ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಶೇಣಿದ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ/ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ
ಶೇಣಿದ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ/ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮೂಲದ ದೈವ. ಈ ದೈವ ಒಲ್ಪ ನೀರ್‌ದ ಒಸರ್ (ಪರಪು) ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡೋ, ಓಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಕೃಷಿ, ಬೇಸಾಯ ದಿಂಜಿದ್ ತುಳುಕೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅವುಲು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾದ್ ಉದ್ಬವ ಅಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬಿಕೆ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪನ್ಪುನವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೆರ್ಮರ್, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ನಾಗೆ, ಮೈಸೊಂದಯೆ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಜುಮಾದಿ ದೈವೊದ ಲೆಕೊನೇ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಆದ್ ಉಂಡು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವ ಆಣ್ ರೂಪದ ದೈವ, ಭೂಮಿ ತೂಕೊದ ದೈವ, ಕದಿಕೆ ಪುಟ್ಟುನಪಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುವರೆ ಆದಿಮೂಲ ಅಲಡೆಡ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಶಕ್ತಿಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಶಕ್ತಿಲಾ ಒಂಜಿ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಸಿರಿಬೊಳ್ಳಿಂದ್, "ಬಾಲೆ ಕನ್ಯೆವು" ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜರ್ಥೊಡ್ ಪೊಣ್ಣು ರೂಪಲಾ ಉಂಡು ಪನೊಲಿ. ಅಂಚನೇ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ದೈವೊಲು "ಆನ ತರೆ, ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿ" ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುನ ದೈವ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನೊಲಿ. "ಮಮತೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು, ಶೌರ್ಯೊಡು ಆಣ್" ಪಂಡ್‍ದ್ ಈ ರೀತಿದ ರೂಪೊನು ಕೊರ್ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಾ ಉಪ್ಪು. "ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಡ್ ಪೊಣ್ಣು, ಉಗ್ರೊಡು ಆಣ್ ರೂಪೊ" ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೇ ಸಮರ ದೇವತೆನ ರೂಪೊಡು ದೈವೊಲೆಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಲಾ ಒಂಜಿ. ಉಂದಕ್ ಮೂಲ ಪುಟ್ಟುದ ಕತೆಕುಲು ಸರಿಯಾದ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೀರ್‌ಡ್ ನಿಗಲೆ, ನಿಗರ್, ಮರಟ್ ಮರತ್ತ ಪಿಲಿ, ಆಕಾಸೊಡು ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚ್, ಭೂಮಿ ಪುಂಚಡ್ ನಾಗೆ(ಎಡ್ಡೆಮರಿ), ಮಾಡೊಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯಾದ್ ತೋಜಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕಡೆಟ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ನಿಗಲೆದ ರೂಪದ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆಲಾ ಉಂಡು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಹುಟ್ಟು ಕಥೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲಾ ಬಾಲೆ ಪಾಪು ನೂಲ್ ಕೈ ಸಂಗ್‌ಡೆ ಭೂಮಿಗ್ ಜತ್ತ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಸತ್ಯ ಒಂಡ್‍ದ್ ಪನೊಂದು ಪ್ರಸರಣ ಕತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಬಾನು ಸೇನವಯಾ ಬಾನು ಸೇನಪ್ಪರ್ದ್ ಸುರು ಅಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣು ಸೇನವನ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಬರ್‌ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಓಲುಲಾ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಯಿನ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದು ತೀರ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಕತೆ ಒಂಡ್‍ದ್ ನಮ ತೆರಿಯೊಡಢಪುಂಡು. ಅವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನೊಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಪದ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ. ಅಂಡ ಪುರಾಣೊಡು ಒಲುಲಾ ಪುದರ್ ಕೇನಿಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ.

ದೈವದ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪುದರ್‌ದ ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಕ್ತ+ಈಶ್ವರಿ=ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ್ಂಡ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರ್‌ನಾಲ್ ಹೀರ್‌ನಾಲ್. ಅಂಡ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ್ ಕೆರ್‌‍ನಾಲ್ ಅಂಡಲಾ ಓಲುಲಾ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆತ್ತ್‌ನವು ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಕ್ತಬೀಜಾನ್ ಕೆರ್‌ನಾಲ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಡ ಅಲೆನ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಡುದು ಬೇತೆ ಪಿದಯಿದ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯೊಡು ಅವ್ವೇ ಪುದರ್ ಬೋಡಿತ್ತ್ಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಕನ್ನಡದವು. ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಪದಟ್ಟೇ ಈ ಪದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ರಕ್ತಬೀಜನ್ ಕೆರ್‌ನಾಲ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ನಾಲಯಿನ್ ಪದ್‍ರ್‍ದ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ ಪುದರ್ ರಕ್ತದಂತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಉರಿನ ಕತೆಕುಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಉಂದು ಮುಲ್ಪದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನೊಡು ಮಾತ್ರ ತುವೊಲಿ. ಕಟೀಲ್‍ಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗೆಯಾದ್, ಅವ್ವೇ ಪಾದೆ(ಬಂಡೆ) ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಇನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆದ್ ಉಲ್ಲಲ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಮಾಡೊಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿದಿ, ಗುಡಿಕುಲಾತ್ಂಡ್.

ಬುಲೆಚಿಲ್/ಆರಾಧನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಸುರು ಸುರುಟು ಬನ(ವನ)ಟ್ಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ನ ಶಕ್ತಿ. ಕೇವಲ ಕಲ್ಲ್, ಬಂಡೆಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಕಾಲೊಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಪರ್ವ ತಂಬಿಲ ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದು ಇತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನೊಲಿ. ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ತುಳುವೆರೆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತ್ಂಡ್‍ಗೆ. "ಯೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೂತ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಅಯಿಕೆ ಸರಿ" ಮುಲ್ಲದ ಅರ್ಥೊ ದಾದ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವೊಗು ತಂಬಿಲ, ಪರ್ವೊ ಮಾತ ಎಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟೊಡು ಸಂದಾಯ ಆವೊಡಾಪುಂಡು. ಬೊಂಡ, ಪಿಂಗಾರೊ, ಪೂ ಮಾತ ಎಚ್ಚ ಕೊರೊಡಾವುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ. ಈ ಭೂಮಿದ ಉಗಮ ಆನಗನೇ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವ ಪುಟ್ಟೊನ್‍ನ ಭೂಮಿ ಭಾರದ ದೈವ ಪಂಡ್‍ದ್ ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬಿಕೆ. ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧಕೆರ್ ಅಯಿನ ಜೈನರಸೆರೆನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲೊಡು ಸ್ಥಾನ ಮಾಡೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಂಬೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಈ ದೈವೊಗು ಮಂಚಮೊಡು ಇತ್ತ್‌ನೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ "ಊಜಿ ನೀರ್" ದೀಪುನ ಕ್ರಮೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾದಿ ತಂಬಿಲ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಖಡ್ಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಣಿ. ಈ ಕಡ್ಸಲೆನ್ ತುನಗ ಉಂದು ಸಮರ/ಯುದ್ದೊಗು ಬಳಸುನ ಕತ್ತಿನ್ ಹೋಲುಂಡು. ಇತ್ತೆಲಾ ಕೆಲವು ಪರತ್ತ್ ಗುತ್ತು ಬಾರೀಕೆಲೆಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಈ ಉದ್ದದ ಕಡ್ಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಗುರಾಣಿಲಾ ಉಂಡು. ಆ ಕಾಲೊಡು ಎಚ್ಚಾದ್ ಜೈನರಸರೆನ್ ಬುಡ್‍ದ್ ಒಲ್ಪಲಾ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಯಂಡ್ಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಬಿಲ್ಲವರೆನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಾರೀಕೆಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಇತ್ತೆಲಾ ರಡ್ಡ್ ತಾರಾಯಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ಕೆಲವೆರೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೇವಲ ಮಂಚಮೊಡು ಊಜಿ ನೀರ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್, ನನ ಕೆಲವೆರೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕಡ್ಸಲೆ, ಮಣಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನೆ. ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನುಕೂಲವಂತೆರೆ ಗುತ್ತು ಬಾರೀಕೆದ ಜನಕುಲು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಚಾವಡಿದ ಭಾಮೊಗು ಕನತ್‍ದ್ ಅಯಿಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದೀದ್ ಲೆತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತ್‌ನಪಗ ಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕೈಯಿಟ್ಟ್ ಕತ್ತಿ ನನೊಂಜಿ ಕೈಯಿಟ್ಟ್ ಗುರಾಣಿ, ನನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಡ್ ಸುರಿಯ ನನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ಟ್ ಮಣಿ, ತರೆಟ್ಟ್ ಸಿರಿಮುಡಿ, ಮೊನೆಡ್ ಮೀಸೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ಣನೆ ಬಂತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ಪನೊಲಿ.

ಪ್ರಸರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್‌ಲೆಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಚಿನ ಪುದರ್‌ಲೆಡ್ *ಪಡ್ಡೊಟ್ಟುನ್ನಾರು,*ರಾಜಪತಿ ರಾವುದ್ರ, *ಕಾರಂದಾಯೆ, *ಕುಡುಮುಲ್ದಾಯೆ, *ಬನ್ನಡ್ಕತ್ತಾಯೆ, *ಹಳ್ಳತ್ತಾಯೆ, *ಮದ್ದಡ್ಕತ್ತಾಯೆ, *ಮುಜಿಲ್ನಾಯ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಬಂಧಿ ಪುದರ್‌ಲ್ ಉಂಡು.

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವದ ನಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮರ ದೇವತೆನ ರೂಪೊಡು ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗುರಾಣಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಲಿಪುಂಡು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಕ್ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ನಡಪುನಿ ಗುತ್ತು ಬೂಡುಲೆ ಇಲ್ಲಾಲೇ ನಡಪುಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಇಲ್ಲಾದ ಉಲಾಯಿ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಕದಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸೀರೆ ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಆಯಿತ್ತ ಉಲಾಯಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುನಯೆ ಸಂಧಿ ಪನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲುವೆ. ಪದಿನಾಜಿ ಅವತಾರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣಿಮುಡಿ ಏರೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂಟ್ಟ್ ನಲಿಪೆರೆ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್‌ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬು ವರ್ಷೊಲಾ ನೇಮ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ದೊಂಪದಬಲಿ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷೊಲಾ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಆಪಗ ದೈವಗ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನನೇ ವಿಶೇಷ. ಪದಿನಾಜಿ ಅವತಾರೊಡು ಈ ದೈವಗ್ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅವತಾರೊಡ್‌ಲಾ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಗ್ ಬೂಳ್ಯ(ಬಜ್ಜೈ ಬಚ್ಚಿರೆ) ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪದಿನಾಜಿ ಸರ್ತಿಲಾ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪುಟ್ಟು ಸಂಧಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲಾ ಸಂಧಿಡ್ ಬಾನು ಸೇನೆರೆ ಸಂಧಿ ಸುರುಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಂಗೆ ಮದಿಮಾಲ್, ಗೌರಿ ಮದಿಮಲ್, ಒಪತ್ತಿ ಮದಿಮಲ್, ಬಾಲೆ ಮದಿಮಯೆ, ಬಾನು ಸೇನವ ಇಂಛಿತ್ತಿ ಪುದರ್‌ಲು. ಅಂಗ ದೇಶ ಕೊಂಗನಾಡು ಪೆರಿಯ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟು ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಾರ್ದನೊಡು ಬರ್‌ಪುಂಡು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬಾನು ಸೇನಪ್ಪನ (ಕೆಲವೆರ್ ಮರಿಗಲ್ಲ ಬೂಡು ಪನ್ಪೆರ್) ಬೂಡ್‌ಗ್ ಬರ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಮೂಜಂತರಬೂಡು, ಪಲ್ಲಮಂಜ ಬೊಟ್ಟು ಉಪದೇಶಿ ಕೊಟ್ಯನ್ನ ಬಾಲೊಲಿ, ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬನ್ನಾಯೆ, ಶಂಕರ ಬಾಲೊಲಿ,ಶಾಂತಣ್ಣ ಬನ್ನಾಯ ಪಾರ್ದನೊಡು ಪ್ರಾಧನವಾದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಬಾನು ಸೇನಪ್ಪನ ಬೂಡ್‌ಡ್ ಏಳ್ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೊದ ಪೊಣ್ಣುಮಗಳ್ ಒರ ನಲ್ತ್‌ದ್, ಒರ ಬುಲ್ತುದ್ ಕಾರ್ನಿಕ ತೋಜಾವುನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೈವ ಪೊಣ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪ್ರಧಾನ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮೂರ್ತಿ ಆನ್ ರೂಪೊನ್ ತೋಜ್‌ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಸೇವೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದೈವೊಗು ಸುರು ಸುರುಕು ಕೋರಿ ಪಿದಯಿ ದೂರೊಡು ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಕ್ತಹಾರದ ಸೇವೆನ್ ಉಂತಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರಿ (ಅರಳು), ಬಜಿಲ್, ಬೆಲ್ಲ, ಪರ್ಂದ್, ತಾರಾಯಿ, ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಪೂಲು ದೀದ್ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಬೊಂಡ ದೀದ್ ಕೈ ಮುಗಿಪುನ ದೈವ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇವಕ್ರಿಯೆಡ್ ಇಂಚಿಪ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುನ ಶಕ್ತಿ. ಪದಿನಾಜಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ಟ್ ತಂಬಿಲ ಪಡೆಯುನ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲ ದೈವ ಪಂಡ ಅವು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]