ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕುಲೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕುಲೆಕ್ಕ್‌ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನೆ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡು ಮದಿಮೆಯಾವಂದೆ ತೀರ್ದ್ ಪೋಯಿನ ಆಣು ಪೊಣ‍್ಣು ಪ್ರೇತೊಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ. ನರಮಾನ್ಯೆ ಜೂವೊಡಿತ್ತೆಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಪ್ರಾಯೊ ಬರಿಯರಾಯಿನ ಬಾಲೆ ಸೈತ್ಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲೆ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಮದಿಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕೇನುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಅಂಚನೇ ಸೈತಿನ ಬಾಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆದ ಕುಲೆನ್ ನಾಡ್ದ್, ರಡ್ಡ್ ಕುಟುಮ್ಮೊ ಸಂಸಾರೊಲಾ ಸೇರ್ದ್, ಹಿರಿಯೆರ್ ಒಪ್ಪೊಂದು ಕುಲೆಕ್ಕ್ ಮದಿಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನವು ತುಳುವೆರೆಡ ಇನಿಕ್ಕ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಉಂಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಈ ಪ್ರೇತೊಲು ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್‍ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಜಾತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಟ, ಪೂಜಾರಿ, ಗೌಡ, ಮೊಗೇರ, ಕೊರಗ, ಇತ್ಯಾದಿಲು

ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೀರ್ದ್ ಪೋಯಿನ ಆಣ‍್ ಪೊಣ್ಣುನು ನಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ದಿನತಾನಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪೊಣ‍್ಣನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸೇರುವೆರ್. ಅರಿನ್ ಕಡೆದ್ ಅಯಿಡ್ದ್ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೆನ್ ಬಾರೆದ ಇರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ಆಣನ ಕಡೆತಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ‍್ಣನ ಕಡೆತಕುಲು ಕುಲೆತ ಪುದರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿನ್ ಪಗಪುವೆರ್. ಕರಿಮಣಿ, ಕಾಜಿ, ಸೀರೆನ್ ಇರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಧಾರೆ ಮೈಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪಿದಯಿ ಕಂತ್‍ದ್ ಮರಿಯಾಲ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ ನೀರ್‌ಡ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಇಜ್ಜಂಡ ಕೌಂಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ್ ಕೆರ್ಪೆರ್. ಆಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲಾ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]