋಪುಂಡ ಯೆಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಡುವಟ್ನಾಯಗ್ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಡ್ ಕಡಪಾರ್ದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ. ಆಂಡ ಮೂಕಾಂಬಿನ್ ಕಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ. ನೆಕ್ಕ್ ಮೂಕಾಂಬಿ ಒಪ್ಪುಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಯ್ಯೆ ಆಯೆನ ಪಾತೆರೊಡು ಅಲೆನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾವೆ. ಅಂಚಲ ಪೊಪುಂಡ ಪಡುವಟ್ನಾಯೆ ವೊರ ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯರೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಕ್ ಮೂಕಾಂಬಿ ಒಪ್ಪುದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡನಿ ದೈರ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಂದ್ ಮೂಂಕಾಂಬಿಗ್ ಪಂದ್ ನೀಲೇಶ್ವರಗ್ ಪೋಪೆ. ಇಂಚೆನೆ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು, ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ತನನ್ ಬೇಗಡೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡ್ ದಿನ ಸಾಗಾವಲ್ ಮೂಕಾಂಬಿ. ತುವೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಮೂಕಾಂಬಿಗ್ ೧೨ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಕಾಂಬಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಆಪಲ್. ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವುಲು ಅಲೆನ್ ಪಿದಯ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲಾವೆರ್ ೫ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಅಲೆನ್ ಮೀಪಾದ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇಲ್ಲದುಲಯ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಚೀಪೆದ ತಿಂಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಂಜಿ, ಮೆತ್ತೆದಗಂಜಿ, ತಾರಾಯಿದಗಂಜಿ ಉಂದು ಮಾತಾ ಅಲೆಗ್ ತಿನಿಯರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವ್ವೆ ದಿನತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೆ ಮಯ್ಯೆರ್ ಮೂಕಾಂಬಿನ ಕೋಣೆದ ಬಾಕಿಲ್ ದರ್ತ್‌ದ್ ಅಲೆನ ಮಾನ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ದು:ಖ ತಡಯೆರೆ ಆವಂದಿನ ಮೂಕಾಂಬಿ ಪನ್ಪಲ್ "ಮಗಲ್ಂದ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಈ ಎನ್ನ ಮಾನ ದೆತ್ತ. ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ದೈವ ಗುಳಿಗ ಖಂಡಿತಾ ನಿನನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡಯೆ. ನಿನ್ನ ಬೂಡುಗು ತೂ ಬೂರ್ದು ಪೂರಲ ಪೊತುದು ಸುಡುಸೂಕುರಿ ಆಪುಂಡು. ನಿನ್ನ ವಂಶ ನಿರ್ಸಂತಾನ ಆಪುಂಡು" ಪಂದ್ ಶಾಪ ದೀಪಲ್. ನೇನ್ ಮಯ್ಯೆ ಕೇನಂದಿಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಮನದಾನಿ ತೂನಗ ಮೂಕಾಂಬಿ ಅಲೆನ ಕೊಣೆಡ್ ಉಪ್ಪುಜಲ್ ನೇನ್ ತೂದು ಆಯೆನ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಡ ಅಲೆನ್ ನಾಡಿಯರೆ ಪನ್ಪೆ ಕಡೆಕ್ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ಕೆದುಟ್ ಮೂಕಾಂಬಿನ ಪುನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಯ್ಯೆ ಅಪಗನೆ ಮೂಕಾಂಬಿನ ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆಗ್ ಮಗಲ್ ಪೊಂಜೊವು ಆತಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಡಪಾರ್ದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಖುಷಿಟ್ ಮಗಲೆನ್ ತೂಯರೆ ಬನ್ನಗ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಗಲೆನ್ ತೂಯರೆ ಕಡಂಬಾರ್‌ಗ್ ಪಿದಡುವೆರ್ ಅಂಚಿಡ್ದ್ ಕಂಡನಿಯಗ್ ಬೊಡೆದಿಗ್ ದಾದನ ಆತ್ತುಂಡು ಪಂದ್ ಯೆನ್ಯರೆ ಸುರು ಆದ್ ಆಯೆಲ ಕಡಂಬಾರ್‌ಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ್‌ದ್ ತೂನಗ ಮೂಕಾಂಬಿನ ಪುನ ಚಟ್ಟಡ್ ದೀದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಮಯ್ಯೆ ಮೂಕಾಂಬಿ ಯೆಂಚ ಸೈತಲ್ ಪನ್ಪುನೇನ್ ಇಡೀ ಊರುಗು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪಗರ್ಪಾಡ್ದ್ ಬುಡ್ಪೆ. ಕಂಡನಿ ಕಡೆಕಾದ್ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ದು ಕಾಟೊಗು ಸೂ ದೀಪೆ. ಕಾಟೊಗು ತೂ ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಕಾಂಬಿನ ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆ ಅಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕಾಟೊಗು ಅಲೆಗ್‌ಂದ್ ಕನದಿನ ತಿಂಡಿ ತೆನಸ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರ್. ಮೂಕಾಂಬಿಗ್ ಸೈಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆಯಿನಕುಲು ಯೆಡ್ದೆ ಆವಾಯೆರ್ ಪಂದ್ ಅಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಅವ್ವೆ ಕಾಟೊಗು ಲಾಗಿಯುವೆರ್. ಕಾಟೊದ ತೂ ತೆಕ್ಕುನೆರ್ದ್ ದುಂಬೆ ಕಡಂಬಾರ್‌ದ ಬೂಡುಗು ತೂ ಬೂರ್ದು ಪೂರ ನಾಶ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತೀರ್ ಪೋಯಿನ ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ ಆತಲ್, ಅಲೆಡ್ದಾವೆರೆನೆ ಈ ಅನರ್ತೊಲು ಆದಿಪುಂಡು.[೨]

ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ ಅಯಿನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಯ್ಯೆನ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಕಾಂಬಿನ ಸೈಪುನೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಯಿನ ಊರುದಕುಲು ಅಲೆನ ನೆನಪು ಗೋಸ್ಕರ ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗಗೊಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಗುಳಿಗನ್ ನಂಬುದು ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಬೂತ ನಡಪುನ ಜಾಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕುಂಬಳೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಪ್ರದೇಶೊಡು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗನ್ ನಂಬುವೆರ್. ಈ ಕತೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕೈತಲ್ ಕಡಂಬಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಲಾ ಉಂಡು.

ಕೊಲ್ಲುರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ದೈವೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಲ್ಲುರು ಮುಕಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಮುಕಾಂಬಿ ಜೇವುನ ಪಾಡ್ದನರ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ಕತೆ. ನೆಟ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಕಾಂಬಿ ಜೇವುಗ್ಲಾ, ಕೊಲ್ಲುರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಮುಕಾಂಬಿಕೆ ಗ್‌ಲಾ ವಾ ರೀತಿದ ಸಂಬಂದೊಲ ಇಜ್ಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ಮೂಡ್‌ದ್ ಬೈದಿನ ಬೀರ್ಯದ ಪೊಂಜೊವುಲು, ಶಾರದಾ ಎ. ಅಂಚನ್,ಪೂಜಾ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯಿ, ೨೦೧೮,ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ೭೮
  2. https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=137979