ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೆಬಿತ ಓಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೊಸ ನಮುನೆದ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಪದೊ ಒಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪದೊಡ್ದ್ ಉಂಡಾಯಿನೆ. ಒಲಿ - ತಾರಿಮಡಲ್. ತಾರಿದ ಮಡಲ್‌ಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಪದ್ದೇಯಿ. ಉಂದು ಕೆಬಿತ ತಟ್ಟ್‌ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಕೆವಿತ ಪಿರವುದ ಬಾಗೊಡ್ದ್‌ ಕುತ್ತ್‌ದ್ ಕೆಬಿಕ್ ದೀಡುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ದೇಯಿ. ಓಲೆಲೆನ್ ಆಣ್ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಣ‍್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತ್‌ದ್ ದೀಡುವೆರ್. ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊತಾನಿ ಕೆಬಿಕುತ್ತುನೆ ಕ್ರಮೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಣ‍್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾಂತ ಧರ್ಮೊದಕುಲುಲಾ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುವೆರ್. ಓಲೆಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಗರಿಕತೆಡ್ ಜನೊ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕೆವಿತ ಪಾಲೆನ್ ಬುಡುದ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನೆ. ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ರೂಕ್, ಟ್ರ್ಯಾಗಸ್, ಪನ್ಪುನ ಕೆಬಿತ ಪಿದಯಿದ ಸುತ್ತೊಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ. ನಮೊನ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕೆಬಿತ ನರಂಬು ಬುಡ್ದ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನೆ. ಕೆಬಿತ ನರಂಬುಗು ಕುತ್ತ್ಂಡ ಬೇಕೊ ಗುಣಾಪುಜಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಆಚಾರಿಕೊಟ್ಟಯಗ್ ಪಾದ್ ಅತ್ತಂಡ ಆಚಾರ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲಗೇ ಲೆಪ್ಪದ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನೆ. ಸರಳ ಪದವಾಯಿನ ಕೆಬಿಕುತ್ತುನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಕೆಬಿತ ಪಾಲೆನ್ ಕುತ್ತುನೆನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಕೆಬಿತ ಮಿತ್ತ ಮೆಯಿಟ್ ದಾನೆಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಕುಲೆಗ್ ಕುತ್ತುಬೆರ್. ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಂದ್ರವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇಂಚ ಕುತ್ತುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಕೆಬಿ ಜ್ಞಾನೊನು ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೆಬಿ ಪಿಂಟಾವುನ ಕ್ರಮೊ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿಡ್ದಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯೆರ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಪೇಸನ್‌ಗಾದ್ ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟ ಕುತ್ತೊನುವೆರ್.[೧]

೧.ಹೆಲಿಕ್ಸ್, ೨.ಕೈಗಾರಿಕಾ, ೩.ರೂಕ್, ೪.ಡೈತ್, ೫.ದುರಂತ, ೬.ಹಿತ, ೭.ಶಂಖ, ೮.ಆಂಟಿ-ಟ್ರಾಗಸ್, ೯.ಲೋಬ್

ಅರ್ತೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 • ಕೆಬಿತ ಓಲೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಓಲೆ(Ōle) ಪನ್ಪೆರ್. ತಮೀಳ್‌ಡ್ ಓಲೈ(Ōlai), ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಓಲಾ(Ōlā).
 • ಗಿಳಿಯೋಲೆ(Giḷiyōle), ಬೆಂಡೋಲೆ(Beṇḍōle) ಪನ್ಪನ ಪದೊಕುಲು ಉಂಡು. ಬೆಂಡ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದೊಕುಲು ಉಂಡು.
 • ಒಲಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಬಿತ ಓಲೆ. ಬಂಗಾರ್, ಪರೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಕೆಬಿತ ಓಲೆ.
 • ಓಲೆದಾಲ್ - ಓಲೆ ದೀಡೊನುನಾಳ್. ಪಂಡ ಶ್ರೀಮಂತೆದಿ
 • ಓಲೆ/ವಾಲೆ - ಬರೆಯಿನ ಸಂದೇಶ
 • ಓಲೆಭಾಗ್ಯೊ - ಮುತ್ತೈದೆ ಭಾಗ್ಯೊ
 • ಓಲೆ ಸರಪೊಳಿ - ಕೆಬಿತ ಓಲೆಡ್ದ್ ತರಕಜೊಗು ಮುಟ್ಟ ಉದ್ದೊದ ಚೈನ್
 • ಓಲೆಕುಚ್ಚು - ಯಕ್ಷಗಾನೊದ ಪಾತ್ರದಾರಿಲೆ ಒಂಜಿಕಾಲೊದ ಕೆಬಿತ ಪದ್ದೋಯಿ. ಅಯಿನ ಮರಡ್ದ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್. ಅವು ಕೆಬಿನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚುಂಡು.[೨]

ಕೆಬಿತ ಓಲೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಸ್ತು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಬಿತ ಓಲೆನ್ ಅನೇಕೊ ಸಂಕ್ಯೆದ ವಸ್ತುಲೆಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಂದೆಟ್ ಲೋಹ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕುಪ್ಪಿ, ರತ್ನೊದ ಕಲ್ಲ್, ಮಣಿ, ಕಡ್ಡಿ, ಎಲು, ಬುಕ್ಕೊ ಒಟ್ಟೆ ಮೂರಂದಿಲೆಕೊ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಕೆಬಿತ ಓಲೆದ ವಿನ್ಯಾಸೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯ ಕೊಲಿಕೆ ಬುಕ್ಕೊ ತಿರ್ಗಣೆ(ಗುಬಟು)ಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕೊ ನೇಲುನ ವಸ್ತುಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪರಡ್‌ದ್ಂಡ್. ಆಕಾರೊ ಅಂತಿಮವಾದ್ ಕೆಬಿತ ಪಾಲೆ ಪರಿಯಂದೆ ಓಲೆನ್ ಪತ್ತ್ ದೀಡೊನು ಭೌತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊ ಇಪ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ದಿಂಜ ಕಾಲೊಗು ಮುಟ್ಟ ದೀಡೊನುನ ದಿನ್ನೊದ ಓಲೆಗುಲು ಕೆಬಿತ ಪಾಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಒಟ್ಟೆ ಅಗೆಲೊ ಆಪುನೆಗ್ ಕಾರಣ ಆವು.

ಇತಿಹಾಸ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಬಿ ಕುತ್ತುನೆಡ್ದ್ ಮೋನೆಗ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಜಗತ್ತ್‌ದ ಸುತ್ತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ದ್ ಉಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಬುಕ್ಕೊ ಲಿಖಿತ ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸೊದಾತ್ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲಮಾನೊದವು. ಬಂಗಾರ್, ಬೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕೊ ಕಂಚಿದ ಉರುಂಟುದ ಓಲೆಲು ಮಿನೋವನ್ ನಾಗರಿಕತೆಡ್(ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೦೦೦-೧೬೦೦) ಪುದರ್ ಪೋಯಿನವು. ಬುಕ್ಕೊ ಉದಾರ್ಮೆನ್ ಗ್ರೀಸ್‍ದ ಏಜಿಯನ್ ದ್ವೀಪೊದ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಪಜಿ ಚಿತ್ರೊಲೆ ಮಿತ್ತ್ ತೂವೊಲಿ. ಕಂಚಿದ ಯುಗೊತ ಗ್ರೀಸ್‍ದ ಮಿನೋವನ್ ಅವಧಿಡ್ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಬುಕ್ಕೊ ಮೈಸಿನೇಯನ್ ಅವಧಿದ ದುಂಬುಡು ಸಂಕೊದಾಕಾರೊದ ಲೋಲಕೊಲು ಇಪ್ಪುನ ಉರುಂಟುದ ಓಲೆಲೆ ಶೈಲಿ ರೂಢಿಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಜೋನಕುಲು ಓಲೆಲೆನ್ ದೀಡೊಂದಿತ್ತ್‌ನ ದುಂಬುದ ಸಾಕ್ಷ್ಯೊನು ಪಿರಾಕ್‌ದ ಪರ್ಷಿಯಾ ಪರ್ಸೆಪೋಲಿಸ್‍ನ ಪುರಾತತ್ವ ಸಾಕ್ಷ್ಯೊಡು ತೂವೊಲಿ. ಅರಸು ಇಲ್ಲ್‌ಡ್ ಒರಿದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಪ್ರದರ್ಶನೊ ಆಯಿನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊದ ಸೈನಿಕೆರ್ ಕೆತ್ತ್‌ನ ವಿಗ್ರಹೊಲು ಓಲೆನ್ ದೀಡುನೆನ್ ತೋಜ್ಪಾವುಂಡು.

ತುಳುಟು ಓಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಗಾದೆಲಾ ಉಂಡು.

 • ಓಲೆ ತಾಲುಂಡುಂದು ಒರಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಿರಾವೆ ಪೋತೆಗೆ. ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆನ ಕೆಬಿತ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಓಲೆ ಇತ್ತೆನೋ ಬುಕ್ಕೊನೋ ಬೂರುಂಡುಂದ್ ಒರಿ ಅಂಗಲ್ಪುಡು ಪಿರವೆ ಪೋಯಿನ ಕತೆ ಉಂದು.
 • ಓಲೆದಾಳ್ ಆಡಾದ್ ಪಾತೆರ್ವಳ್ ಒಲಿತ್ತಾಳ್ ಅಡೆಂಗಾದ್ ಪಾತೆರ್ವಳ್ - ಬಂಗಾರ್‌ದ ಓಲೆ ದೀಡೊನ್‍ನಾಳ್ ಓಲೆದಾಳ್. ಆಳ್ ಓಲೆ ತೋಜಡ್ಂದ್ ಆಡಾದ್ ಪಾತೆರುನೆ. ತಾರಿದ ಒಲಿನ್ ಕೆಬಿಕ್ ದೀಡೊನ್‌ನಾಲ್ ಒಲಿತ್ತಾಳ್. ಒಲಿ ಕೆಬಿಕ್ ದೀಡುನಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ಯಾಂತಿನಕುಲು. ಆಳ್ ಕೆಬಿತ ಓಲೆನ್ ಅಡೆಂಗಾದ್ ಪಾತೆರುವಳ್
 • ಓಲೆದಾಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಂಡ ಓಲೆದ ಬುದ್ದಿ, ಒಲಿತ್ತಾಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಂಡ ಒಲಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಗಾದೆಡ್ ಓಲೆದಾಲ್ ಶ್ರೀಮಂತೆದಿ. ಒಲಿತ್ತಾಳ್ ಬಡವೆದಿ.

ಚಿತ್ರೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
 1. cite web|last=Davis|first=Jeanie|title=Piercing? Stick to Earlobe|url=http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/news/20021024/piercing-stick-to-earlobe%7Cwork=WebMD%7Cpublisher=WebMD%7Caccessdate=5[dead link] January 2014
 2. ತುಳು ನಿಘಂಟು, ಸಂಪುಟ ಎರಡು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ - ಪು : ೫೬೮