ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಭಗವತೀ ಅಮ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಕಡಲ ಬರಿ

ಭಗವತೀ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ಹಳೆಯಂಗಡಿಡ್ದ್ ಮುಕ್ಕದಂಚಿ ಪೋಂಡ ಸಸಿಹಿತ್ಲುದ ಕಡಲಬರಿಟ್ಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಭಗವತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಸುತ್ತ ಪೊಯ್ಯೆ ಉಂಡು.

ಕೊಡುಂಗಲ್ಲೂರುದ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ

ಪುರಾಣ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬತ ಕಾಲೊಡು ದಾರಿಗಾಸುರ ಪನ್ಪಿನ ಅಸುರೆ ಶೋನಿತಾಪುರಡ್ ಮೆರೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ.[೧] ದಾರಿಗಾಸುರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆರೆನ ವರ ಪಡೆಯೊನುವೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಯೆನ ಸಾವು ಯೋನಿಡ್ದ್ ಜನನ ಆಯಿನ ಜೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷ ಜೀವಿಡ್ದ್ ಬರಿಯರೆಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ವರ ಪಡೆಯೊನುವೆ. ದಾರಿಗಾಸುರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆಡ ಪೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅರೆನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಲ ಆಯೆನ ಕೈವಶ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯೇಪ ಮುಟ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಆಯೆನ ಕೈ‌ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾ ಅಪಗ ಮುಟ ಆಯಗ್ ಮರಣದ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆರ್ ಪಂದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಕಾಲೊಗು ವಿಷ್ಣುನ ಕಣ ನೀರ್‌ಡ್ ಪುಟ್ಟಿನಕುಲು ಸಪ್ತ ದುರ್ಗೆಯೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಸುರುಟು ಪುಟ್ಟಿನಾಲೆ ಭಗವತಿ. ದುಂಬುಗಾನಗ ದಾರಿಗಾಸುರನ ಇಲ್ಲದ ಸಾದಿ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್.ತನ್ನ ತಂಗಡಿನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಗುಳಿಗೆ ಸಾದಿದ ಮಧ್ಯ ಜೆತ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆ ಭಗವತಿ ಅಯಗ್ ಅರಿವುನು ಪುಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾನ್‌ಲಾ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊನುವೆ. ಭಗವತಿ ಅಜ್ಜಿನ ರೂಪೊನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಪಾಯೊಡು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನ್ ದಾರಿಗಾಸುರನ ಕೈಡ್ದ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಲ್. ಭಗವತಿ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ರೂಪೊಡು ದಾರಿಗಾಸುರನ ವಧೆ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಘಟ್ಟದ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಭಗವತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭಗವತಿನ ಶಕ್ತಿನ್ ತೆರಿದ್ ಆಯೆನ ತಪ್ಪುನು ನಟ್ಟೊಂದು ಆಯೆಲ ಅಕ್ಲೆನ ಪಯನೊಡು ಪಾಲ್ ದೆತೊನುವೆ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೋಣಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೂರುಂಡು ವಿಷ್ಣುಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗಂಧದ ಮರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ದೋಣಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾಸ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪುನಾಯೆಡ ಸಾಲ ಕೇನುವೆರ್ ಕಾಸ್‌ದ ಬದಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್‌ಗೆಜ್ಜೆನ್ ದೀಪಲ್ ಆಂಡ ಅಯಿನ್ ಒವ್ವೆ ಕಾರನ‌ಗ್‌ಲಾ ಆಲ್ ಪಿರ ಬರ್ಪುನೇಟ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಸಾಲ ಕೊರಿನಾಯೆ ತನ್ನ ಪಾತೆರನ್ ಮೀರ್‌ನಗ ತನ್ನ ಮಾಯೊನು ತೋಜಾವಲ್. ಇಂಚ ದೋಣಿಯಾದ್ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವೊಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ದೋಣಿನ್ ಸಾಗಾಯೆರೆ ಪನ್ಪಲ್. ಆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುವೆ. ನೇನ್ ತೆರಿದ್ ಭಗವತಿ ಕೋಪೊಡು ಕಾರ್‌ಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಘಟ್ಟದಂಚಿ ದಕ್ಕುವಲ್. ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟ್ ಜಪ್ಪುವೆರ್ ಆ ಜಾಗ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಆದುಪುಂಡು, ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಭಗವತಿಗ್ ಆಯಾಸ ಆಪುಂಡು, ಅಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನ ತೋಟೊಗು ಪೋಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತೋಟದ ಮಾಲಿಕೆ ಆಯಿನ ಕೊಂದಕಣ್ಣಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವೆ ಅಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಆಯೆ ಅಯೆನ ತೋಟಡ್ ಅಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ಕೇನುವೆ ಅಯಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರಮಾನಿ ರೂಪೊಡು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಆಯೆಡ ಬೊಂಡ ಕೇನುವೆರ್. ಸುರುಕ್ಕು ಒಪ್ಪಂದಿನ ಬಿಲ್ಲವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬೊಂಡನ್ ಬೂರ್‌ಪಾಯಿನ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಂಡನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಭಗವತಿಗ್ ಕೊರ್ನ ಬೊಂಡ ಕತ್ತಿದ ಕೊಡಿ ತಾಗ್‌ದ್ ಒಟ್ಟೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಭಗವತಿ ಅಯಿನ್ ಅಮಸರೊಡು ಪರ್ಪಲ್. ನೇನ್ ತೂದು ತಂಗಡಿ ದುರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಾ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತ, ಬಿಲ್ಲವ ಕೊರ್ನ ಬೊಂಡ ಪರಿಯನ ಪಂದ್ ಕೋಪೊಡು ಅಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋನಗ ಭಗವತಿ ಅಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಲ್ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ್ ಯೇರೆಡ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡೊ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪಲ್. ನೇನ್ ಕೇಂದ್ ದುರ್ಗೆ‌ಗ್ ನೆತ್ತ ಅರಿವು ಆಪುಂಡು. ಭಗವತಿ ಬಿಲ್ಲವನ ಯೆದುರು ತನ್ನ ಮಾಯಸ್ವರೂಪೊಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ ಬಿಲ್ಲವಡ ಯಾನ್ ದುಂಬುಗಾದ್ ಮೂಲೆ ಗುಳಿಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆ ಆಪೆ ಪಂದ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕೊರೊಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕೆ ಬಿಲ್ಲವೆ ಆವೊಡು ಪಂದ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲುದ ಜಾಗೆಡ್ ಭಗವತಿಯಾದ್ ನೆಲೆಯಾಪಲ್.[೨]

ಬೇತೆ ವಿಸೆಸೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗುಲ್‌‌ಡ್ ಬರುಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಆಯಿನ ಸೇವೆ. ಅಪ್ಪೆನ ಮಹಿಮೆದ ಅಟೊ ಮೇಳಲ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2020-03-30. Retrieved 2020-03-30. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. http://namma-naadu.blogspot.com/2013/01/sri-sasihithlu-bhagavathi-temple.html